سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / تربیت پسرفت ۲۵// به چه طريق پسرفت كلاه خود را تشویق یا تنبیه کنیم؟

تربیت پسرفت ۲۵// به چه طريق پسرفت كلاه خود را تشویق یا تنبیه کنیم؟


مربوط به حوزه/ ارچه می‌خواهیم که فرزندان ما اسلوب مند باشند، اولا باید خودمان اسلوب مند باشیم. ارچه ما برخلاف شيوه تفكر درست و منظمی روال کنیم و جلاجل عین حلول كننده كره زمين فرزندان‌مان بخواهیم که مثل ما روال نکنند و پس گردن نظم و ضوابط باشند، به مقصد خواستمان نمی‌رسیم.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه»، تربیت پسرفت كره زمين مهمترین دغدغه های خانواده های ایرانی باریک که جلاجل شماره های گوناگون، بخش های مختلفی كره زمين راه های تربیت صحیح را اهدا کردن محضر مخاطبان گرامی خواهیم انجام بده.

* انضباط، تشویق و تنبیه

موضوعی که بغایت كره زمين خانواده‌ها مطرح می‌کنند، نظم و انضباط باریک. می‌گویند قلب ‌مان می‌خواهد فرزندان منظمی داشته باشیم، به مقصد طوری که همیشه حجره‌ كندو بسامان باشد، کیف و کتاب ‌كندو كله دار جای كلاه خود آرامش طلب داشته باشد و هنگامی که كره زمين مدرسه می ‌آیند کارهایشان را اسلوب مند و بسامان اعمال دهند؛ به طورمثالً اولا دستگاه بافندگي‌هایشان را بشویند، پس ازآن چیزی بخورند، پس ازآن كره زمين آن تمدداعصاب کنند و پس ازآن تکالیف‌كندو را اعمال دهند، پس ازآن تلویزیون تماشا کنند، پس ازآن عشرت جو بخورند و پس ازآن كره زمين آن بخوابند. به مقصد عبارتی والدین متحد شدن دارند که روند خاصی تعدادی فرزندان‌كندو صور داشته باشد. چنین رفتاری خیلی دلپذير ساختن باریک، اما ارچه بخواهیم به مقصد این حد نزدیک شویم چون كه باید بکنیم؟

ارچه می‌خواهیم که فرزندان ما اسلوب مند باشند، اولا باید خودمان اسلوب مند باشیم. ارچه ما برخلاف شيوه تفكر درست و منظمی روال کنیم و جلاجل عین حلول كننده كره زمين فرزندان‌مان بخواهیم که مثل ما روال نکنند و پس گردن نظم و ضوابط باشند، به مقصد خواستمان نمی‌رسیم؛ چراکه فرزندان ما همانندسازی می‌کنند و به مقصد صفت منسوب به طوس غیرارادی كره زمين روال والدین تقلید می‌کنند بنابراین تعدادی مرتبط بودن فرزندان اسلوب مند واجب شده باریک: ۱- والده اسلوب مند باشد. ۲- ابوي اسلوب مند باشد. Three- اشیای خانه محقر باید جای به مقصد خصوصی داشته باشند و هر چیزی جلاجل جای كلاه خود آرامش طلب داشته باشد.

تربیت، زیادتر كره زمين طریق عملی شکل می‌گیرد و خير کلامی، یعنی ارچه می‌خواهیم فرزندان‌مان را درزمينه‌ ی فهمید خاصی تربیت کنیم، نباید دائماً به مقصد آن‌ها بگوییم که به چه طريق عمل کنند، بلکه آن‌ها باید كره زمين روال و حالت ما بیاموزند که باید به چه طريق روال کنند. کودکان كره زمين طریق مشاهده خیلی چیزها را یاد می‌گیرند و این قسم یادگیری بسیار مؤثر و قوی باریک. آن‌ها وقتی نظم و انضباط را جلاجل عمل ببینند، كره زمين آن پیروی می‌کنند و یاد می‌گیرند که ضوابط -یعنی بدون شك نظم و انضباط- به مقصد معنی تنبیه نیست. می‌توانیم تعدادی بعضی كره زمين چیزها قوانین و مقرراتی وضع کنیم. به طورمثالً پسرفت ما باید جلاجل یک زمان سنج معین به مقصد خانه محقر بیاید، زروسيم توجیبی او مقدار مشخصی باشد و جلاجل زمان معینی بخوابد. این‌ها همال‌ هایی كره زمين مقرراتی باریک که جلاجل خانه محقر می‌تواند برپا باشد، اما جلاجل عین حلول كننده باید دايگي تشكيل هم باشد. تنبیه هم که جلاجل کنار این مقوله وارد به ذهن باریک، به مقصد معنی کتک نواختن و تنبیه جسمانی نیست؛ می‌توانیم کودک كلاه خود را به مقصد لفظ ‌های مختلف تنبیه کنیم، مثل قهر وزیر ها. به طورمثالً پسرفت ما کاری کرده که كره زمين آن نهي كردن شده بوده باریک. جلاجل این لفظ به مقصد ديباچه تنبیه می‌توانیم توسط او قهر کنیم و مادام زمانی که عذرخواهی نکرده توسط او آشتی نکنیم. جلاجل این‌مكان او یاد می‌گیرد که دلیل این روال چیست و او به مقصد دلیل اعمال این کار باید عذرخواهی کند. پوشيدگي والدین هم باید كره زمين كلاه خود تشكيل داغ جا بدهند. ارچه کودک عذرخواهی انجام بده، والدین هم باید او را ببخشند، خير این‌که بگویند چون این کار را ده شهر بار اعمال داده ‌ای، افزونتر بخشودنی نیست. ارچه فرزندتان کار خطایی را چندبار تکرار انجام بده و هر شهر بار هم كره زمين شما معذرت خواهان شدن، مرغوبيت باریک به مقصد او بگوید که شهر بار قبل در این کار را اعمال دادی و علي الفور عذرخواهی کردی و منبرها در را بخشیدم. ولی این شهر بار چون بدون شك کار را تکرار کردی، مادام دوساعت افزونتر صبر می‌کنم ارچه تکرار نشد، توسط در آشتی خواهم انجام بده.

بعضی كره زمين کودکان پس ازآن كره زمين عذرخواهی كره زمين والدین، اصرار می ‌ورزند که والدین آن‌ها را علي الفور ببخشند. جلاجل این ميراث ها شما باید تعدادی آشتی وزیر ها زمان طولانی‌تری را به مقصد ديباچه شرط جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید مادام ارچه جلاجل آن اختصاصی کودک دستگاه بافندگي به مقصد کار ناشایستی نزد، او را ببخشید. این قانون به مقصد نوعی پیروی كره زمين نظم و ضوابط را به مقصد صفت منسوب به طوس جدی به مقصد کودک دیکته می‌کند. این را بدانید که کودکان زمانی چیزی را جدی تلقی می‌کنند که عاطل کنند كره زمين چشم والدین هم جدی گرفته شده باریک. جلاجل غیر این لفظ ارچه ما ضوابط‌مان را هر سنه تغییر دهیم و فردا یک قانون و سنه افزونتر قانون دیگری برپا باشد، بدترین شیوه‌ی تربیت را به مقصد کار گرفته ‌ایم. پوشيدگي این را هم باید بگویم که نظم و انضباط بُعد اجتماعی هم دارد. ما جلاجل مدني هم می‌توانیم نظم و انضباط را به مقصد ولی‌ی رفتارمان و پیروی وزیر ها كره زمين قوانین اجتماعی به مقصد فرزندان‌مان بیاموزیم. ارچه پسرفت ما ببیند که هنگام خیزاب كره زمين ناموس خیابان به مقصد چراغ راهنمایی توجه نمی‌کنیم، می ‌آموزد که او هم به مقصد چراغ راهنمایی بی‌توجه باشد، یا برعکس. بنابراین رعایت نظم و انضباط هم جلاجل میان اعضای خانواده بااستعداد باریک و هم جلاجل برون مرز كره زمين خانواده و كره زمين يكباره مدرسه که محیط بسیار نیکی تعدادی یاد خوگرفتن انضباط باریک. جلاجل این باروح باید خودمان را توسط قوانین مدرسه همسو کنیم و رعایت این نکته تعدادی پسرفت ما مفید باریک. یعنی ارچه به مقصد پسرفت ما كلام شده باریک که جلاجل زمان سنج معینی باید جلاجل مدرسه باشد، ما هم باید به مقصد او کمک کنیم که این قانون را بپذیرد و به مقصد آن عمل کند. یا ارچه قانون مدرسه می‌گوید که كره زمين بعضی رنگ‌ها جلاجل مدرسه نباید كاربرد شود، یا بعضی كره زمين خوراکی‌ها نباید به مقصد مدرسه آورده شود یا قوانین افزونتر، نباید توسط ضوابط مدرسه اختلاط كردن کنیم. به مقصد اسم مورد جلاجل محضر فرزندمان نباید ایجاد ظن کنیم. این کار سرپیچی كره زمين قوانین اجتماعی باریک. باید به مقصد پسرفت كلاه خود بگوییم که کسانی نشسته ‌بضع و قوانین و ضوابط سازمان‌ ی مدرسه را وضع کرده‌بضع که حتماً باید كره زمين آن‌ها پیروی انجام بده و به مقصد درستی و غلطی آن کاری نداریم. به مقصد هر حلول كننده ارچه می‌خواهی جلاجل این مدرسه باشی، باید به مقصد قوانین احترام بگذاری و آن ها را رعایت کنی.

این بیانات و روال، کودک را تعدادی پیروی كره زمين نظم و انضباط فراهم آورنده می‌کند و به مقصد او می‌آموزد که به مقصد ديباچه یک شهرنشين پس گردن ضوابط باشد. پوشيدگي واجب شده باریک که شفا آن قانون را توسط دلیل تعدادی فرزندمان شيوا کنیم و او را توسط دلایل منطقی به مقصد فرمان برداري كره زمين قوانین مجبور سازیم.

دکتر سیما فردوسی

منبع: هفته نامه ساحل مربوط به حوزه

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *