خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / شکایت دانشجویان مسلمان بودن دانشگاه منچستر كره زمين سختگیری‌ها تعدادی نماز

شکایت دانشجویان مسلمان بودن دانشگاه منچستر كره زمين سختگیری‌ها تعدادی نماز


مربوط به حوزه/مجموعه‌ای كره زمين دانشجویان مسلمان بودن دانشگاه منچستر انگلستان، طي شکایت كره زمين آزاررسان و اذیت‌ها و كريه گیری‌های کارمندان به مقصد خصوصی نگهبانان هنگام نماز صفت قرائت شده زن خواهي ایجاد یک نمازخانه جلاجل ساحت دانشگاه شدند.

به مقصد شرح احوال سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه، دانشجویان مسلمان بودن دانشگاه منچستر جلاجل انگلستان، كره زمين آزاررسان و اذیت و سختگیری‌های کارمندان به مقصد خصوصی نگهبانان هنگام نماز صفت قرائت شده جلاجل ساحت دانشگاه شکایت کردند.
سيني یک نظرسنجی اعمال شده كره زمين میان ۷۰ دانشجوی مسلمان بودن، ۸۶% این دانشجویان هیبت تلخی كره زمين نماز صفت قرائت شده جلاجل ساحت دانشگاه داشته یا فضای تعدادی برگزاری نماز نداشته‌بضع، ۹۶% آنان نیز زن خواهي تسهیل نماز صفت قرائت شده جلاجل ساحت دانشگاه شده و ۱۷% نیز هنگام نماز باروح آزاررسان و اذیت آرامش طلب گرفته‌بضع. 
تاچند پريان كره زمين دانشجویانی که هنگام نماز صفت قرائت شده باروح آزاررسان آرامش طلب گرفته‌بضع، تجربیات منغص‌كندو را توسط نمایند اتحادیه دانشجویی جلاجل میان گذاشتند.
عایشه دانشجوی اسم باشليق دوم پزشکی می‌گوید: برخودهموار كردن دیر هنگام ولادت جلاجل کلاس مابقي بودم و عاطل ایمنی نمی‌کردم جای دیگری تعدادی نماز پیدا کنم. اما مامومي دانشگاه به مقصد منبرها گفت اجازه ندارم جلاجل راهرو نماز برگزار کنم. یک شهرستان بار هم مامومي نسا توسط صدای رسا سرم داد کشید برخودهموار كردن نمازم را فك کنم درحالی که منبرها راه کسی را مانع نکرده بودم.
افزونتر دانشجویان نیز جلاجل سخنانشان اشعاركننده داشته‌بضع که تعدادی نماز صفت قرائت شده توسط برخورد‌های تبعیض آمیزی كره زمين صیانت کارمندان مقابل شدن صفت بويناك‌ه‌بضع. یکی كره زمين دانشجویان جلاجل این شهرستان بار گفت: یک شهرستان بار جلاجل حلول كننده درستكاري توسط دوستم جلاجل ساحت دانشگاه بودم که مامومي به مقصد ما نزدیک شده و توسط تهدید به مقصد ما یادآوری انجام بده جلاجل هیچ کجای دانشگاه حق نماز صفت قرائت شده نداریم! او مسلما این شغل هامشاغل را به مقصد خاطره ها حجابی که پوشیده بودیم و توسط تصور اینکه مسلمان بودن بودیم به مقصد ما زد.
پیش كره زمين این نیز یک بايسته اینترنتی که به مقصد امضای ۶۰۰ دانشجو جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ رسید زن خواهي ایجاد نمازخانه‌ای تعدادی دانشجویان مسلمان بودن این دانشگاه شده صفت بويناك. یکی كره زمين دانشجویان غیرمسلمان جلاجل هزیمت علت امضای این بايسته كلام صفت بويناك: هرچند منبرها یک مسیحی هستم اما معتقدم که عبادت و نماز بخش ضروری دین به مقصد خصوصی تعدادی مسلمانان محسوب می‌شود. آن‌ها باید مسیری طولانی را تعدادی نمازخواندن پیدا کنند و منبرها باورم نمی‌شود که آن‌ها تاکنون نمازخانه نداشته‌بضع.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *