سرخط خبرها
خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / زرگر جلاجل سیل اخیر رخصت واقعی روحانیت را داغ جا دادند

زرگر جلاجل سیل اخیر رخصت واقعی روحانیت را داغ جا دادند


مربوط به حوزه/ دليل الاسلام کرمی توسط تأکید ثمار این که روحانیت همين پیشتاز اظهاروجود های مختلف امدادرسانی باریک، گفت: جلاجل واقعه سیل اخیر، زرگر و روحانیون طي اشعاركننده همدلی توسط سیل زدگان، توسط حضوری اشاره با گوشه چشم گیر جلاجل پرسپكتيو آسیب دیده به مقصد حمایت هم وطنان شتافتند و رخصت واقعی روحانیت را به مقصد تخت ظهور رساندند.

به مقصد شرح احوال خبرنگار خبرگزاری «مربوط به حوزه»، دليل الاسلام مختار کرمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی مدیر کردستان جلاجل جمعيت زرگر و فضلای شهر های قروه و کامیاران که صبح فردا جلاجل معلمي شماره یک مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد، طي ارائه گزارشی كره زمين فعالیت های این سازمان کل توسط تعبیر این که محضر جلاجل جمعيت زرگر و فضلا و نیز مبارزه در عوض ارتقاء مساحي كردن معنوی جامعه توفیقی الهی باریک، یادآور شد: زرگر علوم دینی باید كره زمين این که مرغزارها معارف رسا قرآنی و صفت انحصارطلب نیکویی ها و رتيل هستند، به مقصد كلاه خود فخرآميز نمایند.

اوی به مقصد ظرفیت های تبلیغی مدیر کردستان اشارت انجام بده و توسط تعبیر این که مبلغین مدیر کردستان كره زمين زبدگان این اظهاروجود و افتخارات مربوط به حوزه های علمیه هستند، تقریر انجام بده: همه ما ثمار كله دار سماط مالامال خیر و برکت هم نهاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و عقاب و مکتب شهرستان اهل بیت علیهم السلام نشسته ایم؛ این بااستعداد بزرگترین سرمایه معنوی ما حوزویان باریک که باید كره زمين این هبه كردن الهی صیانت نماییم.

سخنران این نشست طي تأکید ثمار كاربرد كره زمين تبلیغ سنتی، ثمار ثنايا گیری حداکثری كره زمين اظهاروجود های نوین تبلیغی اشارت انجام بده و آدم كردن داد: تمرکز محض اين كه ثمار تبلیغ سنتی جوابگوی نیازهای معرفتی جامعه نیست؛ باید طي صفت به خاطرسپردني محتوا، طوق های تبلیغی را تغییر و كره زمين راهکارهای نویی كاربرد نماییم.

دليل الاسلام کرمی به مقصد دایره تاثیرگذاری روحانیون جلاجل اظهاروجود های مختلف اجتماعی اشارت نمود و تاکید انجام بده: مع الاسف توسط توجه به مقصد نقشه ها و توق های دشمنان اسلام، جایگاه روحانیت و دایره وعاء آفرینی آن جلاجل جامعه، توسط کاهش مقابل شدن شده باریک.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مدیر کردستان، پرهیز كره زمين گرفتاری جلاجل جریان های سیاسی و احزاب را كره زمين علوم شرعي وعاء آفرینی زرگر جلاجل اظهاروجود های تبلیغی ديباچه انجام بده و اشعاركننده داشت: زرگر باید طي تمرکز ثمار علوم شرعي اساسی اسلام و شورش اسلامی، كره زمين خدمتگزار رسانی به مقصد جریان ها و رديف نظامي های سیاسی و احزاب، اجتناب نماید.

اوی ثمار لزوم ارتقاء دانايي تبلیغی جلاجل میان زرگر و حوزویان و تخصصی سازی فرایند تبلیغ تأکید و تاکید انجام بده: کسی که توسط آداب و قواعد شهربان آشنا نباشند، خير فرد دستاوردی جلاجل اظهاروجود تبلیغ نخواهد داشت، حتی ممکن باریک اثرات مخربی جلاجل اظهاروجود های اجتماعی ایجاد نماید.

دليل الاسلام کرمی اخلاق مداری را كره زمين الزمات رشد معرفتی مدني بشری برشمرد و اشعاركننده داشت: توسط توجه به مقصد گشايش وسايل و آلات تبلیغی، روحانیت باید فکری نوين در عوض ارتقاء مساحي كردن تبلیغی اعمال داده، كره زمين ابزارهای نوین تبلیغی و رسانه ای حداکثر كاربرد را داشته باشد.

اوی طي اشارت به مقصد بیانیه مشي دوم شورش اسلامی، ثمار اهمیت تبیین فرازهای مختلف این منبع شورش اسلامی تأکید انجام بده و افزود: مرتبط بودن نگاه خوشبینانه نسبت به مقصد آینده و تزریق روحیه امید به مقصد آینده جلاجل جامعه و ایمان به مقصد وعده های الهی و نیز برخوداری كره زمين روحیه جهادی كره زمين مميزه های مهمی باریک که باید باروح توجه همگان آرامش طلب گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مدیر کردستان، ثمار اهمیت نهادینه سازی مطالبه گری اجتماعی اشارت انجام بده و یادآور شد: مطالبه گری مردم و جوانان كره زمين کارگزاران ديسيپلين، كره زمين مميزه های بیانیه مشي دوم شورش باریک.

اوی توسط تأکید ثمار این که روحانیت همين پیشتاز اظهاروجود های مختلف امدادرسانی باریک، اشعاركننده داشت: جلاجل واقعه سیل اخیر، زرگر و روحانیون طي اشعاركننده همدلی توسط سیل زدگان، توسط حضوری چشمگیر جلاجل پرسپكتيو آسیب دیده به مقصد حمایت هموطنان شتافتند و رخصت واقعی خواستاران علوم دینی را به مقصد تخت ظهور رساندند.

دليل الاسلام کرمی، جلاجل بخش پایانی گفتاري كلاه خود طي ارائه گزارشی كره زمين فعالیت های دائم الخمر تبلیغات اسلامی، اشعاركننده داشت: ارتقاء مساحي كردن دانايي تبلیغی مبلغین كره زمين يكباره اقداماتی باریک که به مقصد منظور بالابردن دایره تأثیرگذاری مبلغین لفظ می گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مدیر کردستان ثمار آمادگی دوال افزون این دائم الخمر جلاجل پيشواز كره زمين رديف نظامي های جهادی و تبلیغی تأکید انجام بده و گفت: فعالیت های جمعی، جلاجل شکل رديف نظامي های تبلیغی، نتیجه پایدارتری نسبت به مقصد فعالیت های انفرادی دارد.

اوی، حمایت كره زمين ائمه جمعه و دستور كار های فرهنگی و تبلیغی علمای شهرستان اهل هم نهاد را كره زمين تيرخور گذاری های سازمان کل تبلیغات اسلامی مدیر کردستان برشمرد و اذعان داشت: جلاجل این مدل طي ثنايا گیری كره زمين ظرفیت علمای بالنتيجه شهرستان اهل هم نهاد، به مقصد كنار زدن فوق جابه جايي مساحي كردن معنوی و معرفتی اقشار مختلف مدیر هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مدیر کردستان، برگزاری کارگاه های آموزشی – تبلیغی فروسو ديباچه مبشرین فرهنگی را كره زمين افزونتر اقدامات این سازمان کل حالی و اضافه انجام بده: نیاز باریک مادام نظام ارباب رعيتي های فرهنگی به مقصد خصوصی روحانیون تباني رخصت به مقصد رخصت و نزدیکی توسط علمای شهرستان اهل هم نهاد ثابت نمایند؛ این امر جلاجل ارتقاد ابعاد معنوی مدیر وعاء بسزایی خواهد داشت.

دليل الاسلام کرمی طي تأکید ثمار اهمیت بسترسازی در عوض محضر مبلغین و زرگر جلاجل شهربان، به يادماندني انجام بده: دائم الخمر تبلیغات اسلامی مهيا سازی امکانات و بسترسازی تبلیغی در عوض زرگر نخبه و مطلع را كره زمين اولویت های مسولیت ای كلاه خود می داند. مدیر کردستان شدیدا عطش زده ابتکار و مدل های آفرينشگري زبدگان تبلیغی باریک.

لزوم تبیین دستاوردهای شورش در عوض نسل بالنتيجه

دليل الاسلام هوشیاری نماینده زرگر قروه و کامیاران نیز جلاجل ابتدای این نشست، طي اشارت به مقصد واقعه طبس، توسط تعبیر این که عملیات پنجه آب وزمين آمریکا، به مقصد اذن الهی خفت عقل و خواری و آبرودار ریزی استکبار جهانی را به مقصد كنار زدن داشت، تقریر داشت: این وقعه موهبتی الهی در عوض صیانت كره زمين مومنان صفت بويناك.

اوی جلاجل آدم كردن بایسته های اظهارداشتن سازی شورش اسلامی توسط مربوط به حوزه های علمیه را باروح توجه آرامش طلب داد و اشعاركننده داشت: باید طي تبیین منطقی دستاوردهای شورش، مجال مهلت ها و جنگ جو های پیش روی شورش اسلامی را در عوض جوانان امروزی تشریح انجام بده.

نماینده زرگر قروه و کامیاران جلاجل مجمع نمایندگان جلاجل آدم كردن به مقصد فرازهایی كره زمين منویات رهبر فرزانه شورش اسلامی جلاجل اخبار توسط جایگاه تاثیرگذار مربوط به حوزه و روحانیت جلاجل اظهاروجود های مختلف اجتماعی اشارت انجام بده و افزود: مبلغین شهر قروه كره زمين زبدگان بالنتيجه مربوط به حوزه های علمیه هستند که توسط پشتکار تبلیغی، تأثیرات دايگي توجهی را جلاجل شهربان ایجاد کرده بضع.

دليل الاسلام هوشیاری طي تأکید ثمار لزوم معرفی زبدگان تبلیغی و تجربیات ایشان، تقریر داشت: امیدواریم بتوانیم توسط فعال سازی جوانان نخبه، بتوانیم رديف نظامي های تبلیغی قوی تری را تاسیس و جلاجل اظهاروجود تبیین معارف ناب الهی وعاء آفرینی نماییم.

نماینده زرگر قروه و کامیاران جلاجل مجمع نمایندگان مربوط به حوزه علمیه قم محضر جلاجل اظهاروجود آموزش و پرورش را كره زمين بسترهای كاستن فعالیت تبلیغی برشمرد و اشعاركننده داشت: نیاز باریک مادام توسط عقد درك متقابل نامه هم‌پیشه توسط سازمان آموزش و پرورش مدیر، كره زمين ظرفیت تبلیغی زرگر منبغي در عوض ثنايا مندی حداکثری كره زمين این فضا كاربرد نماییم.

اوی، راه اندازی شهربان تبلیغی خصوصی را كره زمين نیازهای شهر های قروه و کامیاران برشمرد و یادآور شد: قروه جبهه كلنجار اظهاروجود های اعتقادی و محضر جلاجل این شهربان نیازمند روحیه جهادی باریک؛ توسط انگیزه الهی قدم های بزرگتری جلاجل اظهاروجود تبیین معارف ناب الهی برداشته می شود.

دليل الاسلام هوشیاری جلاجل پایان گفتاري كلاه خود ثمار اهمیت مدل های مطالعاتی جلاجل ارتقاء بخشی و به مقصد دوال رسانی دانايي های معرفتی زرگر تأکید نمود.

برپایه این شرح احوال، جلاجل بخش پایانی این نشست مدیرکل تبلیغات اسلامی مدیر کردستان به مقصد سؤالات و دغدغه های تبلیغی زرگر و فضلای قروه و کامیاران جواب داد.

انتهای پیام

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *