خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / راه گدازش مشکلات کشور، جلاجل اعتماد به مقصد مردم و جوانان کشور باریک

راه گدازش مشکلات کشور، جلاجل اعتماد به مقصد مردم و جوانان کشور باریک


مربوط به حوزه/ راه گدازش مشکلات کشور اعتماد به مقصد مردم و جوانان این کشور باریک، خير اعتماد به مقصد عدو؛ گدازش مشکلات کشور مبارزه توسط بلندپايگان گری، بازکردن راه اشکال و راه اندازی کارخانه های کوچک باریک.

دليل الاسلام والمسلمین نبویان جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه» توسط اشاعت به مقصد مطالبات مردم كره زمين دولت، گفت:مردم باید مطالبه گری کنند و توقف این باریک رئیس دولت به مقصد مردم جواب دهد.

رئیس پژوهشگاه مطالعه ها تقریبی توسط اشاعت به مقصد گرانی هایی دوا گسیخته جلاجل جامعه گفت :جلاجل دستور كار های تنظیم شده  دولت مشکلاتی صور دارد و واجب شده باریک جلاجل دستور كار ها تجدید نگاه خشم آلود شود .

اوی ديباچه انجام بده: مثال این هستیم که دولت بعضی كره زمين هم سر و اتفاقاتی را که می داند باعث ایجاد شوک جلاجل جامعه می شود، مطرح می کند؛ مطالبه دوم این باریک  به چه دليل دولت این قسم مباحث  را جلاجل جامعه توزيع شدن می کند.

معاف فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ديباچه انجام بده: جلاجل دورودورنگ قبل مجلس شورای اسلامی، بدون شك اوائل نطاق این صفت بويناك یارانه دهک تبيره فك شود، ولی دولت  موافقت نکرد، اما الان یک دفعه دولت  گفت می خواهیم یارانه  30 هزار نفر را  فك کنیم؛ اینها بدون شك هم سر شوک آور جلاجل جامعه باریک که كره زمين صیانت دولت توزيع شدن می شود.

دليل الاسلام والمسلمین نبویان گفت: یکی افزونتر كره زمين هم سر شوک آور این باریک، نقدينه کشور  را جلاجل فضای مجازی منتشر کردند و طوری جلوه دادند که نقدينه کشور احكام ثروت مربوط به حوزه علمیه باریک، کل نقدينه کشور قريب ۹۰۰ هزار میلیارد ده هزار دينار باریک،باید جواب يابي بدهند كره زمين این صفت تبليغاتچي چقدر به مقصد مربوط به حوزه علمیه اختصاص داده شده باریک!، دولت بقیه پولها را کجا هزینه می کند؟.

رئیس پژوهشگاه مطالعه ها تقریبی افزود:نقدينه شرکت های دولتی نزدیک ۷ هزار میلیارد ده هزار دينار باریک، مطالبه افزونتر كره زمين رئیس دولت این باریک  در عوض چون كه منظور این همه زروسيم را جلاجل اختیار ايشان آرامش طلب می دهید، این زروسيم ها را کجا هزینه می کنند.

معاف فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ديباچه انجام بده مطالبه  افزونتر كره زمين رئیس دولت این باریک که هرسال چون كه قدر زروسيم جلاجل اختیار دارید؛ نقدينه جلاجل اسم باشليق های ماضي چندین میلیارد ده هزار دينار بوده باریک، الان چون كه قدر جلاجل اختیار شما باریک؟ قطعا به مقصد زیاد كره زمين ماضي رسیده باریک، متأسفانه کسی حق ذی شمار كره زمين شما را ندارد.

اوی گفت: گدازش مشکلات این باریک نگاهمان را  به مقصد دستگاه بافندگي مردم و جوانان کشور بدوزیم. گدازش مشکلات اقتصادی جلاجل اجرای اقتصاد مقاومتی باریک؛ اما به مقصد جای رسیدگی به مقصد کارخانه های داخل، به مقصد فکر واردات هستند، به چه دليل محصوله واصل کشور می کنند جلاجل حالی که جلاجل داخل کشور خیلی كره زمين این محصوله ها اشکال می شود؟  چون كه کسی سود می سرما. دولت به مقصد مردم  جواب دهد مادام مشکلات گدازش شود.

دليل الاسلام والمسلمین نبویان توسط تاکید ثمار اینکه دولت هیچ دستور كار ای در عوض  اقتصاد مقاومتی ندارد تقریر داشت: مطالبه افزونتر كره زمين برجام باریک. به مقصد مردم جواب دهید برجام که این همه نطاق كره زمين آن می گفتید و دفاع می کردید چون كه آثاری داشته باریک. گفتید توسط برجام مشکلات کشور اقتصاد و گرانی منتفي می شود پشت بام به چه دليل گدازش نشد.

اوی ديباچه انجام بده: نطاق حق این باریک گدازش مشکلات کشور اعتماد به مقصد مردم و جوانان این کشور  باریک خير اعتماد به مقصد عدو؛ گدازش مشکلات کشور  مبارزه توسط بلندپايگان گری، بازکردن راه اشکال و راه اندازی کارخانه های کوچک باریک.

۴۰/۳۱۳

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *