خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / تحولات جلاجل علوم انسانی و مربوط به حوزه های علمیه به مقصد برکت شورش اسلامی ، چشمگیر بوده باریک

تحولات جلاجل علوم انسانی و مربوط به حوزه های علمیه به مقصد برکت شورش اسلامی ، چشمگیر بوده باریک


مربوط به حوزه/ اندام هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین مربوط به حوزه علمیه قم توسط تاکید ثمار این که دستاوردهای عظیم شورش اسلامی جلاجل مقایسه توسط دوران شمن باید به مقصد درستی جلاجل جامعه تبیین شود، تاکید انجام بده: تحولات جلاجل علوم انسانی و مربوط به حوزه های علمیه به مقصد برکت شورش اسلامی ، چشمگیر و بسیار درخشان بوده باریک.

دليل الاسلام و المسلمین ولی الله لونی جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»، توسط اشارت به مقصد این که جلاجل وصيد چهلمین سالگرد پیروزی شورش اسلامی باید بتوانیم دستاوردها و برکات محصول برداري كره زمين این شورش را به مقصد درستی تبیین کنیم، تقریر داشت: شورش اسلامی کشورایران یک شورش فراگیر و اجتماع صفت بويناك که زمینه عود استقرار یک حکومت مبتنی ثمار مکتب اسلام ناب و شهرستان اهل بیتی شد و آن صفت منسوب به طوس که جلاجل بیانات و دیدگاه های حاضربودن ولايت و مقام معظم رهبری مشهود باریک، این شورش كشيده شده به مقصد تحولات بزرگی جلاجل اظهاروجود های گوناگون شد که باید جلاجل ابعاد مختلف آثار و برکات آن به مقصد گیتی تبیین و تشریح شود.

اوی افزود: جلاجل این میان آن چون كه هرآينگي دارد این باریک که باید تحولات علمی کشور جلاجل درافتادن این چادرپوش هزل گويي پشت بام كره زمين پیروزی شورش باروح توجه آرامش طلب گرفته و پوشيدگي تباني آن توسط تحولات جلاجل اظهاروجود های افزونتر كره زمين يكباره مقوله ایمنی و فرهنگ مشخص گردد.

اندام شورای مرکزی تشکل اساتید سطرها عالی و برون مرز مربوط به حوزه ایضاً توسط تاکید ثمار لزوم تقویت بصیرت و عدو شناسی ملت جلاجل روبه رو توق ها و ترفندهای دشمنان جلاجل اظهاروجود های گوناگون گفت: شورش اسلامی کشورایران جلاجل درافتادن این چهل اسم باشليق ، گردنه ها و سختی های بیحد را خلف وعده كله دار گذاشته همچون دوران صفت مربوط به حماسه آمیز دفاع مقدس که ملت ما یک دفاع عاشقانه و دین مدارانه داشت که خوش خدمتي كردن دارای مباحث معرفتی و یک باوري ثابت قدم بوده و این که ما توسط بصیرت و ایمان فوق جلاجل روبه رو یک کیهان دشمنی ایستادیم و كره زمين كرنش و قيمت های كلاه خود دفاع کردیم.

اوی اضافه انجام بده: جلاجل واقع هیچ اظهاروجود و  بُعدی كره زمين این شورش و تعالی ها و دستاوردهای آن را نمی توان دید مگر آن که ابعاد معرفتی و علمی و فرهنگی و بصیرتی اش را مشاهده و رصد انجام بده.

پسرفت شهید محمد لونی ایضاً تعبیر داشت: به مقصد لطف الهی و به مقصد والامنشي جوانان این مرثيت و كوف، ما جلاجل درافتادن این چادرپوش هزل گويي جلاجل اظهاروجود های پزشکی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی ، اقتصادی و غیره توسط صور همه سختی ها و تحریم ها و فشارها، موفقیت ها و دستاوردهای بسیار گیتی داشته ایم که باید وضع قبل كره زمين شورش که ما حتی به مقصد ديباچه مثال جلاجل زمینه پزشکی، دکترهای هندی را به مقصد کشور می آوردیم توسط وضع پسفردا به مقصد گیتی و دقیق در عوض مردم و نسل بالنتيجه تشریح شود برخودهموار كردن بدانند که توسط همه دشمنی ها، ما چقدر تعالی کرده ایم.

اوی به يادماندني انجام بده: علاوه ثمار این ها ما جلاجل زمینه علوم انسانی و اسلامی و تحول جلاجل مربوط به حوزه های علمیه نیز تعالی ها و موفقیت های اشاره با گوشه چشم گیری داشته ایم که نباید این ها مغفول واقع شود.

استاد برون مرز و سطرها عالی مربوط به حوزه علمیه قم اشعاركننده داشت: پسفردا محصول مراکز علمی و حوزوی ما رخصت های فرهیخته و اندیشمندی باریک که خير احكام جلاجل داخل بلکه جلاجل اظهاروجود بین الملل درخشیده و می درخشند و ما باید به مقصد این واقعیت هم توجه کنیم که تحول علمی ارچه آغازش درست باشد جلاجل آینده نیز پلیدی خواهد داشت، طي آن که زیرساخت همه علوم را علوم انسانی را تشکیل می دهد که این ها مایه صاحبدیوان ما به مقصد آینده نیز باریک.

اوی افزود: پوشيدگي ما جلاجل کنار كارسازي كردن به مقصد دستاوردها نباید كره زمين آسیب شناسی جلاجل این اظهاروجود ها نیز غافل شویم و این را بدانیم که ارچه پسفردا آسیب هایی كره زمين ناحیه علوم انسانی ِ غربی جلاجل دانشگاه ها داریم باید این را شناسایی و رفع کنیم.

دليل الاسلام و المسلمین لونی ایضاً گفت: ما باید توسط تکیه ثمار داشته های كلاه خود جلاجل این اظهاروجود  و نیز ثنايا گیری كره زمين توان بالای برگزيدگان مربوط به حوزه و دانشگاه جلاجل اظهاروجود علوم انسانی ، کمبودها و نواقص را منتفي کنیم و این را هم بدانیم که ارچه جلاجل زمینه علوم انسانی، ضربه ببینیم، عواقب و ماليات نامطلوبش ، دامان ما را جلاجل اظهاروجود های افزونتر هم می گیرد و این مشكل سازي به مقصد صوب اهمیت فهمید باریک.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط اشارت به مقصد توفیقات ديسيپلين اسلامی جلاجل اظهاروجود بین الملل به مقصد اسم مورد جلاجل مناسبات شهربان ای تاکید انجام بده: جلاجل مناقشه هسته ای که نقالي كردن امید بزرگی صفت بويناك ،هر تاچند که عدو مبارزه های زیادی انجام بده که این فناوری ما را فروسو الشعاع آرامش طلب دهد و مع الاسف جلاجل بخشی هم موفق صفت بويناك، اما همین موفقیت جوانان ایرانی منبع اله بخشی بزرگی در عوض جبهه مستضعفان مجتهد شد و اثر داغ داد که توسط توکل ثمار پروردن و تکیه ثمار توانایی های كلاه خود، ما می توانیم.

اوی افزود: پسفردا هم جلاجل سایه ولایتمداری ، وحدت ملی و مبارزه و مجاهدت علمی قادر خواهیم صفت بويناك که ثمار مشکلات به مقصد اسم مورد جلاجل اظهاروجود اقتصادی چيرگي يافتن کنیم.

اندام هیئت رییسه مجمع عمومی جامعه مدرسین ایضاً تعبیر داشت: جلاجل قضیه کشورسوریه، وقتی همه می گفتند که ديسيپلين حاکم ثمار این کشور شکست می خورد اما مقام معظم رهبری فرمود که کشورسوریه باید صفت به خاطرسپردني شود و به مقصد لطف پروردن و رشادت رزمندگان و جبهه مقاومت ، ورق عقب گرد و پسفردا حتی رییس خلق کشورروسیه به مقصد محاسبات کشورایران اسلامی اهمیت زیادی می دهد.

اوی به يادماندني انجام بده: ما جلاجل اقتصاد ارچه طفره داریم به مقصد خاطره ها این باریک که نسخه ای اسلامی داشته ایم و به مقصد آن عمل نکرده ایم، ازچه که ارچه به مقصد مبانی و آموزه های اسلام ولایی و شهرستان اهل بیتی عمل شد ، ما این حجم كره زمين مشکلات و نواقص را نداشتیم.

اوی جلاجل خاتمه گفتاري كلاه خود  توسط تاکید ثمار لزوم تقویت روحیه انقلابی و جهادی جلاجل بین اقشار مختلف مردم گفت: به هر حال آن که ارچه جلاجل سایه معرفت و ایمان و بصیرت دینی روال کرده و روبروي هم قرار گرفتن برویم ، موفقیت به مقصد خواهان شدن الهی توسط ما خواهد صفت بويناك ؛ فعلاً چون كه جلاجل اظهاروجود های داخلی باشد و چون كه جلاجل اظهاروجود های بین المللی، اما برعکس ارچه نگاهمان به مقصد بیگانه باشد و به مقصد توانایی های كلاه خود اهمیت واجب شده را ندهیم، شکست می خوریم.

۳۱۳/۸

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *