خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / راهیان شعشعه هدیه شهدا در عوض نجات جامعه پسفردا باریک/ نهاد رهبری جلاجل فعالیت های فرهنگی پشتیبانی کننده باریک

راهیان شعشعه هدیه شهدا در عوض نجات جامعه پسفردا باریک/ نهاد رهبری جلاجل فعالیت های فرهنگی پشتیبانی کننده باریک


مربوط به حوزه/ متعهد نهاد مقام معظم رهبری جلاجل دانشگاه‌ها توسط تبیین اینکه سفيران راهیان شعشعه، هدیه شهیدان در عوض نجات جامعه باریک، گفت: هر کس خوش خدمتي كردن را جلاجل مسیر داروي تقويتي متعال آرامش طلب دهد شکست ندارد.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه» كره زمين شهرستان اهواز، یکی كره زمين هدیه‌های مهتر الهی پس ازآن كره زمين كلنجار، سفيران کاروان‌های راهیان شعشعه صفت بويناك که آن را شهدا به مقصد جوانان پسفردا ما دادندپسفردا جلاجل شکل کاروان‌های راهیان شعشعه، مردم توسط سفيران به مقصد پرسپكتيو جنگی و قعود ثمار روی خاک مقدس آن، به مقصد‌لفظ حسی توسط دوران دفاع مقدس آشنا می‌شوند و این موجب اثرگذاری فراوان روی بيگانگان می‌شود.

سفرهای راهیان شعشعه، ابتدا ضياع و عقار بيگانگان به مقصد خویشتن خویش باریک و موجب می‌شود مادام نسل بالنتيجه توسط فرهنگ مقاومت آشنا شده و هر چون كه زیادتر و مرغوبيت جلاجل مسیر کمال معنوی مشي بردارد و توسط تهاجم فرهنگی مبارزه کند.

نسل بالنتيجه پسفردا توسط دیدن رشادت‌های نسل بالنتيجه چالاک برایش هویت ایجادشده و به مقصد تاریخ هم محفل توسط موفقیت خویش می‌نازد و جلاجل مقابل جریان‌های ناامیدکننده پرطراوت می‌شود.

دليل‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی رستمی متعهد نهاد مقام معظم رهبری جلاجل دانشگاه‌ها، جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» به مقصد ارزیابی كره زمين حرکت عظیم و خودجوش راهیان شعشعه، اقدامات نهاد مقام معظم رهبری جلاجل دانشگاه‌ها جلاجل مربوط به حوزه راهیان شعشعه، ظرفیت راهیان شعشعه در عوض معرفی کارکردهای شورش اسلامی جلاجل فضای بین‌الملل و… تاديه شده که محصول برداري این گفتگو را جلاجل آدم كردن می‌خوانید:

* حرکت عظیم و مردمی راهیان شعشعه را ميوه نارس ارزیابی می‌کنید؟

حرکت راهیان شعشعه یک يكدلي و یک بسته‌ای باریک عملاً تفال خير شهدا و اقدامی كره زمين صیانت شهدا در عوض نجات جامعه باریک.

جلاجل مقطعی پشت بام كره زمين دفاع مقدس، غفلت جامعه را جلاجل توجه به مقصد دفاع مقدس و شهدای دفاع مقدس ورا گرفت و شاید بی‌توجهی احتمالاً كره زمين مناقشه؛ اسم مكلف سازندگی و بازسازی این وطن اختيار كردن صفت بويناك و این غفلت باعث شد که جلاجل مربوط به حوزه‌های جامعه عاطل نیاز و آسیب جلاجل آن به مقصد صور بیاید.

راهیان شعشعه ضياع و عقار مكرر مردم به مقصد دفاع مقدس باریک، اما این شهرستان بار خير در عوض مقابله توسط عدو بیرونی، بلکه در عوض یادگیری و اله گیری كره زمين شهدایی که جلاجل این پرسپكتيو بودند؛ راهیان شعشعه اتفاقی باریک که هم واجب شده صفت بويناك و هم می‌شود گفت عنایتی كره زمين صیانت شهدا صفت بويناك.

فهمید راهیان شعشعه یک اتفاقی باریک که نباید جلاجل مساحي كردن یک کار سیاحتی كره زمين آن یادکرد؛ کمک اصلاً هیچ مناسباتی توسط کار سیاحتی را ندارد و فضایی که اینجا مشاهده می کنیم فضای تباني‌گیری روح و عقلايي مردم و قلب و عاطل مردم توسط یک يكدلي خیلی مهتر باریک.

ازیک‌چشم مردم می‌آیند و نمايشگاه‌هایی را می‌بینند جوانانشان و رزمندگان آنان جلاجل عزايم مظلومیت و تنهایی محکم جلاجل مقابل عدو ایستادند و اجازه ندادند و پیروز شدند؛ كره زمين طرفی این بشقاب‌ها جلاجل اعراضگر كريه‌ترین هجمه ها به مقصد کیهان آلوده نشدند و خودشان را به مقصد کیهان نفروختند و كلاه خود را توسط پروردن خريطه کردند؛ این راه نيرنگ ساز را بشقاب‌ها می‌آیند و جلاجل فضای راهیان شعشعه ثنايا می‌گیرند و جلاجل حقیقت به مقصد یاد خودشان می‌آوردند اینکه جلاجل قرآن تأکید شده ثمار امر ذکر که امر ارزشمندی باریک «ذَکرْهُمْ بِأَیامِ اللَّهِ – آن‌ها را به مقصد یاد روزهای پروردن بینداز» یکی كره زمين روزهای پروردن، روزهای دفاع مقدس باریک.

بانشاطشدن و به مقصد یاد یوم‌الله و دوال پروردن وجود داشتن، احیاکننده، صيقل دهنده و کمال دهنده و بالابرنده صور هر انسانی باریک، این يكدلي جلاجل راهیان شعشعه جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن باریک.

* نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جلاجل دانشگاه‌ها جلاجل مربوط به حوزه راهیان شعشعه به مقصد‌خصوصی راهیان شعشعه دانشجویی چون كه اقداماتی داشته باریک؟

قاعدتاً عزیزان ما جلاجل دفاتر نهاد رهبری جلاجل دانشگاه‌ها جلاجل شماری كره زمين مربوط به حوزه‌ها که شماری كره زمين بيگانگان مسئولیتی را به مقصد شب گذشته گرفته‌بضع، خودشان اقدام کننده نیستند، بلکه حمایت‌کننده هستند.

فهمید راهیان شعشعه را بسیج دانشجویی متکفل اصلی آن هست و بقیه كلكسيون‌های دانشگاهی هم که اقداماتی اعمال می‌دهند جلاجل تباني توسط ستاد مرکزی راهیان شعشعه جلاجل حلول كننده اعمال وام گذاردن هستند.

دانشگاه و همکاران ما جلاجل دفاتر نهاد اکثریت تلاششان ثمار این باریک مادام جایی که ممکن باریک جلاجل فهمید تسهیل محضر دانشجویان جلاجل این فضا، حمایت‌های واجب شده كره زمين صیانت دانشگاه را در عوض این عزیزان مهيا کنند و آن جریان حمایتی و جلاجل کنار بحرها وجود داشتن را داشته باشند.

كلاه خود عزیزان دفاتر نهاد، اقدام کننده جلاجل خیلی كره زمين مربوط به حوزه‌ها نیستند و زیادتر به مقصد‌ديباچه حمایتگر و پشتیبانی‌کننده موجودي می‌شوند.

* یکی كره زمين بندهای بیانیه مشي دوم شورش، شکستن محدوديت رسانه‌ای باریک که مبارزه می‌کند جوانان را نسبت به مقصد آینده ديسيپلين و شورش ناامید کنند، وعاء راهیان شعشعه را جلاجل تقویت بنیه اعتقادی جوانان جلاجل صاحبدیوان نسبت به مقصد آینده ديسيپلين ميوه نارس ارزیابی می‌کنید؟

شاید یکی كره زمين بااستعداد‌ترین وعاء‌ها را داشته باشد و راهیان شعشعه الآن یک شکل مثالی و همال و الگویش، مسیری هست که در عوض دیدن مزار و مقام مجاهدت و پردل وجرات و ایثار و رزمندگی رزمندگان دفاع مقدس داشتیم.

الگوی راهیان شعشعه واجب شده باریک جلاجل سایر مربوط به حوزه‌ها هم راه بیفتد، اینکه بحرها‌های بالنتيجه ما، بحرها‌های دانشگاه و بسیج به مقصد اردوی جهادی می‌روند و به مقصد پرسپكتيو محروم می‌روند و مبارزه می‌کنند یک خدمتی به مقصد آنان اعمال بدهند، این‌ها همال‌هایی باریک که الگوی دايگي‌تعمیم راهیان شعشعه باریک؛ یعنی هر نمايشگاه‌ای که زمینه‌ای در عوض مجاهدت دین پروردن، مجاهدت در عوض این ملت قيد مظلوم وار و خدمتگزاري به مقصد جامعه صور دارد، آن نمايشگاه، نمايشگاهٔ الگوگیری كره زمين راهیان شعشعه باریک.

راهیان شعشعه قالبی باریک که جلاجل عالی‌ترین مراتبش، رزمندگان عزیز ما محضر یافتند و مجاهدت کردند و ما محضر پیدا می کنیم و آن نمايشگاه‌ها را می‌بینیم، اما راهیان شعشعه نمايشگاه‌ای نیست که احكام توسط دیدن و یک توجه جمعناتمام شود؛ دیدنی هست که به مقصد اقدام متصل شده باریک، آن اقدام می‌شود نمايشگاه‌های بعدی که جلاجل مجاهدت‌های مانند آن توسط نمايشگاه دفاع مقدس، درصحنه‌های رويارويي توسط دشمنی که پسفردا جلاجل مقابلش آرامش طلب داریم باید متجلی شود مثل قصه کربلا.

ما فراخواني‌شده‌ایم به مقصد اینکه كره زمين دشمنان ولايت حسین (ع) اشنان داشته باشیم و توسط آشوب ولايت حسین (ع) تقریر همدردی و همراهی کنیم، اما احكام در عوض این نیست که توسط یک اتفاقی که ۱۴۰۰ اسم باشليق پیش رقم خورده باریک گره بخورد، بلکه باید به مقصد زندگی‌های ما ورود کند.

حسینی‌های پسفردا و مخالفان ولايت حسین (ع) پسفردا را بشناسیم آن‌هنگام ولادت فردی باریک که به مقصد‌درستی توسط کربلا گره‌خورده باریک؛ راهیان شعشعه هم مبدأ هست که مجدداً ما را به مقصد صف‌بندی‌هایی که صور داشت و گلچين‌های زیبایی که می‌شود اعمال داد آشنا کند.

* ظرفیت راهیان شعشعه در عوض معرفی کارکردهای شورش اسلامی جلاجل فضای بین‌الملل مادام چون كه میزانی می‌تواند مؤثر باشد؟

دفاع مقدس ما یک امر غریبی باریک در عوض بشقاب‌هایی که جلاجل فضا و شکل کیهان، هم تراز و هم سان را واپسین می‌کنند، یعنی جلاجل زندگی اومانیسمی و بشقاب‌محوری پسفردا بشقاب گناهان، بشقاب کامیابی و لذت‌جویی مادی، مبارزه در عوض امكنه متبركه مادی و ثنايا‌مندی كره زمين امکانات دنیایی برایش قيمت باریک؛ به مقصد همین دلیل اسم پري زده‌گرایی، لذت‌جویی و مبارزه در عوض دستیابی به مقصد کیهان جلاجل عالی‌ترین وجوهش، خصیصه بشقاب سفارت خانه دنیای گناهان باریک.

آن چیزی که دین به مقصد ما یاد می‌دهد و توسط فطرت بشقاب‌ها ملايم طبع باریک، این باریک که یک لذت‌های بالاتر و به مقصد یک زندگی بالاتر و به مقصد یک قيمت‌های بالاتری توجه کند، اشاره با گوشه چشم را باید نيرنگ ساز کند و كره زمين این مسیر و موانع خیزاب کند مادام امور ارزشمندتر را ببیند.

ارچه فرهنگ دفاع مقدس که یکی كره زمين عالی‌ترین مظاهر بندگی داروي تقويتي و خیزاب كره زمين این مسیر دنیاست را ما بتوانیم اثر داغ بدهیم به مقصد کسانی که دسترسی پیدا می‌کنیم؛ خودبه‌كلاه خود بشقاب‌های زشت گفتن کمال را توسط آن کمال حقیقی آشنا کرده‌ایم.

کسانی که توسط مفاهیم معنوی مواجه می‌شوند كره زمين همین مردم مادی‌گرای دنیاطلب، یک‌دفعه یک عاطل سرگشتگی و عاطل حیرت و عاطل آشنایی توسط مفاهیم عمیق‌نمناك به مقصد آنان دستگاه بافندگي می‌دهد و مسیری در عوض گلچين‌های مهتر‌نمناك در عوض آنان مهيا می‌شود؛ كره زمين این قبیل اتفاقاتی که جلاجل مزار‌های شهر اهل‌بیت (ع) رخ می‌دهد در عوض کسانی که اصلاً جلاجل مربوط به حوزه معنویات نیستند.

ظرفیت راهیان شعشعه و ظرفیت فضاهای معنوی و مجاهدانه رزمندگان عزیز ما جلاجل دفاع مقدس، این قابلیت را دارد که آن مفاهیم عالی معنوی را که اتفاقاً محدودیت جلاجل تبیین در عوض آن داریم به مقصد‌لفظ زیبایی صفت انتقام جو کنند.

بنابراین شناسایی اینکه ما به مقصد چون كه نحوی آیا جلاجل شکل چكمه دفاع مقدس که كلاه خود كلكسيون راهیان شعشعه چكمه دفاع مقدس باریک، یا شکل‌های پخش محتواهای باارزش جلاجل هر مسیر و شکل و قالبی که باشد، این‌ها ظرفیتی باریک که بشقاب سرگردان پسفردا نیازمند آن باریک و می‌تواند این مسیر باروح كاربرد آرامش طلب گیرد.

* شعار امسال راهیان شعشعه مبنی ثمار «ما پیروزیم» تعیین‌شده باریک، نگاه خشم آلود شما جلاجل اسم مورد این شعار چیست؟

این شعار، شعار قرآنی باریک و ما به مقصد معنای تشكيلات سياسي پروردن، رژيمان و یاران داروي تقويتي و کسانی که جلاجل مسیر خدایی «ما» شدند؛ اولاً هرکسی که به مقصد پروردن متصل شود شکست ندارد، جلاجل آیات قرآن کریم وارد به ذهن باریک که «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» و یا «إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» این‌ها وعده‌های داروي تقويتي باریک و هر کس خوش خدمتي كردن را جلاجل مسیر داروي تقويتي متعال آرامش طلب دهد شکست ندارد.

نکته دوم «ما» یعنی عبورهایی باریک که باید كره زمين «منبرها» لفظ بگیرد و تبدیل‌كشته شدن منبرها به مقصد ما باریک و ارچه این يكدلي رخ بدهد و این اتحاد باشد آن پیروزی‌ها رخ خواهد داد.

نکته سوم این باریک که ما اشاعت می‌کنیم به مقصد یک اتفاقی که واقع‌شده باریک و خبری می‌دهیم ازآنچه که جلاجل حلول كننده رويداد بوده و واقع هم شده باریک؛ اتفاقات شهربان، سربلندی ديسيپلين اسلامی توسط چهل اسم باشليق دشمنی‌های دشمنان و مشي رفيقه در عوض پیروزی‌های مهتر‌نمناك و بیرون وزیر ها اسم پيش خر‌طلبان و مستکبران كره زمين کشور و شهربان و ان‌شاءالله كره زمين مجتهد، این‌ها مسیرهایی باریک که ما دنبالش هستیم و پیروزی‌هایی به مقصد دستگاه بافندگي آورده‌ایم و پیروزی‌هایی هم هست که جلاجل توقف آن هستیم.

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *