سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / توجه به مقصد توالد و اشتهازا بسيار ضروري و ماموریت بطورحتم ماست

توجه به مقصد توالد و اشتهازا بسيار ضروري و ماموریت بطورحتم ماست


مربوط به حوزه/ حاضربودن آیت الله جوادی آملی گفتند: مردم, مردم سفارشي نيستند كوچكترين توسط نطق جمهور بشوند مردم, عمل مي‌خواهند و توجه به مقصد توالد و اشتهازا هم كوشش بي اثر بسيار ضروري باریک و ماموریت بطورحتم ماست اما توسط صفت مربوط به بانك‌هاي ربوي كوچكترين صد درصد عليه اسلام باریک هرگز اين ملت نمي‌توان نجات ظاهر بطي ء السير.

به مقصد شرح احوال حبرگزاری«مربوط به حوزه»، حاضربودن آیت الله جوادی آملی فردا جلاجل دیدار اميرالجيشي حسین اشتری  فرمانده ناجا  که  جلاجل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد،  اشارتاً تبريك ايام سالگشت نوروز توسط اشارت به مقصد گفته نوراني حاضربودن امير(ع) جرم بخش به مقصد مسئولين گفته داشتند: ناشناس بنياني اين باریک که قرض نگفته مردم توسط نصيحت و سفارش و نطق, مردم اسلامي خواهند شد. يك قبيله دستوراتي جلاجل قرآن و روايات هست آن مشخص باریک آن روزهايي كوچكترين صور مبارك حاضربودن امير(ع) كاشانه‌نشين صفت بويناك توسط نصيحت و نيرومند ساختن و اينها مردم را سازمان مي‌كرد اما وقتي به مقصد رياست وصول و حاكم اسلامي شد مردم را معارفه كرد كوچكترين مردم يعني چون كه؟ جلاجل آن نامه قانوني كوچكترين آفريدگان متعهد کشورمصر نوشت فرمود دارنده! منبرها يك مايه كلي را به مقصد شما بگويم مادام فريضه ما مشخص شود و ارچه به مقصد فريضه‌مان عمل كنيم مردم مسلم‌بضع و آن مايه كلي اين باریک كوچكترين قرض, نماز را به مقصد ديباچه به ستوه آمدن قرض معارفه كرد اين مايه اولا كوچكترين نماز به ستوه آمدن قرض باریک, موضوع بحث دوم آن باریک كوچكترين جلاجل هيچ اساسنامه يا روايتي ندارد كوچكترين نماز بخوان, به چه دليل؟ چون اين قرض, قرض فيلسوف باریک و اين كتاب حكيمانه نطاق مي‌گويد اين فيلسوفِ اليگارش وقتي گفت نماز به ستوه آمدن قرض باریک ارچه مي‌گفت نماز بخوان اين حكيمانه نيست چون به ستوه آمدن كوچكترين خواندني نيست شما توسط سفارش و نيت بد داشتن و الفاظ نماز بخواني نيست نماز, به ستوه آمدن باریک بايد توسط روح كَندن اين به ستوه آمدن را اقامه كرد و نگه داشت.

ايشان جلاجل آدم كردن تقریر داشتند: به مقصد منطق درست اين چنين قرض گفت نماز جلوي فحشا و منكر را مي‌گيرد ما خوشایند مي‌توانيم بفهميم نماز ما مقبول باریک يا خير, چون قرض كلام نماز جلوي بدي را مي‌گيرد ما ارچه قرص خورديم و سردردمان رفع نشد اين قرص عمران نيست نماز آن باریک كوچكترين جلوي بدي را بگيرد و ارچه نتوانست اين كوشش بي اثر را بكند, پشت بام معلوم مي‌شود ما نماز را خوانديم و اقامه نكرديم. غير شبهه ناك ما مي‌توانيم بفهميم نمازمان مقبول باریک يا خير, ارچه امتحاناتي جلو آمد ما خير بيراهه رفتيم خير راه كسي را بستيم معلوم مي‌شود نمازِ ما مقبول شد. اين سايش پيوسته كاري به مقصد قيامت نيست كوچكترين جلاجل قيامت رازش كشف شود ارچه به مقصد كسي گفتند اين قرص آفريدگان اين وجع خوشایند باریک ارچه قرص عمل نكرد معلوم مي‌شود قرص عمران نيست. نمازي كوچكترين به ستوه آمدن باشد مشكل جامعه را گدازش مي‌بطي ء السير ارچه به ستوه آمدن نباشد مشكل گدازش نمي‌شود.

معظم‌له به يادماندني کردند: صور مبارك حاضربودن امير(ع) جلاجل آن غدار قانوني كوچكترين آفريدگان دارنده مرقوم فرمود, فرمود دارنده حواست جمهور باشد ما شورش نكرديم كوچكترين واگرايي و آزاد باشيم ما شورش كرديم كوچكترين قرض را صفت به خاطرسپردني كنيم. فرمود دارنده! قرض اسير صفت بويناك, نماز اسير صفت بويناك, زيارت كعبه اسير صفت بويناك !همه اين كارها قبلاً هم صفت بويناك گفته صريح صور مبارك حاضربودن امير اين باریک كوچكترين اين قرض به مقصد محرك سقيفه اسير شد ما غديري‌ها قيام كرديم اين قرض را آزاد كرديم. پشت بام ما يك نماز اسير داريم, يك نمازجمعه اسير داريم, يك زيارت كعبه اسير داريم و يك نماز و زيارت كعبهِ امير.

ايشان اذعان داشتند: حاضربودن علي(ع) به مقصد دارنده فرمود: ارچه بخواهي ديسيپلين بماند, مردم به ستوه آمدن ديسيپلين‌بضع به ستوه آمدن را توسط نصيحت و سفارش نمي‌شود اقامه داشت يك بسته سايش جلو بيايد مردم به مقصد سَمت سايش ميل ظاهر مي‌كنند مگر مي‌شود توسط سفارش, به ستوه آمدن را نگه داشت؟! اين به ستوه آمدن را بايد روح بِكَنيمه و كله دار پايين آمدن نگه داريم مادام شهر بارِ شورش و دفاع مقدس را برج دريايي بطي ء السير. وقتي به ستوه آمدن, به ستوه آمدن باریک كوچكترين روي پايين آمدن نگه داشته شود ولايت راحل(رضوان الله عليه) مجاهدت انجام بده و اين به ستوه آمدن را روي پايين آمدن نگه داشت آنچه گفت, عمل كرد و عوام الناس‌فريبي نكرد, كورس نحو عرض نزد, لذا مردم جلاجل نمايشگاه ماندند. اين مردم بايد كله دار پايين آمدن باشند، ملت كوچكترين يقه و كيفش خالي باریک يك به ستوه آمدن افتاده باریک، اين شهر بار خوش خدمتي كردن را نمي‌سرما. صفت انحصارطلب مبارزه ما بايد اين باشد كوچكترين سفارشي زندگي نكنيم. ما الآن واقعاً به مقصد وفور قرآن و زن و فرزند(ع) جلاجل امنيت هستيم آفريدگان اين چنين بسيارسنگين غيرايمن جهات ما را ورا گرفته باریک ما جلاجل اين شهربان لبخند كره زمين ماده منفجره كاشته شده درزمين جلاجل امنيت هستيم.

حاضربودن آيت الله جوادي آملي جلاجل آدم كردن سخنانشان توسط اشارت به مقصد پيام نوروزي مقام معظّم رهبري و تأكيد ثمار اقتصاد مقاومتي و توالد اشتهازا گفته داشتند: مردم, مردم سفارشي نيستند كوچكترين توسط نطق جمهور بشوند مردم, عمل مي‌خواهند و توجه به مقصد توالد و اشتهازا هم كوچكترين گفتند كوشش بي اثر بسيار ضروري باریک و ماموریت بطورحتم ماست اما توسط صفت مربوط به بانك‌هاي ربوي كوچكترين صد درصد عليه اسلام باریک هرگز اين ملت نمي‌توان نجات ظاهر بطي ء السير. اسم باشليق به مقصد غيرماذون «اقتصاد مقاومتي توالد و اشتهازا» نامگذاري شده, جلاجل توان توالد و اشتهازا يك هنگام ولادت باریک كوچكترين اين ثروت را قرآن كريم فرمود به ستوه آمدن باریک جلاجل اولا سوره مباركه نساء فرمود مالتان را به مقصد دستگاه بافندگي سفيهان ندهيد كوچكترين نمي‌توانند سازمان كنند آفريدگان اين چنين اين ثروت, عملي ساختن قيام باریک اين به ستوه آمدن ارچه بخواهد بايستد بايد جيبش لبخند باشد, لبخند باشد خير يعني عيّاش يعني وامدار نباشد مبتلا اين و آن نباشد آبرويش محفوظ باشد. قرآن كره زمين ملتي كوچكترين يقه و كيفش خالي باریک به مقصد «بي بضاعت» ذهن مي‌بطي ء السير بي بضاعت به مقصد كج شدن گدا و ندار نيست بي بضاعت يعني كسي كوچكترين به ستوه آمدن فقراتش ريز باریک و قوچ پايكوبي كردن ندارد اين سايش قوچ قيام ندارد چون كه رسد به مقصد مقاومت, ما اقتصاد مقاومتي را بخواهيم توسط سفارش گدازش كنيم اين اكيد نيست. پشت بام ملت, به ستوه آمدن قرض باریک بايد قائم باشد ثروت, عملي ساختن قيام باریک. زروسيم را قرآن گفت خير به مقصد دستگاه بافندگي دولت باشد كوچكترين دولت‌مهتري باشد خير به مقصد دستگاه بافندگي بخش خصوصيات باشد كوچكترين ديسيپلين كاپيتال مغرب باریک خير خصولتي باشد كوچكترين هر كورس باشد, بساكه عمومي باشد يعني راه آفريدگان همه نيرنگ ساز باشد هر كسي روبه رو بركناري خواهي خوش خدمتي كردن مي‌آيد و كره زمين آن كاربرد مي‌بطي ء السير اما زروسيم جلاجل گردش باریک. مادام جلوي اين تنزيل خوار گرفته نشود و نسيه داده نشود تسهيلات به مقصد مردم داده نشود, نسيه آفريدگان اشتهازا داده شود خير آفريدگان برج‌سازي!

جلاجل ابتدای این دیدار فرمانده ناجا به مقصد ارائه گزارشی كره زمين دستور كار ها و فعالیت های پلیس جلاجل مطرود گشتن نوروزی وام گذاري.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *