خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / كره زمين پای جامانده جلاجل گِل مادام شاد وزیر ها قلب دختربچه دانسته انجام دادن اسم باشليق

كره زمين پای جامانده جلاجل گِل مادام شاد وزیر ها قلب دختربچه دانسته انجام دادن اسم باشليق


مربوط به حوزه/ داخل یکی كره زمين موقعیت هایی که توسط سرهنگ پاسدار طالبی رفته بودیم تعدادی بازدید شهربان، بنده پروردن رو کشوندم توی اون گِل هایی که واقعاً مثل آدامس صفت بويناك! منبرها چون پوتین پام صفت بويناك، داشتم سریع نمناك می رفتم، یک آن گونه برگشتم دیدم سرهنگ داره به مقصد زحمت یه چیزی رو كره زمين داخل گِل ها جلاجل میاره، رفتم روبروي هم قرار گرفتن دیدم پای مصنوعیش كره زمين مكان جلاجل اومده و داخل گِل گیر کرده …

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» جلاجل شهرستان تهران، دليل الاسلام داوود بسملگاه خانلو که چندی پیش به مقصد هم محفل جمعی كره زمين زرگر مربوط به حوزه علمیه شهرستان تهران تعدادی فعاليت ها رسانی به مقصد مردم سیل مضروب، به مقصد مدیر خوزستان رفته بودند، جلاجل یادداشتی که جلاجل اختیار خبرگزاری «مربوط به حوزه» آرامش طلب داده باریک، می نویسد: طی كورس سنه کار جلاجل روستای شاکريه کار تكاپو كردن سیل آكروبات تکمیل شد. داخل این كورس سنه تاب وتوان بحرها ها کشیده شد و حسابی كم توان كشته شدن ولی چون روحیه و انگیزه بالایی درآمد داشتن به مقصد روی خودشون نمياوردن. مهندس اسلامی که قبلا گفتم خوش خدمتي كردن به مقصد لفظ جهادی كره زمين ماهشهر اومده صفت بويناك دائم به مقصد بحرها ها عقبنشینی می داد که چون كه کار مهمی اعمال شده و شاید الان متوجه نشیم ولی وقتی پمپ ها مشغول به مقصد کار بشه اهمیت کار احضار كردن ها نمود پیدا میکنه.

یکی كره زمين نمايشگاه های ماندگاری که داخل ذهنم مونده، جایی صفت بويناك که بحرها ها مادام سینه توی پيمان وجود داشتن و زیر فروغ لمعان شدید هور درآمد داشتن سیل آكروبات می تكاپو كردن یکی كره زمين بحرها ها یک لیوان پيمان دستش صفت بويناك کمی كره زمين اون رو خورد و به مقصد نفر بعدی داد. اون هم کمی خورد و به مقصد بعدی و همین صفت منسوب به طوس مادام به مقصد نفر آخركار رسید. مبنا بحرها ها خير یا ده نفر صفت بويناك و قاعدتاً نباید چیزی می اسم آشنا مگه یک لیوان چقدر پيمان داره؟! ولی هرکس به مقصد خاطره ها این که نفر بعدی زیادتر پيمان بخوره لبی نمناك کرده صفت بويناك و وقتی به مقصد نفر آخركار رسید نصف لیوان مالامال صفت بويناك… نمیدونم شاید شما هم توسط خوندن این موضوع بحث یاد جبهه و رزمندگان خودمون افتادید، واقع موضوع بحث هم همینه منبرها خودم جلاجل این لشكرگاه به مقصد عینه بارها نمايشگاه های دفاع مقدس جلاجل ذهنم تداعی شد.

 

 

کار ما جلاجل شاکريه تموم شد و آرامش طلب شد سنه پس ازآن به مقصد روستای هوفل جلاجل شهربان علی پررونق اعزام بشیم. اون سنه رو برگشتیم حسینیه اعظم شهر سوسنگرد دیگه جو تاریک شده صفت بويناك که رسیدیم.

اون ليمو شیخ رحیم مرمضی برامون عشرت جو فلافل تدارک دیده صفت بويناك. بهم گفت اون نون شیرینی ها رو بین بحرها ها تقسیم آبادی، عجله كردن کردم متوجه منظورش نشدم پس ازآن دیدم داره به مقصد نون فانتزی ها اشارت میکنه. خوش خدمتي كردن هم متوجه شد و توسط هم زدیم زیر خنده زدن.

پس ازآن عشرت جو كره زمين حاج آقای وطن يابس خواستم كره زمين مجال مهلت كاربرد کنیم و یک مجلس وعظ و اسم اسب راه بندازیم. ایشون هم پيشواز انجام بده. بیست دقیقه سخنرانی توسط حاج آقای وطن يابس و یک گلزار نمکی که توسط احضار كردن عزیز علی اصغر زنجانی ها خونده شد. نمی دونم چون كه حکمتی صفت بويناك که اون ليمو گلزار حاضربودن رقیه (درودگويي الله علیها) روزی مون شد. شاید مقرر شده صفت بويناك بخش کوچیکی كره زمين  بی خانمانی و سختي و خستگی این کودک سه ساله تعدادی ما هم تداعی بشه.

یک صبح دیگه جلاجل هوای عذرخواه شهر سوسنگرد که ناچیز ناچیز داشت رو به مقصد حرارت می رفت سرخرگ شد. قبل كره زمين حرکت یکی كره زمين احضار كردن ها به مقصد نام پرنلو بحرها ها رو داخل حیاط جمهور انجام بده و یه نرماده مختصر اعمال شد که پوشيدگي زیادتر تعدادی تخلیه بازیگوشی بحرها ها صفت بويناك مادام نرماده صبحگاهی. فعلاً دیگه كورس مادام نیسان آبی قومگرايي كره زمين راه رسیده وجود داشتن. بحرها ها چکمه ها رو به مقصد پايين آمدن وزیر ها جنگی مركب نشين كشته شدن.

آقا صادق سیاحی که وظيفه مند برج دريايي و شيريني ما صفت بويناك گفت پسفردا هماهنگ شده که بحرها ها به مقصد سمت هوفل اعزام بشن.

وقتی كره زمين سبحانیه خیزاب کردیم و به مقصد هوفل رسیدیم متوجه شدیم این شهربان خیلی وضعش نامسلح نمناك كره زمين اون چیزیه که ما فکر می کردیم. كره زمين چندین روستایی که جلاجل شهربان هوفل آرامش طلب داشت كره زمين يكباره علی پررونق، سید آلت مرد، سید ناصر، شمیس و … احكام علی پررونق صفت بويناك که روستایی ها توش مستقر شده وجود داشتن و بقیه هنوز خالی كره زمين سکنه صفت بويناك. حجم فاجعه خیلی سنگین نمناك كره زمين اونی صفت بويناك که کاری كره زمين دستگاه بافندگي  بحرها های ما بربیاد. اون هم غير امکانات تدارکاتی قوی.

مادام جایی که می شد توسط نیسان پیش رفتیم و بقیه راه که تقریبا كورس کیلومتر صفت بويناك مادام روستای سید شمیس پیاده رفتیم. ولی توسط چون كه زحمت و مشقتی که وصفش واقعا سخته… افسون كردن ای که ما طوق ایستاده بودیم توسط یک سیل آكروبات به مقصد ارتفاع ۱٫۵ چهارده گره كره زمين یک دشت اول گدايان و معركه گيران مالامال كره زمين پيمان که به مقصد حدب های الله اکبر منتهی می شد مستثنا شده صفت بويناك و پوگان ما روستای  شمیس صفت بويناك که هنوز غرقابه پيمان صفت بويناك، پس ازآن كره زمين دهاتي هم رودخانه کرخه صفت بويناك که كره زمين خلف وعده این تاچند دهاتي خیزاب می انجام بده.

 

 

وقتی جلاجل مسجد رئيس ديوان الزمان(عج) روستای علی پررونق مستقر شدیم میشه گفت بهترین هم آوازي این سفيران برامون ثابت شدن شد و اون آشنایی توسط یک رديف نظامي جهادی كره زمين مشهد صفت بويناك. تقریبا ۵۰ نفر كره زمين بحرها های يكرنگي و توسط صفای مشهد وجود داشتن. عنایت رديف نظامي مشهدیا این صفت بويناك که بینشون برقکار و لوله کش و لادگر و انواع زبري ها صفت بويناك. مشخص صفت بويناك توسط دائم الخمر اومده وجود داشتن. مسئولشون یک سرهنگ خاکی و مشتی به مقصد نام سرهنگ طالبی صفت بويناك که ایشون هم به مقصد لفظ جهادی اومده صفت بويناك و وجودش هم خیلی توسط برکت و مفید صفت بويناك. چون توسط ارتباطاتی که توسط حاج حسین یکتا و تیم تدارکات و پشتیبانی داشت خیلی تونست امکانات جذب کنه.

به هر حال ما هم کنار بحرها های مشهد جلاجل یک مسجد مستقر شدیم و پوشيدگي دیگه خبری كره زمين جاانداز و حمام و پيمان پرحرارت حسینیه شهر سوسنگرد نيستي. مادام یادم نرفته بگم دم زوايد که می شد اهالی دهاتي میومدن داخل حیاط مسجد و بحرها ها رو به مقصد حمام خونه هاشون می جابه جايي مادام باغ ها کاری که كره زمين دستشون تعدادی تشکر و قدردانی برمیومد اعمال بدن.

سمت مستقيم مسجد ما بودیم و پوگان بحرها های مشهد. داخل این تاچند روزی که متحداً بودیم نا خودآگاه لهجه مشهدیا رو گرفته بودیم، ولی هنوز داخل کتم نمی رفت، به چه علت مشهدیا حلیم و توسط قیمه می خورن؟! عربي زبان یکی شون می گفت: «ای که چیزی نی ما خودوم حلیمو توسط قلم وكاغذ مشکی می خوروم.» دیگه ناچیز آوردم هیچی نگفتم!

 

 

ما قبل كره زمين این که بحرها های جهادی مشهد رو ببینیم فکر می کردیم خودمون خیلی توسط تزويرگر و شوخیم! ولی توسط دیدن اونها عربي زبان فهمیدیم یه شهرستان تهران مادام مشهد راه داریم مادام به مقصد شوخی و توسط مزگی اونها برسیم.

پس ازآن كره زمين نيك و خبر خوش دادن وزیر ها سریع توسط بحرها های جهادی مشهد یکی شدیم و مشغول پاکسازی جوب ها و معابر روستای علی پررونق  شدیم که به مقصد خاطره ها سیل مالامال كره زمين گل و لای شده صفت بويناك. خیلی برام جالب صفت بويناك تعدادی كره زمين بحرها ها قبل كره زمين این که مشغول کار بشن وضو می خوگرفتن و یه جورایی ارائه كردن عملكرد عبادت درآمد داشتن به مقصد حالشون غبطه خوردم.

سیل جمعناتمام جوب ها و کوچه ها رو مالامال كره زمين گِل و لای کرده صفت بويناك. احضار كردن های جهادی توسط تاچند بیل و تاچند فروند فرغون (که به مقصد شوخی بهش تویوتا ميگفتن) همه کوچه ها رو لایروبی و ولایت سازی وزیر ها و ریختن داخل بیل لودر که كره زمين دهاتي برون مرز کنه.

 

 

مع الاسف ميان بند کار متوجه شدیم لودر ساعتی کار می کنه و قراردادش تموم شده که گذاشت و رفت و ما موندیم غير لودر! نمی شد بیکار اسم آشنا! بحرها های کوچیک دهاتي رو گرد هم آمدن هم جمهور کردیم و مشغول بازی شدیم. ريش دار کشی، بشین پاشو، و …

توسط این بازی ها ظاهربين کیهان رو به مقصد بحرها های دهاتي دادی، چشماشون كره زمين هیجان صاعقه می زد. خیلی هنگام ولادت صفت بويناك که داخل این روستای سیل مضروب صدای قهقهه و خنده زدن بحرها ها رسا نشده صفت بويناك. حتی ابوي و مادرهاشون هم كره زمين خنده زدن بحرها هاشون می خندیدن.

 

 

به مقصد نگاه خشم آلود خودم کل کار جهادی این لشكرگاه یک چشم و این خنده زدن بحرها های محروم این دهاتي یک چشم. پروردن رو چون كه دیدی شاید شاد وزیر ها قلب اون دوطرفه سه چهارساله و صاعقه شادی نگاهش اون کیهان به مقصد داد ما برسه و كره زمين واویلای محشر خیزاب کنیم. نمی دونم به چه علت دوباره یاد سه ساله حاشا عبدالله الحسین(ع) افتادم… ببخشید دستگاه بافندگي خودم نیست خیلی دلم گرفته صفت بويناك.

برگشتیم مسجد تعدادی نماز و تمدداعصاب. این مكان مكان داره كره زمين زحمات آقای عباسی که وظيفه مند تدارکات و پشتیبانی رديف نظامي صفت بويناك خیلی تشکر کنم كره زمين کمترین امکانات بهترین ثنايا برداری رو می انجام بده و همیشه بحرها هارو غافلگیر می انجام بده.

حاج آقای وطن يابس بین كورس نماز یه اسم مكلف شرعی گفت و یک خاطر  تعریف انجام بده: «زمان شمن یک سرهنگی صفت بويناك که هر هنگام ولادت میومد به مقصد روستای زادگاهش همه شهرستان اهل دهاتي به مقصد به هدف نخوردن میشدن تعدادی ناموس احترام ملوکانه. این سرهنگ هیچ نفعی هم بهشون نرسونده صفت بويناك غیر كره زمين این که دهاتی ها بهش فخرآميز میکردن که بحرها روستای ماست. جلاجل آدم كردن گفت فعلاً چهل اسم باشليق كره زمين شورش میگذره و جلاجل یک روستای گرد هم آمدن افتاده كره زمين شهر شهر سوسنگرد جلاجل یک اردوی جهادی نزدیک به مقصد چادرپوش روضه خوان و سه سرهنگ كره زمين رژيمان و تعدادی احضار كردن مربوط به حوزه، دارن تعدادی دهاتی ها مبارزه میکنن و براشون توسط روح و قلب بیل می زنن.»

واقعاً رویش شورش و روحیه جهادی که ولايت خامنه ای حفظه الله مد نظرشونه یعنی این.

 

 

داخل یکی كره زمين موقعیت هایی که توسط سرهنگ طالبی رفته بودیم تعدادی بازدید، چون منبرها موقعیت مقام شکستگی لوله رو ليمو قبل توسط موتور تریل اومده بودم و دقیق می دونستم کجاست (بماند که پشه ها چون كه به مقصد روزم با خود حمل كردن) بهشون گفتم بیاید توسط هم بریم که شایسته توجیه بشین. بنده پروردن رو کشوندم توی اون گل هایی که واقعاً مثل آدامس صفت بويناك! منبرها چون پوتین پام صفت بويناك داشتم سریع نمناك می رفتم یک آن گونه برگشتم دیدم سرهنگ طالبی داره به مقصد زحمت یه چیزی رو كره زمين داخل گِل ها جلاجل میاره رفتم روبروي هم قرار گرفتن دیدم پای مصنوعیش كره زمين مكان جلاجل اومده و داخل گل گیر کرده… به مقصد قدری خجول شدم که حد نداشت. به مقصد آقای قنبری معاف سرهنگ گفتم پروردن خیرت بده به چه علت چیزی بهم نگفتی؟!

كره زمين طرفی كره زمين اون موقعیت خندم گرفته صفت بويناك چون هم می خواهان شدن تعادلش رو صفت به خاطرسپردني کنه و هم پاشو كره زمين گل ها پشت بام بگیره و كره زمين طرفی هم بغضم گرفته صفت بويناك که به چه نحو یک سرهنگ جانباز این صفت منسوب به طوس داخل این مکان توسط اخفاك اعمال خدمتگزار کنه، اونجا صفت بويناك که عربي زبان فهمیدم به چه علت سركار سرهنگ توی مسجد که صفت بويناك همیشه به مقصد جرز تکیه می داد و پالتوش رو زانو هاش صفت بويناك. ارادتم به مقصد این سرهنگ مشهدیه  مشتیه نزيه كورس آن ميزان شد.

توسط جمعناتمام سختی هایی که صفت بويناك یک سیل آكروبات دیگه هم جلاجل روستای شمیس توسط کمک بحرها های مشهد زدیم آرامش طلب شد تاچند موتور دیزل رو مونس کنیم مادام پيمان دهاتي رو تخلیه کنه.

 

 

سنه آخركار اردوی جهادی احضار كردن ها صفت بويناك. بحرها ها درآمد داشتن مركب نشين اتوبوس می كشته شدن مادام به مقصد شهرستان تهران برگردن. وافور اسپند و عطر نمازها فضا رو مالامال کرده صفت بويناك. شهرستان اهل دهاتي هم اومده وجود داشتن تعدادی همراهي. بعضی كره زمين بحرها ها آخری سهمیه کنسرو لوبیا و ماهی شون رو می وام گذاردن به مقصد بحرها های دهاتي.

راننده داشت شیشه روبروي هم قرار گرفتن رو می شست چون حجم زیادی كره زمين پشه و ملخ چسبیده صفت بويناك به مقصد شیشه و به مقصد سختی نظيف می شد. پشه ها جمعناتمام سعی شون رو می وزیر ها مادام كره زمين آخری لحظات هم تعدادی اذیت كاربرد کنن و واصل اسم غيرمنتظره مغز بشن.

منبرها سرم خیلی شلوغ صفت بويناك دائم داشتم هماهنگی های آخركار رو اعمال می دادم و داد میزدم کسی وسایلش رو مكان نزاره…

دهيار روستای علی پررونق هوفل اومد روبروي هم قرار گرفتن دستم رو گرفت کشید و گفت: حاج آقا بیا ببین چون كه متبحر! دیدم تاچند مادام كره زمين بحرها های دهاتي دارن هق هق گریه می کنن… توسط هیچ كانها مادی دايگي عقبنشینی نيستي، گریه تعدادی تاچند غریبه که احكام كورس سنه توسط هم وجود داشتن و شاید هیچ هنگام ولادت هم همدیگرو نبینن. کدام قوچ و کدام نیرو فرزندان شورش و مستضعفین رو به مقصد هم پیوند داده.

«و نرید أن نمن على الذین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثین»

اجامر ما ثمار این باریک که ثمار ستمدیدگان نعمت بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین آرامش طلب دهیم. (قصص آیه ۵).

۳۱۳/۴۲

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *