خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / مبارزه کردیم جلاجل مرزهای دانايي قدم برداریم

مبارزه کردیم جلاجل مرزهای دانايي قدم برداریم


مربوط به حوزه/ ما كره زمين ۲۰ نفر مطلع جلاجل مربوط به حوزه‌ی اخلاق اسلامی، فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی اسلامی کمک گرفته‌ایم؛ هم مناجاتگري كردن غربی را مد نگاه خشم آلود داشتیم هم مناجاتگري كردن اسلامی و سعی کردیم جلاجل مرزهای دانايي قدم برداریم.

به مقصد شرح احوال  خبرگزاری «مربوط به حوزه»، دليل الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی دکتری فلسفه‌ی تطبیقی كره زمين موسسه ولايت خمینی(ره) و استاد فلسفه‌ی گناهان؛ یکی كره زمين برگزیدگان بیستمین همایش کتاب اسم باشليق مربوط به حوزه باریک که تاثير او توسط غيرماذون "دایرة المعارف اخلاق کاربردی" جلاجل پنج جماع، مقام "تاثير شایسته‌ی تقدیر" این همایش‌را به مقصد كلاه خود اختصاص داد و خبرنگار ما جلاجل کنار برگزاری همایش کتاب اسم باشليق مربوط به حوزه راجع به مقصد این تاثير توسط او به مقصد گفت‌وگو نشسته باریک که به مقصد این گزارش ها باریک:

*لطفا این تاثير را به مقصد اجمال معرفی کرده و جایگاه علمی آن‌را تعدادی ما عقبنشینی دهید!

تعدادی اولین شهر بار باریک جلاجل مجتهد اسلام چنین كلكسيون‌ای توسط تکیه ثمار معیارها و بنیان‌های بها داوری اسلامی تجهیز می‌شود؛ جلاجل این كلكسيون کوشیده‌ایم برخودهموار كردن به مقصد هم تراز و هم سان نوپدید اخلاقی، جواب‌هایی اخلاقی ثمار ازاصل مبانی اسلامی بدهیم.

ديباچه کتاب اخلاق کاربردی باریک و سيني تعریف ما، یک مربوط به حوزه‌ی اجتهادی جلاجل اخلاق باریک یعنی باید فرد توسط تکیه و تسلط ثمار مبانی و معیارهای بها داوری و هنجارهای اخلاقی را توسط تکیه ثمار مکتب اخلاقی باروح قبول خوش خدمتي كردن که تعدادی ما اسلام باریک، احکام اخلاقی را استقراء کند.

ما فکر می‌کنیم جلاجل این کار برخودهموار كردن اندازه‌ای موفق بودیم و مطالعه ما ابتدا‌ی گیتی باریک تعدادی تحقیقات عمیق‌نمناك! این کتاب به مقصد ديباچه تاثير شایسته‌ تقدیر برگزیده شده‌باریک، اما بهترین هدیه تعدادی ما تعریف آیت الله مصباح یزدی كره زمين این تاثير صفت بويناك؛ ایشان گفتند؛ «جلاجل درافتادن تاریخ اسلام و تشیع این کتاب بی‌نظیر باریک و مطمئن باشید فواد ولايت زمان(ع) توسط این کتاب خشنود خواهد شد»

*این کتاب به مقصد کدام وطن اختيار كردن اخلاق کاربردی تاديه شده باریک؟

به مقصد‌کشی، كم ارزش جنین، اعدام، قتل ترحمی، هم تراز و هم سان تراریخته‌ها، تحقیقات ژنتیکی، مهندسی ژنتیک و هم تراز و هم سان مربوط به حوزه‌ی محیط زیست، توریسم و… وطن اختيار كردن محوری این کتاب بضع.

*مناجاتگري كردن فکری و تحقیقی شما جلاجل تجهیز‌ی این تاثير چون كه بوده باریک؟

منبرها جلاجل این کار فرد نبوده‌مام و صرفا این پروژه‌ را مدیریت می‌کردم، پوشيدگي بیشترین مقالات مرتبط توسط دخالت دادن‌ها را نیز خودم تالیف کردم اما جلاجل این پروژه ۲۰ نفر افزونتر نیز شرکت داشته‌بضع؛ این كلكسيون‌ پنج جلدی یک پروژه‌ی ۲۰ساله بوده که ما كره زمين ۲۰ نفر مطلع جلاجل مربوط به حوزه‌ی اخلاق اسلامی، فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی اسلامی کمک گرفته‌ایم؛ ما هم مناجاتگري كردن غربی را مد نگاه خشم آلود داشتیم هم مناجاتگري كردن اسلامی و سعی کردیم جلاجل مرزهای دانايي قدم برداریم؛ به طورمثال کسی که نگاه خشم آلود اسلام جلاجل باب محیط زیست را نوشته، بازپسین مطالعه‌ها جلاجل اسم مورد اخلاق محیط زیست را مدنظر آرامش طلب داده و دیدگاه کرده‌باریک.

* منبع فلسفی شما جلاجل تجهیز‌ی این تاثير، کدام یک مکاتب اسلامی بوده‌ باریک؟

مسلما حکمت متعالیه‌ی ملاصدرا منبع اصلی ما بوده باریک یعنی جلاجل مربوط به حوزه‌ی نئوصدرایی مشي برداشته‌ایم.

*توسط توجه به مقصد اینکه جلاجل مربوط به حوزه‌ی اخلاق اسلامی کار چندانی لفظ نگرفته باریک، کار شما سخت نيستي؟

درست باریک، جلاجل مربوط به حوزه‌ی  اخلاق اسلامی که کار ناچیز شده‌باریک و جلاجل مربوط به حوزه‌ی اخلاق کاربردی که شاید بتوان گفت هیچ کاری تاکنون لفظ نگرفته باریک کمک مع الاسف تلقی هایی نادرستی هم صور دارد و این اصطاح اخلاق کاربردی راهگذار باریک؛ بعضی تلقی كندو كره زمين این تمثيل این باریک که اخلاق‌را طوری بگوییم که جلاجل زندگی‌مان عملی شود؛ این کار گیتی باریک اما این می‌شود نهادینه‌سازی یا عملیاتی‌سازی اخلاق؛ اخلاق کاربردی مثل کلام کاربردی یا حکمت عملی، مربوط به حوزه‌ی شهر اندیشه ورزی و مرجعيت باریک و کار واقعا دشورای باریک.

ممکن باریک مجموعهای جلاجل مربوط به حوزهی فلسفهی اخلاق رئيس ديوان نگاه خشم آلود باشند اما نحوه‌ی کاربست آن را جلاجل مصادیق نتوانند تبیین کنند؛ مثل کسی که جلاجل فلسفه رئيس ديوان نگاه خشم آلود باریک اما نمی‌تواند آنرا جلاجل گدازش مشکلات جامعه به مقصد کار بندد.

*آیا این کتاب منبع مناسبی تعدادی آموزش جلاجل مربوط به حوزه و دانشگاه باریک؟

خیر، این کتاب زیادتر درخور اطفال تعدادی کارهای تحقیقاتی باریک و درخور اطفال تعدادی تدریس نیست اما کمک درسی گیتی تعدادی فلسفه‌ی اخلاق، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی باریک.

*به مقصد وطن اختيار كردن مرتبط توسط مربوط به حوزه‌ی زنان هم تاديه شده اید؟

جلاجل مساحت گيري خانواده و روابط جنسی واصل شدیم اما مشخصا خیر؛ مطرود گشتن اصلی این کتاب جلاجل ۱۰ جماع صفت بويناك که سرف های آن بایست طراحی شده‌صفت بويناك اما ما توسط مشکلات نقدينه‌ای فراوانی مواجه بودیم و نمی‌توانستیم به مقصد محققان پولی بپردازیم؛ ارچه پنج جماع افزونتر آن طراحی می‌شد به مقصد این وطن اختيار كردن نیز می‌پرداختیم.

* اسم باشليق های قبل هم جلاجل جشنواره‌ی کتاب اسم باشليق مربوط به حوزه شرکت کرده‌اید؟

منبرها كره زمين اولین دورودورنگ‌ی این همایش یعنی كره زمين اسم باشليق ۷۸ شرکت داشتم و آثارم مقام آورده باریک؛ اسم باشليق ۷۸ پژوهشی جلاجل عصمت معصومان؛ اسم باشليق ۸۲ عقلايي و وحی ؛ اسم باشليق ۸۴ آیین زندگی،اخلاق کاربردی؛ اسم باشليق ۸۹ عالی چیست، بد کدام باریک؟

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *