خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / ادعای حمایت كره زمين فیلم‌های ارزشی مدیران را جدی نگیریم

ادعای حمایت كره زمين فیلم‌های ارزشی مدیران را جدی نگیریم


مربوط به حوزه/ سینمای کشورایران مهجور به مقصد یک ژانر خاص به هر حال نمی‌شود، اتفاقی که هم اکنون جلاجل سینما شاهدش هستیم. در عوض همین ارچه می‌خواهیم جلاجل آینده اثری كره زمين سینمای ملی ما باقی بماند باید فیلم‌های دفاع مقدسی و انقلابی را كره زمين یاد نبریم.

حمید زرگرنژاد کارگردان فیلم سینمایی «ماهوار» جلاجل گفت‌و‌گو توسط خبرگزاری «مربوط به حوزه»، نقل کرد اکرانی که در عوض فیلمش تجريد شد، تقریر انجام بده: شاید این كلام را ما بارها كره زمين زبان مدیران شنیده باشیم که مسوليت ايشان حمایت كره زمين کارهای دفاع مقدسی باریک، اما توصیه منبرها به مقصد افرادی که این دستگاه بافندگي تقریر نظرها را می‌شنوند این باریک که آن ميزان این كلام‌ها را جدی نگیرند، چون وقتی هنگام ولادت عمل وزیر ها می‌رسد افزونتر خبری كره زمين مدیران نیست. منبرها این اسم مكلف را هم جلاجل اشکال و هم جلاجل اکران به مقصد عنایت مشاهده انجام بده‌ه‌مام.

اوی افزود: اولین مشي جلاجل اشکال یک اثری دفاع مقدسی این باریک که کار باروح نگاه خشم آلود كره زمين امکانات واجب شده جلاجل مناقشه كريه افزار بهرمند باشد، اما مع الاسف ما به مقصد هیچ وجه وسایلی ک باروح نیازمان صفت بويناك را جلاجل اختیار نداشتیم، به مقصد نحوی‌که در عوض پیشبینی یک کلاشینکف منبرها مجبور بودم توسط جاهای مختلف گفت‌‌وگو کنم. حلول كننده تصور کنید جلاجل چنین شرایطی به چه طريق می‌توان یک فیلم جنگی خیر ساخت.

این فیلمساز آدم كردن داد: جلاجل زمان حلول كننده علاقمندان به مقصد فیلم‌های جنگی به مقصد راحتی کارهای جدید سینمای كره ارض جلاجل این ژانر جلاجل اختیارشان باریک، در عوض همین مساحت گيري سلیقه و مدعا‌كندو رشد کرده، پشت بام نباید توقف داشته باشیم، همانگونه که ما جلاجل هزل گويي شصت می‌توانستیم مستمع جذب کنیم، قادر باشیم نظارگي فردا را جذب کار كلاه خود کنیم، توسط این عقبنشینی مرغوبيت باریک وقتی تصمیم می‌گیریم فیلمی جلاجل مربوط به حوزه دفاع مقدس اشکال کنیم، سعی‌کنیم جلاجل اوباشيگري پیمان ساخت آن را هم در عوض کارگردان مهيا کنیم.

زرگرنژاد آدم كردن داد: ماهورا توسط سرمایه شخصی اشکال شد و به مقصد هیچ دائم الخمر و نهادی هم غيرمشدد نيستي، در عوض همین نقدينه‌ای که جلاجل اختیار پیشبینی‌کننده آرامش طلب داشت هم توسط محدودیت‌هایی مواجه صفت بويناك. منبرها این سبک کارها را بسیار متحد شدن دارم، چون اثری که به مقصد این شکل اشکال می‌شود، مطمئناً گرفته كره زمين باورها و ایمان عواملش باریک، ولی ای کاش باغ ها فیلم‌هایی نظیر ماهوار ارچه جلاجل اشکال حمایت نشدند جلاجل اکران پشتیبانی می‌شدند، اما مع الاسف جلاجل این بخش هم به مقصد فیلم ما آباء آشکار شد.

این کارگردان آدم كردن داد: در عوض این فیلم اکرانی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شد که منبرها كره زمين آن به مقصد ديباچه تاريكي ها آشکار غيرماذون می‌برم، چون جلاجل شماری سینماها فیلم جلاجل زمان‌هایی روی غطا رفت که عملاً جلاجل آن ساعات فردی به مقصد سینما نمی‌رفت. در عوض همین هم به مقصد بهيمه ها این‌که ماهورا نتوانسته کف فروش را به مقصد دستگاه بافندگي آورد كره زمين سینماها پایان کشیده شد، اما سوال منبرها این باریک، آیا ارچه فیلم ما شرایطی همسايگي شماری فیلم‌های فكاهه جلاجل اکران داشت همچنين هم نمی‌توانست کف فروش را به مقصد دستگاه بافندگي آورد.

زرگرنژاد تاکید انجام بده: پوشيدگي ادعای این را ندارم که فیلمم می‌توانست به مقصد اثری میلیاردی تبدیل شود، اما باغ ها آن این بوده که مبنا ارتقا آن را می‌دیدند. نکته افزونتر این‌که جلاجل اشکال این فیلم ما به مقصد هیچ وجه به مقصد كنار زدن حاصل کردن گیشه نبودیم، چون تيرخور‌هایی والاتر را مد نگاه خشم آلود داشتیم، نقيب ارچه غیر كره زمين این صفت بويناك مفتخرشدن فیلم‌های دفاع مقدسی نمی‌رفتیم. این سخنم نیز به مقصد هیچ وجه به مقصد معنای نادیده دمساز شدن وسايل جذابیت جلاجل سینما نیست.

کارگردان فیلم «پایان خدمتگزاري» جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود تاکید انجام بده: وقتی توسط شماری كره زمين دائم الخمر‌های دولتی که سینما جلاجل اختیار باریک نقل کرد نمایش این فیلم مذاکره می‌کردیم، توقف داشتم ارچه ايشان فیلم ما نپسندیدند ایرادشان فنی باشند. در عوض مثال بگویند ماهورا به مقصد دیدگاه ساختارگرايي کیفیت واجب شده مد نگاه خشم آلود ما را ندارد، اما ايشان جلاجل کمال عجله كردن، می‌گفتند چون فیلممان دفاع مقدسی باریک این کار گیشه ندارد! آیا كره زمين سازمانی که نقدينه دولتی دریافت می‌کند، می‌توان توقف چنین حرفی را داشت؟ آیا ايشان كره زمين دولت زروسيم دریافت نمی‌کنند که كره زمين آثار ارزشی حمایت کنند؟

اوی آدم كردن داد: وقتی توجیهات مربوط به حوزه هنری را در عوض گروهي اکران درخور اطفال این فیلم شنید‌م، لمحه‌ای  نزد كلاه خود فکر کردم ارچه جلاجل آینده‌ای خير آن ميزان پيرامون توقف روزهای بسیار كريه‌نمناك را در عوض سینمای دفاع مقدس داشته باشیم، بیراهه فکر نکرده‌ایم. موضوع بحث دیگری که جلاجل این اخبار صور دارد این باریک که فیلمسازانی که علاقمند به مقصد سینما دفاع مقدس هستند پس ازآن كره زمين برخوردی که توسط فیلم‌هایی اینچنین جلاجل گیشه می‌شود افزونتر انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند مادام جلاجل این مربوط به حوزه آدم كردن راه دهند، در عوض همین هم بهترین طوق را تغییر صوب جلاجل تولیدات گیشه‌ای سیما می‌بینند.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود تاکید انجام بده: منبرها این فیلم را توسط تماشاگران ارتقا تماشا کرده‌مام. نکته جالب اینکه این‌که زمانی که این فیلم توزيع شدن می‌شد هیچکس كره زمين رياورزيدن نمایش بیرون نرفت، درصورتی‌که این هم آوازي جلاجل سینمای ما به مقصد آبسالي رخ می‌دهد. درزمينه این فیلم مردم به مقصد منبرها می‌گفتند که فیلم توانسته به مقصد عنایت ایثار مردمی را تبیین کند که ما مادام به مقصد فردا درزمينه کارهای ايشان جلاجل درافتادن هشت اسم باشليق مخلب تحمیلی کمتر شنیده‌ایم. در عوض همین هم متحد شدن دارم جلاجل فیلم بعدی نیز به مقصد موضوعی بپردازم که جلاجل آن فخرآميز آفرینی مردمم مد نگاه خشم آلود آرامش طلب گرفته باریک، هر تا چه وقت می‌دانم در عوض رسیدن به مقصد این مدعا توسط مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهم شد.

زرگرنژاد جلاجل پایان این گفت‌و‌گو تاکید انجام بده: سینمای کشورایران مهجور به مقصد یک ژانر خاص به هر حال نمی‌شود، اتفاقی که هم اکنون جلاجل سینما شاهدش هستیم. در عوض همین ارچه می‌خواهیم جلاجل آینده اثری كره زمين سینمای ملی ما باقی بماند باید فیلم‌های دفاع مقدسی و انقلابی را كره زمين یاد نبریم.

 

 

۳۱۳/۳۲

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *