سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / خواهد شد وفاق کشوربحرین زن خواهي تحقیق جلاجل اسم مورد سرنوشت انقلابیون بازداشتی شد

خواهد شد وفاق کشوربحرین زن خواهي تحقیق جلاجل اسم مورد سرنوشت انقلابیون بازداشتی شد


مربوط به حوزه/ خواهد شد وفاق اسلامی کشوربحرین جلاجل بیانیه كلاه خود تاکید انجام بده: توقيف غیر قانونی شهروندان یکی كره زمين ابزارهای رژیم خاندان ها خلیفه علیه انقلابیون باریک که توسط ستيزه گري هم محفل باریک و كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۱ مادام کنون آدم كردن دارد.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری «مربوط به حوزه»، خواهد شد وفاق ملی اسلامی کشوربحرین اعلام انجام بده: كره زمين ابتر شدن اسم باشليق ۲۰۱۸ میلادی ۱۷۴ باروح توقيف غیر قانونی و ربودن شهروندان توسط ماموران امنیتی را رصد کرده باریک.

ربودن شهروندان یکی كره زمين ابزارهای رژیم خاندان ها خلیفه علیه انقلابیون باریک

خواهد شد وفاق کشوربحرین جلاجل بیانیه كلاه خود به مقصد مناسبت سنه جهانی قربانیان توقيف غیر قانونی و ربوده كشته شدن تاکید انجام بده: وجود داشتن شهروندان یکی كره زمين ابزارهایی باریک که رژیم خاندان ها خلیفه علیه انقلابیون بحرینی كاربرد می کند و این وسايل توسط توقيف های ستيزه گري شهر بار هم محفل باریک که كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۱ مادام کنون به دنياآمدن نشده باریک.

الوفاق آدم كردن داد: رژیم کشوربحرین اقدام به مقصد ایجاد خوف داشتن، واهمه كردن، نگرانی و كيفر يافتن جمعی ربوده شدگان و خانواده ايشان می کند و این کار را كره زمين طریق ربودن شهروندان و گروهي داده ها رسانی جلاجل اسم مورد مکان بازادشت و پنهان وزیر ها ايشان اعمال می دهد و توقيف شدگان را توسط تيرخور دمساز شدن اعتراف و زیر پايين آمدن آمدورفت کرامت آنان جلاجل اعراض كننده بدترین قسم شکنجه ها آرامش طلب می دهد و به مقصد شکل بسیار بد توسط آنان روال می کند.

قوانین بین المللی این جنایت را "جنایت علیه بشریت" می دانند

جلاجل این بیانیه وارد به ذهن باریک: قوانین بین المللی این جنایت را "جنایت علیه بشریت" می دانند که توسط همدستی نظام ارباب رعيتي های امنیتی و نظام ارباب رعيتي داوري اعمال می گیرد و نظام ارباب رعيتي داوري كره زمين تعدادی كره زمين قانون های داخلی مثل قانون حمایت كره زمين جامعه جلاجل روبه رو حالت تروریستی و قانون حق ستان نظامی در عوض توجیه تجاوزهای خطرناک كلاه خود جدا شدن كاربرد می کند.

خواهد شد الوفاق اشاعت انجام بده: جلاجل اکثر مناسبت ها، قربانی به مقصد شکل غیر قانونی توقيف و عاريت جلاجل عرض اندام بازجویی باروح شکنجه آرامش طلب می گیرد و سرنوشت و مکان توقيف اوی نیز كره زمين خانواده اش مخفی می ماند مادام رينگ چرخ های اجمال تدریجی جلاجل محبس کامل شود.

مستنداتی داریم که جلاجل آن به مقصد صحنه ربوده شدگان و پرسپكتيو و شیوه ربایش آنان تاديه شده شده

این خواهد شد توسط اشاعت به مقصد اینکه مستنداتی پیشبینی شده که جلاجل آن به مقصد صحنه ربوده شدگان و پرسپكتيو و شیوه ربایش آنان تاديه شده شده، افزود: امکان این که این لیست جلاجل اختیار کسانی که می خواهند جلاجل این اسم مورد تحقیق كاكاّی کرده و اقدامات قانونی درخور اطفال را اتخاذ کنند آرامش طلب گیرد، مهيا باریک.

در عوض تحقیق جلاجل اسم مورد سرنوشت توقيف شدگان، کمیته مستقل تشکیل شود

خواهد شد وفاق اسلامی در عوض تحقیق جلاجل اسم مورد سرنوشت مبهوت نفر كره زمين توقيف شدگان و گم شدگان و معرفی مسئولین آن به مقصد حق ستان، زن خواهي تشکیل کمیته مستقل شد و كره زمين جامعه بین الملل خواهان شدن که سکوت كلاه خود را جلاجل روبه رو جنایت ها و صفت تجاوزگرانه هایی که جلاجل کشوربحرین اعمال می گیرد، بشکند و كلاه خود را كره زمين زیر تراكم ها بيرون کند.

 مفروضات مختلف اشاعت دارند که توقيف شدگان سیاسی زیاد كره زمين ۴۷۰۰ نفر باریک و علمیات توقيف آدم كردن دار و غير توقف باریک و مقامات رژیم خاندان ها خلیفه پس ازآن كره زمين نهی كره زمين راه پيمايي اعتراض آميز و اعتراضات مسالمت آمیز، ممنوعیت سخنرانی سیاسی و رسانه ای و تمامی اقدامات پرخيده صفت پست ناس به مقصد كيفر يافتن توقيف شدگان و محکوم شدگان سیاسی عياذ آورده باریک.

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *