خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / بیشترین یار ولايت زمان (عج) جلاجل زمان ظهور كره زمين کدام کشور باریک؟

بیشترین یار ولايت زمان (عج) جلاجل زمان ظهور كره زمين کدام کشور باریک؟


مربوط به حوزه/ یاران ولايت عصر به مقصد تاچند رديف نظامي تقسیم می‌شوند، ۱. یارانی که حاضربودن مهدی علیه‌السلام نهضت كلاه خود را توسط آنان يكم می‌کند؛ ۲. یارانی که به مقصد برکت قدوم بقیه الله علیه ‌السلام كره زمين فايده بخش برمی‌خیزند؛ ۳. یارانی که …

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه»، پورتال اجتماع مهدویت جلاجل بخش مخزن پرسش و جواب كلاه خود به مقصد چندی كره زمين سؤالات حوالی «ویژگی های یاران ولايت توفيق يافتن» جواب داده باریک که سؤالات و جواب يابي ها جلاجل شماره های مختلف پیشکش نگاه شما مهدی یاوران خواهد شد.

– سؤال:

جلاجل باروح مبنا یاران ولايت زمان (عج) و مقام پیشگیری ايشان چون كه روایاتی حمل شده باریک؟

– جواب:

یاران ولايت عصر به مقصد تاچند رديف نظامي تقسیم می‌شوند،

۱٫ یارانی که حاضربودن مهدی علیه‌السلام نهضت كلاه خود را توسط آنان يكم می‌کند؛

۲٫ یارانی که به مقصد برکت قدوم بقیه الله علیه ‌السلام كره زمين فايده بخش برمی‌خیزند؛

three. یارانی که هم محفل حاضربودن عیسی علیه‌ السلام كره زمين هوايي فرود می‌آیند.

رديف نظامي اولا ۳۱۳ نفر هستند. روایات، جلاجل باروح مقام پیشگیری این رديف نظامي و مبنا افرادی که كره زمين هر شهربان به مقصد حمایت ولايت زمان می‌آیند، تاچند ردياب‌بضع.

ولايت صادق علیه‌السلام به مقصد تقاضای ابوبصیر، مقام پیشگیری یاران ولايت توفيق يافتن و مبنا ايشان كره زمين هر شهربان را بدین گزارش ها تعبیر فرمود:

۱٫ اسوان، ۱ نفر؛                                                         

۲٫ صادر كردن کهف،۷ نفر؛                                                   

three. اصطخر، ۲ نفر؛

four. شهرستان اهواز، ۲ نفر؛

۵٫ باغه، ۱ نفر؛

۶٫ بافاد، ۱ نفر؛

۷٫ بدا، ۱ نفر؛  

eight. نخست، ۱ نفر؛  

۹٫ برید،۲ نفر؛  

۱۰٫بصره، three نفر؛

۱۱٫ بلبیس، ۱ نفر؛

۱۲٫ شهر بیرم، ۱ نفر؛ 

۱۳٫ بیروت، ۹ نفر؛

۱۴٫ جابروان، three نفر؛

۱۵٫ كوه زار غرر، eight نفر؛

۱۶٫ جرجان، ۱۶ نفر؛

۱۷٫ جوقان، ۱ نفر؛

۱۸٫ سوزان، ۱ نفر؛

۱۹٫ حران، ۱ نفر؛

۲۰٫ دلي، three نفر؛

۲۱٫ حلوان، ۲ نفر؛

۲۲٫ حیوان، ۱ نفر؛

۲۳٫ خلاط، ۱ نفر؛

۲۴٫ خیبر، ۱ نفر؛

۲۵٫ دلیله، ۱ نفر؛

۲۶٫ دمیاط، ۱ نفر؛

۲۷٫ دیلم، four نفر؛

۲۸٫ رافقه، ۲ نفر؛

۲۹٫ رقه، three نفر؛

۳۰٫ ری، three نفر؛

۳۱٫ ری، ۱ نفر؛

۳۲٫ سجستان، three نفر؛

۳۳٫ سلیمه، ۵ نفر؛

۳۴. اسب زردرنگ، ۴ نفر؛

۳۵. سنجار، ۴ نفر؛

۳۶. سیمسیاط، ۱ نفر؛

۳۷. سیراف (شیراز)، ۱ نفر؛

۳۸. صامغان، ۲ نفر؛

۳۹. صنعاء، ۲ نفر؛

۴۰. صیدائیل، ۱ نفر؛

۴۱. طازبند شرقی، ۱ نفر؛

۴۲. طالقان، ۲۴ نفر؛

۴۳. طالقان،۱ نفر؛

۴۴٫ طبرستان، ۹ نفر؛

۴۵٫ طبریه، ۱ نفر؛

۴۶. طرابلس، ۲ نفر؛

۴۷. طوس، ۵ نفر؛

۴۸. پاك كننده، ۱ نفر؛

۴۹. عبثه، ا نفر؛

۵۰. عکبرا، ۱ نفر؛

۵۱. فرغانه، ا نفر؛

۵۲. فسطاط، ۴ نفر؛

۵۳. قابس، ۱ نفر؛

۵۴. قارب، ۱ نفر؛

۵۵. قرمس، ۲ نفر؛

۵۶. قریات، ۲ نفر؛

۵۷. قزوین، ۲ نفر؛

۵۸. قلزم: ۲ نفر؛

۵۹. قم، ۱۸ نفر؛

۶۰. قیروان، ۲ نفر؛

۶۱. کوثا، ۱ نفر؛

۶۲. کور کرمان، ۳ نفر؛

۶۳٫ کوفه، ۱۴ نفر؛

۶۴٫ مداین، eight نفر؛

۶۵٫ مدینه، ۲ نفر؛

۶۶٫ مرورود، ۲ نفر؛

۶۷٫ مرو،۱۲ نفر؛

۶۸٫ مولیان، ۲ نفر؛

۶۹٫ نسوی، ۱ نفر؛

۷۰٫ نصیبین، ۱ نفر؛

۷۱٫ نیشابور، ۱۸ نفر؛

۷۲٫ وادی‌القری، ۱ نفر؛

۷۳٫ وشیج، four نفر؛

۷۴. هرات، ۱۲ نفر؛

۷۵. همدان، ۴ نفر؛

۷۶. پناهندگان به مقصد روم، ۱۱ نفر؛

۷۷. مفقود جلاجل سلاهط؛ ۱ نفر؛

۷۸. المتخلی بصیقیلیه، ۱ نفر؛

۷۹. فراری كره زمين قبیله كلاه خود، ۱ نفر؛

۸۰. فراریان به مقصد سروانیه، ۲ نفر؛

۸۱. گردشگر به مقصد كنار زدن حق كره زمين یخشب، ۱ نفر؛

۸۲. مسافران عانه به مقصد انطاکیه، ۲ اورنگ نشين و ۱ مغبچه؛

۸۳. المحتج بکتاب الله علی الناصب كره زمين سرخس، ۱ نفر؛

۸۴٫ واردشوندگان سراندیب، ۲ نفر. [۱]

 

ایضاً جلاجل چندی روایات، غيرماذون این شهرها نیز وارد به ذهن باریک: صاغان، قرغانه، عشرت جو، ترمذ، توفيق يافتن، ترقعه، دمشق، کشورفلسطین، بعلبک، نوغان، حائر، شعشعه، قالیقا، شهر بروجرد، واگرايي، مراغه، فالس، قبه، تربده، خبوان، طهی، بهنگام وسردانه.[۲]

 

حكماً باید به مقصد این نکات توجه شود:

۱. مبنا یاران آن حاضربودن جلاجل چندی روایات، توسط تعدادی که ذکر شد، تفاوت دارد. سه گوشً جلاجل روایت افزونتر وارد به ذهن باریک که كره زمين ری یک نفر به مقصد کمک ولايت می‌آید و یا جلاجل روایت دیگری این مبنا ۷ نفر ذکر شده باریک.[۳]

۲. جلاجل چندی كره زمين روایات، غيرماذون چندی كره زمين شهرها تکرار شده باریک؛ مثل طالقان و شهر ری جلاجل روایت فوق.[۴]

۳. جلاجل چندی كره زمين روایات، به مقصد غيرماذون‌های متشابه چندی شهرها تاديه شده باریک که ممکن باریک یک شهر باشند، مثل قرغانه و فرغانه[۵]  صامغان[۶] و صاغان[۷].

۴. جلاجل چندی روایات، مبنا بيگانگان ذکرشده، کمتر كره زمين ۳۱۳ نفر باریک.

۵. شهرهایی که ذکر شده‌بضع، مقام پیشگیری یاران ولايت توفيق يافتن جلاجل زمان ظهور آن حاضربودن می‌باشد؛ بنابراین ممکن باریک آنان شهرستان اهل شهرهای یاد شده نباشند و احكام جلاجل زمان ظهور ولايت مهدی علیه‌السلام ساکن آن شهر باشند .

۶. ولايت صادق علیه ‌السلام به مقصد ابوبصیر فرمود: «همه یاران مهدی جزو پشتواره، قضات، فقهای دین و حکام هستند».

۹٫ غيرماذون بینهایت كره زمين شهرهای کشورایران جلاجل بین غيرماذون‌ها صور دارد که جلاجل قريب سی شهر می‌باشد.

۱۰٫ توسط مقایسه بین شهرهای یادشده و مبنا افرادی که كره زمين آن پرسپكتيو به مقصد حمایت ولايت زمان می‌آیند، معلوم می‌شود بینهایت كره زمين یاران آن حاضربودن را ایرانیان تشکیل می‌دهند.

١١. جلاجل بعضی ميراث ها غيرماذون فرد ذکر نشده، سه گوشً فرموده: مردی كره زمين سرخس.

١٢. بنابر قواعد علم حدیث همه این روایات دايگي اعتماد نیستند و نمی‌توان گفت به مقصد ‌صفت منسوب به طوس حتم اسامی مذکور جلاجل روایات، یاران ولايت هستند. بنابراین، مشخصه ها دقیق صادر كردن ولايت به مقصد صفت منسوب به طوس فك جلاجل دستگاه بافندگي نیست، مگر بعضی كره زمين صادر كردن پیامبر و امیرالمؤمنین که غيرماذون ايشان ذکر شده باریک.

 

پی‌نوشت‌ها

۱. دلایل‌الامامة، طبری، ص۳۰۷

۲. بدون شك

three. بدون شك

four. بدون شك. 

۵٫ بشارةالاسلام، سید مصطفی حیدر، ص۲۰۹٫

۶٫ دلائل‌الامامه، طبری، ص۳۰۷ 

۷٫ بشارةالاسلام، سید مصطفی حیدر، ص۳۰۹

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *