سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / لغاز صریح یک وظيفه مند حوزوی كره زمين شرفه و سیما

لغاز صریح یک وظيفه مند حوزوی كره زمين شرفه و سیما


مربوط به حوزه/ باید تأسف بخوریم که شرفه و سیمای ما به مقصد جریانات اباحه گری که رهبر معظم شورش بارها ثمار آن سریع داده بضع، شليطه ضربت ديده و توسط بی تدبیری جلاجل حلول كننده اعمال آن باریک.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»، دليل الاسلام والمسلمین ستايش شده ملک دار، صبح پسفردا جلاجل دوازدهمین همایش معاونین امور زرگر و دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه سراسر کشور که توسط مشکل «تعامل، زمینه ها و راه کارها» برگزار شد، تقریر داشت: جلاجل روایات مختلف كره زمين معصومین(ع) وارد به ذهن باریک که عمل جلاجل اول كلاه خود بشقاب را ساخته و جلاجل آدم كردن مردم را نیز خواهد ساخت؛ پشت بام باید عملي ساختن به مقصد كلام های خویش بوده برخودهموار كردن بتوانیم تأثیرگذار باشیم.

اوی اشعاركننده داشت: ارچه روحانی علم اندکّی داشته باشد؛ اما جلاجل عمل، تبيره باشد، مردم جذب او شده و كره زمين این شخصیت كاربرد خواهند انجام بده؛ اما جلاجل مقابل، ارچه یک روحانی مجتهد باشد؛ اما جلاجل عمل آنچنان ظهور و جلي نداشته باشد، نمی تواند تأثیرگذاری واجب شده را داشته باشد.

وظيفه مند مرکز امور زرگر و دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه جلاجل بخش افزونتر كره زمين گفتاري كلاه خود به يادماندني ساخت: فعالیتی که معاونین  امور زرگر جلاجل مدیر های گوناگون اعمال می دهند، كره زمين اهمیت بالایی كام روا باریک؛ چراکه تباني مستقیم توسط زرگر داشته و خدمتگزار به مقصد این عزیزان باریک.

دليل الاسلام والمسلمین ملک دار تاکید انجام بده: پسفردا ديسيپلين مقدس جمهوری اسلامی و شورش کشورایران به مقصد ديباچه شكنج يافتن اسلام ناب جلاجل سراسر كره ارض شناساننده شده و جلاجل حلول كننده پیشروی باریک که پوشيدگي جلاجل سه اظهاروجود ملی، شهربان ای و بین المللی دستخوش تهدیدها و آسیب هایی نیز هستیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد تهدیدهای ملی، تبیین داشت: «تغییر هم چشمي كردن سلیقه ای به مقصد رويارويي جلاجل مبانی و علوم شرعي شورش»، «تباني توسط جبهه استکبار»، «سردادن شعار آزادی های فراقانونی همسايگي رفراندوم عمومی»، «سردادن شعار حمایت كره زمين آشوب به پا كردن و آشوب به پا كردن گران»، «شورش زدایی توسط شعارهای ساختارشکنانه»، «ترویج مغرب گرایی»، «ایجاد حساسیت قومی و مذهبی میان وابستگان و مذاهب جلاجل کشورایران»، «ترویج اباحه گری و متلاشی وزیر ها فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی جلاجل جامعه» و … كره زمين يكباره تهدیدها و آسیب های ملی ماست.

وظيفه مند مرکز امور زرگر و دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه تقریر داشت: باید تأسف بخوریم که شرفه و سیمای ما به مقصد جریانات اباحه گری که رهبر معظم شورش بارها ثمار آن سریع داده بضع، شليطه ضربت ديده و توسط بی تدبیری جلاجل حلول كننده اعمال باریک؛ كورس ليمو قبل جلاجل رسانه ملی مشاهده شده که دوطرفه مجردی را به مقصد ديباچه مهمان جلاجل یکی كره زمين دستور كار ها فراخواني کرده و توسط سماجت كره زمين او سوال می شود که آیا عشيق شده ای یا خير؟ این مباحث واقعا مایه تأسف در عوض شرفه و سیمای جمهوری اسلامی کشورایران باریک.

دليل الاسلام والمسلمین ملک دار اشعاركننده داشت: ایجاد افراد میان کشورهای اسلامی، ایجاد كژي جلاجل مسیر اسلام ناب توسط ترس دادن جریانات انحرافی همسايگي داعش و شیعه انگلیسی، نقشه مصابرت بنیان کشورهای اسلامی، تضعیف جریان مقاومت، مقابله توسط جریان حمایت كره زمين کشورفلسطین و عادی سازی روابط توسط کشوراسرائیل، كره زمين بین جابه جايي محوریت شورش اسلامی جلاجل شهربان، كره زمين تهدیدها و آسیب های شهربان ای ماست.

اوی مبارزه جلاجل براندازی ديسيپلين جلاجل رختخواب دموکراسی را كره زمين تهدیدها و آسیب های بین المللی ديباچه انجام بده و گفت: ساماندهی جریانات افراطی علیه ديسيپلين، كاربرد كره زمين فضای مجازی، كاربرد ابزاری كره زمين اقتصاد در عوض تراكم به مقصد کشورایران، تبدیل كلنجار تمدنی به مقصد كلنجار باطني تمدنی و … كره زمين افزونتر تهدیدها و آسیب های بین المللی در عوض ماست.

وظيفه مند مرکز امور زرگر و دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه به يادماندني ساخت: روحانیت و مربوط به حوزه های علمیه باریک که می تواند جلاجل مقابل تهدیدهای مذکور جلاجل اظهاروجود های سه عضوي ایستادگی کرده و مقابله کند؛ پسفردا اشاره با گوشه چشم مردم و جهانیان به مقصد مربوط به حوزه علمیه و روحانیت باریک.

دليل الاسلام والمسلمین ملک دار تاکید انجام بده: ارچه می خواهیم تمدن مهتر اسلامی همزباني افتاده و این پرچم همچنان باقی بماند، روحانیت باید توسط صفت انحصارطلب مبارزه جلاجل حروف مقدم حضوری فعال داشته باشد.

اوی تبیین داشت: پسفردا زرگر و روحانیون ما جلاجل حروف مقدم جلاجل حلول كننده كلنجار باریک و شما معاونین شریف باید به مقصد ديباچه پشتیبان جلاجل این اظهاروجود، حضوری فعال داشته و توسط تقویت روحیه، کمک کار این عزیزان باشید.

وظيفه مند مرکز امور زرگر و دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه جلاجل بخش پایانی گفتاري كلاه خود تقریر داشت: جلاجل دورودورنگ مدیریت آیت الله اعرافی، بحمدالله نگاهی رسا به مقصد صفت انحصارطلب بخش ها تزریق شده باریک و گواهي نامه تعالی های زیادی جلاجل اظهاروجود های گوناگون هستیم.

دليل الاسلام والمسلمین ملک دار اشعاركننده داشت: معاونین شریف باید كلاه خود را در عوض حرکات مهتر جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷ دردسترس کنند؛ چراکه نظامات اجتماع و دستور كار های گوناگون جلاجل اسم باشليق جاری دردسترس شده و باید گواهي نامه اجرای آن جلاجل اسم باشليق آینده باشیم؛ لذا باید توسط فعالیت جهادی جلاجل این اظهاروجود قدم گذاشت و مبارزه انجام بده.

اوی به يادماندني ساخت: ديسيپلين اجتماع امور زرگر و دانايي آموختگان به مقصد تصویب شورای عالی مربوط به حوزه های علمیه رسیده و باید ثمار ازاصل آن، دستور كار ۵ ساله و پشت بام كره زمين آن، دستور كار همه ساله دردسترس شود برخودهموار كردن بتوانیم ثمار ازاصل این دستور كار ها و تيرخور گذاری خاص، فعالیت های مناسبی داشته باشیم.

وظيفه مند مرکز امور زرگر و دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه تاکید انجام بده: پسفردا خوشحالیم که «کارویژه روحانیت» توسط ۲۶۰ مأموریت، مبنای فعالیت کلان كره زمين بدي ها ها آرامش طلب گرفته برخودهموار كردن بتوانیم ثمار ازاصل آن کارهای بزرگی اعمال دهیم.

دليل الاسلام والمسلمین ملک دار تبیین داشت: ساماندهی دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه كره زمين افزونتر مدل هایی باریک که كره زمين صیانت مدیر مربوط به حوزه های علمیه يادآوري كردن شده و کلان كره زمين بدي ها ها باید فعالیت های كلاه خود را ثمار ازاصل این ساماندهی، دستور كار ریزی نمایند.

اوی تقریر داشت: ثمار ازاصل دستور كار ریزی ها، جلاجل اسم باشليق آینده باغ ها سه هزار نفر كره زمين مربوط به حوزه علمیه قم در عوض مأموریت ها و کارویژه های روحانیت به مقصد سایر مدیر ها اعزام خواهند شد.  

وظيفه مند مرکز امور زرگر و دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه اشعاركننده داشت: راه اندازی کانون های دانايي آموختگان كره زمين افزونتر دستور كار های ماست که معاونین شریف باید جلاجل مدیر های كلاه خود ایجاد نمایند.

دليل الاسلام والمسلمین ملک دار به يادماندني ساخت: راه اندازی مجمع فرزندان گواهي نامه، مجمع زرگر جوانمرد، مجمع زرگر جانباز، راه اندازی مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی و … بخش کوچکی كره زمين فعالیت های مرکز امور زرگر و دانايي آموختگان مربوط به حوزه های علمیه باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *