خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / اقدام رئیس خلق آمریکا تضییع صفت پست مردم کشورفلسطین باریک/ به مقصد به دار آويختن ديسيپلين و مسئولان باریک که فضای تمييز نيرنگ ساز باشد

اقدام رئیس خلق آمریکا تضییع صفت پست مردم کشورفلسطین باریک/ به مقصد به دار آويختن ديسيپلين و مسئولان باریک که فضای تمييز نيرنگ ساز باشد


مربوط به حوزه/ اقدام رئیس خلق آمریکا جلاجل تبرئه سفارت این کشور به مقصد بیت المقدس جلاجل سالروز نکبت تحریک آمیز باریک و بیانگر عمق کینه دشمنان علیه اسلام و مسلمانان و تضییع صفت پست مردم کشورفلسطین باریک.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»، آیت الله احمد خاتمی فردا جلاجل نشست خبری که جلاجل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری جلاجل قم برگزار شد،گفت: اقدام رئیس خلق آمریکا جلاجل تبرئه سفارت این کشور به مقصد بیت المقدس جلاجل سالروز نکبت تحریک آمیز باریک و بیانگر عمق کینه دشمنان علیه اسلام و مسلمانان و تضییع صفت پست مردم کشورفلسطین باریک.

سخنگوی هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم غیور کشورفلسطین برخاستند و و اعتراض کردند و جلاجل روزهای اخیر ده ها  نفر کشته و زیاد كره زمين ۲۸۰۰ نفر زخمی شدند و این حرکات قطعا اثر داغ دهنده بي زوري رژیم صهیونیستی باریک و طي محکوم وزیر ها ايشان قطعا این رژیم را به مقصد سمت نابودی خواهد سرما.

اوی افزود: نقس برگزاری انتخابات جلاجل کشورعراق جای تبریک دارد، تعدادی ملتی که تاچند هزل گويي محبوس صدام خبیث و داعش جنایتکار بودند؛ این ملت سرنوشت كلاه خود را رقم زدند؛ امیدواریم که مردم کشورعراق توسط سازندگی کشورشان بتوانند این مردمسالاری را تقویت و تحکیم کنند.

آیت الله خاتمی اظهارکرد: پیروزی جریان مقاومت جلاجل کشورلبنان نیز جای تبریک دارد کمک علی رغم جمعناتمام مبارزه هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان که نوکر شهربان ای آمریکا باریک اعمال داد به مقصد فضل پروردن ناکام ماندند و تشكيلات سياسي الله که بخشی ا زاین جریان باریک پیروز شد که این پیروزی را به مقصد مردم کشورلبنان و رهبر مجاهد تشكيلات سياسي الله سید زيبايي نصرالله و رئیس خلق و رئیس مجلس کشورلبنان تبریک ناموس می کنیم.

اوی تاکید انجام بده: كره زمين نیمه دوم فروردین ۹۷ مادام کنون هیئت شهر اندیشه ورز ما ۷ جلسه داشتند three جلسه نیز خصوصی کمسیون شهر اندیشه ورز اعمال شد؛ تدوین آیین نامه اجرایی و تعیین کارگروه ها و تعیین وطن اختيار كردن و اولویت ها جلاجل كورس جلسه اعمال شد؛ کمسیون سیاسی اجتماعی نیز four جلسه توسط محضر مسئولان و کارشناسان برگزار انجام بده و کمسیون آیین نامه، بررسی مطرود گشتن های اجرایی كره زمين گردهم آيي سپند تشکیل جلسه داد؛ کمسیون های تخصصی مجلس خبرگان چندین جلسه جلاجل اسم باشليق برگزار می کنند و به مقصد وظایف كلاه خود به مقصد گیتی عمل می کنند.

سخنگوی هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری توسط اشارت به مقصد بیانیه اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری تبیین انجام بده: این بیانیه، بیانیه كس رئیس مجلس خبرگان رهبری صفت بويناك خير هیئت رئیسه یا کلیت مجلس خبرگان رهبری؛ این که جلاجل رسانه ها چنین معکس شد که این بیانیه، بیانیه مجلس خبرگان رهبری باریک، انعکاس درستی نيستي.

اوی افزود: حكماً جلاجل يكم به مقصد خاطره ها تعجیلی که اعمال شد جلاجل سایت خبرگان چنین تبیین شد که این بیانیه مجلس خبرگان رهبری باریک ولی این مشكل سازي علي الفور تعمیر شد و تبیین شد که این بیانیه رئیس مجلس خبرگان رهبری باریک.

آیت الله خاتمی تبیین انجام بده: نشانه این امر آن باریک که بیانیه هایی که كره زمين مجلس خبرگان صادر می شود جلاجل آن تاچند شهر بار تصریحاتی نسبت به مقصد موضع مجلس خبرگان رهبری اعمال می شود؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری یک رئيس ديوان نگاه خشم آلود و فقیه خدمت كننده صادق ديسيپلين اسلامی و ایشان شخصا یک بیانیه ای صادر کرده بضع و توقف می رفت که پشت بام كره زمين تعمیر که علي الفور لفظ گرفت، کسانی که می خواستند تقریر نگاه خشم آلود کنند این تعمیر را هم می دیدند.

اوی گفت: مجموعه ای به مقصد بهيمه ها بیانیه ای که كره زمين صیانت مجلس خبرگان رهبری نیست به مقصد این شکل نهادهای سرمایه ديسيپلين را می کوبند که به مقصد نگاه خشم آلود می رسد این کار، کار درستی نیست.

اندام شورای عالی مربوط به حوزه های علمیه تاکید انجام بده: سيني قانون اساسی همگان جلاجل مسایل جزیی و کلی سیاسی حق اظهارنظر دارند؛ ترکیب ديسيپلين و قانون اساسی ما ثمار  این ازاصل شکل گرفته باریک؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری حق تقریر نگاه خشم آلود دارد؛ شما تعدادی دیگران حق تقریر نظرقائلید ولی اسم ابله باریک که رئیس مجلس خبرگان رهبری حق اظهارنظر ندارد؟

ولايت جمعه به هيچوجه شهر تهران اظهارکرد: اینکه كلام می شودکه مجلس خبرگان جلاجل دیپلماسی خارجی دخول کرده باریک نیز درست نیست؛ رئیس مجلس خبرگان جلاجل این زمینه مهجور نظرشان را تبیین کردند ولی دخول نکردند؛ دخول وقتی باریک که توسط حالت قوچ بخواهند نظری را تغییر دهند؛ این مشكل سازي حقیقیتی باریک که فرهیختگان جلاجل اظهارنظر آزاد هستند و ایشان نیز جلاجل تقریر نگاه خشم آلود آزاد هستند؛ آنچه ایشان مطرح کردند، توصیه باریک و جلاجل آن دخول نیست.

اوی گفت: جلاجل این زمینه خامه فرسایی شده باریک که کار مجلس خبرگان نظارت ثمار رهبری باریک که حكماً جلاجل قانون اساسی این مشكل سازي به مقصد ديباچه مراقبت كره زمين پیمان رهبری باریک؛ ولی جای سوال دارد که اسم ابله خبرگان رهبری كره زمين جایگاه شخصیت حقیقی كلاه خود نباید اظهارنظر نکند.

آیت الله خاتمی تاکید انجام بده: حق قانونی مجلس خبرگان رهبری باریک که حق تقریر نگاه خشم آلود كلاه خود را جلاجل مسایل بااستعداد کشور دارد؛ چندی كلام بضع که خبرگان را چون كه به مقصد این شغل هامشاغل ها؟ این نطاق انصافا شغل هامشاغل درستی نیست؛ اعضای مجلس خبرگان رهبری حق تقریر نگاه خشم آلود دارند؛ آیت الله جنتی دبیر شورای  مامومي و رئیس مجلس خبرگان و اندام شورای عالی شورش رهبری باریک ولی نگاه خشم آلود ایشان نگاه خشم آلود شخصی ایشان صفت بويناك.

اوی گفت: اختلاط كردن و موافقت مجلس خبرگان نیز هیچکدام جلاجل نمايشگاه نیامده و جلاجل یک مجلس عمومی مطرح نشده باریک؛ چندی كره زمين موردها این بیانیه را همه قبول دارند که كره زمين يكباره ايشان می توان به مقصد عهدشکنی آمریکا و گروهي اطمینان به مقصد اروپایی ها اشارت انجام بده که این طلب كردن نیز جای انکار ندارد؛ رهبر شورش نیز زن خواهي پشتیبان شدند.

استاد مربوط به حوزه علمیه اظهارکرد: آیت الله جنتی تبیین کردند که به چه علت جلاجل این تناقض پشتیبان واجب شده گرفته نشد که رئیس خلق آمریکا آن را به مقصد راحتی كره زمين بین ببرد و این شکواییه را نتوان جلاجل هیچ مكان نمایش انجام بده.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: ایشان به مقصد بنده گفتند که جلاجل ضبط كردن فردا اعلام آبادی که بنده كره زمين مجاهدت های این عزیزان که به مقصد تعبیر رهبری مسكر ریختند تقدیر آبادی؛ مقام معظم رهبری مذاکره کننگان را امین نامیدند؛ آن شغل هامشاغل ایشان و حرفی که به مقصد بنده پیغام دادند یک معنی دارد و آن هم این باریک که مذاکره کنندگان می خواستند این ضمانت نامه را بگیرند ولی نتوانستند؛ جلاجل واپسین این فرمایش این مباحث را نیز تبیین انجام بده.

اوی افزود: كورس چشم نباید كره زمين مقام معظم رهبری ولايت خامنه ای مصرف کنند؛ كلكسيون فرمایشات رهبری جلاجل اسم مورد برجام حاوی تایید و تذکر و گله و… باریک ولی اینکه جلاجل این زمینه توسط فرمایشات ایشان گزینشی روال شود درست نیست؛ کیست که جايگاهها مقام معظم رهبری را دیده باشد و به مقصد این واقعیت نرسد؛ جلاجل مباحث سیاسی نطاق كلاه خود را بگوییم خير اینکه كره زمين کسی مصرف کنیم.

آیت الله خاتمی گفت: جلاجل این تاچند دوال ،كورس چشم به مقصد شکل صریح گفتاري كلاه خود را مطرح کردند؛ آیت الله جنتی به مقصد وضوح موضع گرفتند و چندی نقدها هم مطرح شده باریک؛ جلاجل این میان كورس نوع تمييز صفت بويناك؛ اولا نقدهای توهین آمیز و اهانت شهر بار صفت بويناك که این نوع نقدها جلاجل كندو فرهیختگان نيستي که هم شخصیت آیت الله جنتی و هم مجلس خبرگان رهبری و…  را تخریب کنند.

ولايت جمعه به هيچوجه شهر تهران تاکید انجام بده: رديف نظامي دوم نقدها، نقدهای استدلالی و منصفانه صفت بويناك؛ به مقصد ديباچه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان كره زمين این نوع نقدها تقدیر و تشکر می کنم؛ خير آیت الله جنتی و یا هیچ فرهیخته دیگری دعو غیر دايگي تمييز توافق داشتن گفتاري كلاه خود را ندارد؛ ولی تمييز باید منصفانه و محترمبي ادبانه و باادب باشد.

اوی گفت: جلاجل این زمینه باید منصفي رسانه ای مراعات شود؛ یعنی جمعناتمام شغل هامشاغل ها باید جامه زنان هندي داده شود؛ چون كه بخشی که توسط سلیقه بشقاب یکسان باریک و چون كه بخشی که ممکن باریک توسط سلیقه بشقاب جور نباشد؛ رسانه ها باید عین گفتاري را منعکس کنید و اجازه دهید که دیگران آن را واپسین کنند.

اندام شورای عالی مربوط به حوزه های علمیه اظهارکرد: به مقصد احترام ماه پروردن باید بگومگوها جلاجل این اظهاروجود کنار گذاشته شود و باید غير کینه به مقصد صیانت ماه پروردن برویم و این مناقشه را پایان دهیم؛ اطمینان می دهیم به مقصد تک تک مردم که این کشور جهاز دارد و بزرگی به مقصد غيرماذون مقام معظم رهبری جلاجل قله این کشور باریک و مسئولان سه قوه بارها تقرير کردند که هم محفل توسط ولایت هستند و می خواهند همراهی کنند و نیت ايشان همراهی باریک و ممکن باریک که جلاجل عمل هم نقدی واصل باشد؛ ولی مطمئن باشید که جلاجل این مشكل سازي بااستعداد کلیدی کشور کارها توسط عقلايي جمعی پیش خواهد رفت که این مشكل سازي به مقصد معنی نقدنپذیری نیست بلکه به مقصد به دار آويختن ديسيپلين و مسئولان باریک که جلاجل اخبار توسط جمعناتمام مسایل کشوری كره زمين يكباره برجام، فضای تمييز نيرنگ ساز باشد.

آیت الله خاتمی تاکید انجام بده: باید اجازه دادکه فقیهی چون آیت الله جنتی تقریر نگاه خشم آلود کند و ارچه شما هم نقدی دارید تبیین کنید؛ به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که ترس ووحشت حاكم بر جامعه سیاسی به مقصد به دار آويختن کشور نیست؛ همه سلایق باید توجه کنند که نظرات و سلایق مختلف باریک و باید جلاجل چارچوبه دین و قيمت های دینی تمييز و بررسی و واپسین داشته باشند.

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *