خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / توقف خريطه مئه و خلف نشینی دولت های حامی/ ناکامی مبارزه سعودی -آمریکایی در عوض ضربه تكاپو كردن به مقصد وحدت کشورایران و کشورعراق

توقف خريطه مئه و خلف نشینی دولت های حامی/ ناکامی مبارزه سعودی -آمریکایی در عوض ضربه تكاپو كردن به مقصد وحدت کشورایران و کشورعراق


مربوط به حوزه/ سید همداستاني رئيس الحسینی گفت: پس ازآن كره زمين نشست منامه هیچ اقدام دايگي توجهی جلاجل راستای حقيرشمردن خريطه مئه اعمال نشد، بلکه نا امیدی زیادتر كره زمين صیانت مسئولین ايفا کننده مثل کوشنر داماد ترامپ مشاهده می شود.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری «مربوط به حوزه»، شهربان جلاجل ماه های اخیر گواهي نامه تحولات گسترده ای جلاجل اظهاروجود های مختلف توسط محوریت جمهوری اسلامی کشورایران بوده باریک. مبارزه های آسه اي عربی صهیونیستی و آمریکایی در عوض حقيرشمردن خريطه مئه كره زمين یک سون و مبارزه های آسه اي مقاومت در عوض وحدت زیادتر جلاجل مقابل تحریم‌های آشكار ايمن سازي کشورایران كره زمين صیانت افزونتر موجب شده کشورهای حامی مقاومت جايگاهها مستقلی ايمن سازي بدخواهان كلاه خود داشته باشند و كره زمين جمهوری اسلامی کشورایران اشارتاً الگوبرداری درخور اطفال حمایت خصوصی کنند.

جلاجل همین راستا خبرنگار بین الملل مربوط به حوزه توسط سید همداستاني رئيس الحسینی کارشناس بین الملل به مقصد گفت و گو تاديه شده باریک.

اسم ستيزه گر گفت و گو به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

 

مربوط به حوزه: جلاجل روزهای ماضي منامه پایتخت کشوربحرین گواهي نامه نشستی توسط محوریت حقيرشمردن خريطه مئه و مهيا وزیر ها زمینه اقتصادی این مطرود گشتن توسط همپیشگی چندی كره زمين کشورهای عربی صفت بويناك. به مقصد نگاه خشم آلود شما پس ازآن كره زمين برگزاری این نشست چون كه مشي های عملی در عوض اجرایی كشته شدن این مطرود گشتن برداشته شده باریک؟

یکی كره زمين بااستعداد‌ترین دلایلی که این نشست جلاجل کشور کشوربحرین برگزار شد؛ این باریک که امارات و کشورعربستان سعودی جلاجل طی اسم باشليق های اخیر  به مقصد رژیم صهیونیستی نزدیک شده و همراهی دايگي توجهی توسط این رژیم داشته بضع. كره زمين این رو کشوربحرین مبارزه انجام بده که خلف ماندگی خوش خدمتي كردن را جلاجل این كنكور جاي دنج کند و مرکز نشست پایتخت کشوربحرین گلچين شود.

پس ازآن كره زمين نشست منامه هیچ اقدام دايگي توجهی جلاجل راستای حقيرشمردن خريطه مئه اعمال نشد،  بلکه نا امیدی زیادتر كره زمين صیانت مسئولین ايفا کننده مثل کوشنر داماد ترامپ مشاهده می شود. سابقه خريطه مئه که طی كورس اسم باشليق جلاجل اختیار کوشنر گذاشته شده صفت بويناك و اوی توسط كاربرد كره زمين رانت دامادی ترامپ این مطرود گشتن را هدایت می انجام بده، جلاجل روزهای اخیر اعلام کرده که برخودهموار كردن تناقض و آرامش بین رديف نظامي های فلسطینی ثابت شدن نشود، امکان عملی كشته شدن این مطرود گشتن صور ندارد. منظور کوشنر كره زمين این گفتاري اختلافات توسط ستايش شده عباس باریک كره زمين این رو اعلام کرده ما می خواهیم ستايش شده عباس جلاجل جریان اقدامات خريطه مئه آرامش طلب گیرد و  او را راضی کنیم.

 اما عباس جلاجل روزهای نزدیک به مقصد نشست منامه  اعلام کرده صفت بويناك ما جلاجل جریان این امور نیستیم. این جلاجل حالی باریک که اوی جلاجل اسم باشليق های اخیر مقادیری زروسيم كره زمين آمریکایی ها دریافت کرده و پيوندها خاصی توسط صهیونیست ها داشته باریک، اما توسط این حلول كننده تعبیر کرده صفت بويناك؛ما كره زمين هیچ یک امور و محتوای مطرود گشتن خريطه مئه داده ها نداریم و همپیشگی و همراهی توسط این خريطه نمی کنیم .

كره زمين این رو به مقصد دلیل ويدا توافق داشتن و موهوم توافق داشتن این خريطه هیچ یک كره زمين جریان های سوسیالیستی کمونیستی هم اعلام همپیشگی نکردند و صفت انحصارطلب جریان های مقاومت و مستقل اعلام کردند پرخيده حقيرشمردن خريطه مئه هستند و آن را اسم ردي می دانند . مقیاس شکست و عصبانی کوشنر به مقصد حدی صفت بويناك که گفت سران فلسطینی دیوانه هستند که این كلامي داغ جا دهنده صفت انحصارطلب كشته شدن صبر کوشنر باریک ازچه که توسط داغ جا وام گذاردن جلاجل گلستان خضرا به مقصد فلسطینی ها نتوانست ايشان را فریب دهد و توسط كلاه خود هم مقام هم پياله کند.

 

خريطه مئه به مقصد توقف کامل رسیده باریک

بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که خريطه مئه به مقصد توقف کامل رسیده موضوعی که  نافرجامی آن كره زمين قبل پیش بینی می شد. حتی کشورهایی مثل کشوراردن و کشورمصر هم به مقصد نوعی اختلاط كردن خودشان را اعلام کردند. كره زمين صیانت افزونتر کوشنر و نتانیاهو هم جلاجل زمینه اجرای خريطه مئه افراد پیدا کردند؛ چراکه کوشنر جلاجل نشست منامه اعلام کرده صفت بويناك گذرگاهی بین نوار غزه و کرانه و سرزمین های اشغالی بازشود، اما نتانیاهو صریحا اختلاط كردن کرده و اعلام نمود به مقصد نيرنگ ساز كشته شدن مسیری راضی نیستیم؛ چراکه صهیونیست ها   هم خواهان قدس شریف و هم صفت انحصارطلب سرزمین کشورفلسطین هستند برخودهموار كردن آنجا که نمی خواهند كره زمين زیاده خواهی های كلاه خود دستگاه بافندگي بردارند و اجازه نمی دهند هیچ گذرگاهی بین غزه و سایر پرسپكتيو اشغالی صور داشته توسط شد، بنابراین خريطه مئه كره زمين دیدگاه میدانی و عملی ايفا نشده باریک.

آقای " منشه امیر " كره زمين تحلیلگران ارشد مقیم اورشلیم جلاجل این اخبار اعلام کرده باریک؛ مضمون خريطه مئه و آن چیزی که ثمار روی کاغذ وارد به ذهن باریک بسیار عالی و جالب و بسامان کنار هم گذاشته شده باریک، ولی جلاجل میدان عمل جلاجل كورس بخش تامین کشورمالی و ايفا كشته شدن عملی این مطرود گشتن که جلاجل فاز اولا باید جلاجل ده اسم باشليق ايفا شود به مقصد صفت منسوب به طوس جدی شک و ظن صور دارد.

 

مربوط به حوزه: پس ازآن كره زمين تحمیل تحریم های آشكار علیه کشورایران، آمریکایی ها به مقصد كنار زدن مبارزه‌های شهربان ای در عوض همراهی کشورهای افزونتر ايمن سازي کشورایران بودند كره زمين این رو جلاجل صدد استدلال كردن تراكم های سیاسی به مقصد دولت کشورعراق در عوض گروهي همراهی توسط کشورایران و اندک كشته شدن روابط رفاقت آميز و همه جانبه بین كورس کشور کشورایران و کشورعراق شدند كره زمين صیانت افزونتر گواهي نامه فضای ايمن سازي آمریکایی میان ملت و مجلس کشورعراق هستیم. به مقصد نگاه خشم آلود شما عملکرد دولت و سران سیاسی کشورعراق جلاجل وجدها توسط چنین شرایطی به چه طريق باریک؟

توسط افزایش تحریم های یک جانبه ايمن سازي کشورایران کشورعراق همچنان همراهی خوش خدمتي كردن را جلاجل زمینه گشايش روابط اقتصادی و تجاری توسط کشورایران صفت به خاطرسپردني کرده و كره زمين هیچ  تلاشی دریغ نکرده باریک. دولت، مجلس و كلكسيون سیاسی کشورعراق همراهی عنایت توسط کشورایران دارند ازچه که روزهایی را  که کشورایران جلاجل کنار ملت کشورعراق جلاجل مقابله توسط داعش ایستادگی انجام بده را فراموش نکردند و این جواب سوال های ظن آور افرادی باریک که می گفتند ما درعراق چون كه می کنیم.  و گواهي نامه بودیم  اقدامات مستشاری ما جلاجل کشورعراق علاوه ثمار تامین ایمنی کشورایران ما به مقصد ازای دايگي توجهی داشت.

فردا کشورعراق فروسو تراكم آمریکا باریک برخودهموار كردن کمترین تباني  را توسط کشورایران داشته باشند و جلاجل این راستا سعودی ها را مجبور کردند برخودهموار كردن اعلام کنند  نیازمندی های کشورعراق را درحوزه ايجادشدن و امکاناتی را  که کشورعراق  كره زمين کشورایران تامین می انجام بده را جاي دنج کنند که کشورعراق نپذیرفت.

توسط توجه به مقصد پيوندها تمدنی، فرهنگی، عاطفی و ایدئولوژیک و سیاسی کشورعراق توسط کشورایران ايشان ترجیح می دهند ارتباطشان را توسط کشورایران صفت به خاطرسپردني کنند. كره زمين صیانت افزونتر کشورعراق توسط گشايش اختلاط كردن های شهربان ای مقابل شدن شده  و كره زمين این رو ايشان جلاجل شرایطی به مقصد كله دار می برند که تحمل ناكردني تراكم زیادی زیاد كره زمين ماضي در عوض کاهش روابط توسط کشورایران می کنند .

جلاجل روزهای اخیر کشورعراق گواهي نامه تحولات داخلی باریک که مهمترین آن افزایش روحیه ايمن سازي آمریکایی باریک ملت و دولت کشورعراق می دانند که آمریکایی ها به مقصد كنار زدن خیر و صوت مردم و توسعه و اولین  این کشور نیستند. كره زمين این رو  جلاجل مجلس کشورعراق مطرود گشتن برون داد نیروهای آمریکا كره زمين کشورعراق کلید خورده باریک.

 آمریکایی ها مبارزه  می کنند این مطرود گشتن تصویب نشود ارچه چون كه طرفداران اندک لیبرال ها جلاجل  مجلس کشورعراق محضر دارند که می گویند برخودهموار كردن پیمان ایمنی و توسعه  کشورعراق مشخص نشود کشورعراق نمی تواند دستگاه بافندگي كره زمين آمریکا بردارد و این را تحولات آینده معلوم می کند.

 

اما توسط این صور نمایندگان کشورعراق به مقصد نكراء پیگیر تصویب این لایحه هستند و كره زمين صیانت جریان ها، احزاب كاستن  و فعال و بيگانگان توسط نفوذ جلاجل کشورعراق مطرود گشتن برون داد آمریکایی ها كره زمين کشورعراق پیگیری می شود و یا به مقصد كنار زدن این هستند که مثل کشورهای افزونتر صفت انحصارطلب اقدامات نیروهای آمریکایی فروسو بزرگزادگان دولت کشورعراق باشد و جلاجل هرحال پیمان ايمن سازي آمریکایی جلاجل کشورعراق صور دارد و توسط صور آنکه آمریکایی ها  جلاجل مربوط به حوزه عملیات روانی، فرهنگی و رسانه ای جلاجل کشورعراق فعالند، اما پیمان مناسبی جلاجل کشورعراق ندارند؛ ازچه که گريبانگير مشکل جدی شدند و نباید فراموش کنیم  آمریکایی ها می خواستند کشورعراق را مثل یک كلني كلاه خود سازمان کنند ، اما توسط یک دولت و ملت انقلابی و مجلس شورا ايمن سازي آمریکایی مقابل شدن شدند.

به مقصد صفت منسوب به طوس کلی فردا پیمان کنونی کشورعراق جلاجل راستای نيت ها عالی مقاومت دايگي واپسین باریک و جلاجل هم تراز و هم سان راهبردی جمهوری کشورعراق و جبهه مقاومت توسط کشورایران همپیشگی تاني كردن دارد. پوشيدگي جلاجل این راستا دولت و ملت کشورعراق زحمات خیلی کشیدند ودر گلستان سبزهایی را که  آمریکا به مقصد کشورعراق داغ جا داد  نپذیرفتند. فردا  اختلافات کشورعراق و کشورایران به مقصد باغ ها ها رسیده و توسط سفيران حق گستر عبدالمهدی به مقصد کشورایران و امضاء توافقات مختلف جلاجل مربوط به حوزه های مرزی و تجاری این دولت داغ جا داد که همراهی کاملی توسط کشورایران دارد. پیوندهای مشترک كورس کشور آمریکایی ها را عصبانی کرده و باید توجه داشته باشیم آمریکایی  ها شدیدترین فشارها را به مقصد کشورعراق  واصل کردند برخودهموار كردن ايشان را كره زمين نيت ها خودشان و نزدیک كشته شدن به مقصد دولت کشورایران و مقاومت مایوس کنند، اما توسط توجه به مقصد افکار عمومی و تبخاله احزاب و رديف نظامي های مقاومت جلاجل کشورعراق آمریکایی ها موفق به مقصد این فهمید نشدند و توسط مبارزه های گسترده طرفداران  لیبرال دموکراسی غربی جلاجل آمریکا همچنان دستگاه بافندگي برتري جو كره زمين آن نگاه مقاومت باریک که تاکنون آدم كردن داشته و ان شاءالله جلاجل آینده نیز آدم كردن خواهد داشت.

 

گفت و گو كره زمين وجیهه سيده ها حسینی

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *