خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / علت انتما ماه رجب به مقصد امیرالمؤمنین(ع)

علت انتما ماه رجب به مقصد امیرالمؤمنین(ع)


مربوط به حوزه/ یکی كره زمين تجلیات ولایت حاضربودن جلاجل باطن این ماه باریک. كره زمين این ماه درهایی به مقصد صیانت درک این حقیقت [ولایت] گشوده شده باریک. جلاجل نتیجه، حالت این ماه، حالت توسعه دادن قرب و به مقصد عبارتی، راههایی در عوض رسیدن به مقصد آن حقیقت منتشر شده جلاجل این ماه باریک.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه»، یکی كره زمين ماه هایی که سفارش کثیر ثمار توجه به مقصد آن شده باریک، ماه مبارک رجب المرجب باریک که ان شاءالله جلاجل شماره های مختلف، مطالبی را حوالی حالت، ادعیه و اصل دار، فضیلت و … این ماه اهدا کردن شما عزیزان خواهیم انجام بده.

 

* كره زمين رجب مادام ضیافت رمضان

بخشوده سیدابن طاووس جلاجل کتاب اقبال الاعمال كلاه خود كره زمين صور مقدس پیامبر(ص) روایتی حمل می کنند که فرمودند: «ان الله تعالی مونس فی السماء السابعه ملکاً یقال له الداعی فاذا درآمد شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیله منه الی الصباح، طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین و یقول الله تعالی انا جلیس منبرها جالسنی و مطیع منبرها اطاعنی و غافر منبرها استغفرنی، الشهر شهری و العبد عبدی و الرحمه رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و منبرها سالنی اعطیته و منبرها استهدانی هدیته و جعلت هذا الشهر حبلاً بینی و بین عبادی فمن اعتصم به مقصد وصل الی)»[1]

 

بنابر مضمون این روایت، داروي تقويتي جلاجل هوايي هفتم فرشته ای به مقصد غيرماذون «داعی» [فراخواننده] آرامش طلب داده باریک که هرگاه ماه رجب ورا می رسد، هرشب مادام صبح فریاد می زند: چه نيك به مقصد حلول كننده ذاکران! چه نيك به مقصد حلول كننده انقياد ورزيدن کنندگان! [سپس فرشته از قول خداوند می گوید] داروي تقويتي می فرماید: منبرها همنشین کسی هستم که همنشین منبرها باشد و مطیع کسی هستم که مرا انقياد ورزيدن کند و آمرزنده کسی هستم که كره زمين منبرها آمرزشكار بخواهد. ماه، ماه منبرها و بنده، بنده منبرها و رحمت، رحمت منبرها باریک؛ پشت بام هرکس جلاجل این ماه مرا بخواند اجابتش می کنم و هرکس كره زمين منبرها بخواهد به مقصد او عطا می کنم و هر کس كره زمين منبرها هدایت بخواهد هدایتش می کنم و این ماه را ریسمانی بین كلاه خود و بندگانم آرامش طلب داده مام که هر کس به مقصد آن مخلب زند به مقصد منبرها می رسد.

 

داروي تقويتي این ماه را لفافه ارتباط داشتن بین كلاه خود و بندگان آرامش طلب داده باریک؛ یک كله دار این لفافه جلاجل اختیار بندگان و كله دار افزونتر آن جلاجل سردفتر الهی باریک. ارچه کسی به مقصد این لفافه، معتصم شود، به مقصد مقام وصول الهی می رسد؛ كره زمين این رو ماه رجب، شهر وصول الی الله باریک؛ باطن این ماه مثل باطن قرآن و معصومین(ع)، ریسمان ارتباط داشتن بین خدای متعال و مومنین باریک؛ روایاتی نیز توسط این مضمون وارد به ذهن باریک که: ماه رجب ماه امیرالمومنین(ع) باریک، بدون شك نوع که شعبان، ماه رسول الله(ص) و رمضان ماه پروردن باریک.

 

علت انتما رجب به مقصد امیرالمومنین(ع)

جلاجل معنای انتما ماه رجب به مقصد امیرالمومنین(ع) احتمالات زیادی صور دارد؛ به مقصد نگاه خشم آلود می رسد همه امور مجتهد، ملکوتی دارد که این نکته شامل اوقات و زمانها هم می شود؛ در عوض مثال، ليمو جمعه احكام یک ظرف طبیعی نیست، بلکه واقعیتی باریک که جایگاه خاصی جلاجل مجتهد دارد؛ جلاجل این زمان، ملائکه ای هبوط پیدا می کنند، خیراتی كم قيمت می شود و راه هایی به مقصد صیانت باطن بشقاب گشوده می شود. سحار و بین الطلوعین هم همین نوع هستند. این که كلام شده باریک نماز را جلاجل اولا هنگام ولادت بخوانید، یک «قرارداد» نیست که مهجور توسط ملاک حرکت خورشید تنظیم شده باشد که ارچه یک زمان سنج دیرتر شود فرقی نداشته باشد؛ یعنی حرکت خورشید، در عوض كلاه خود، مداری داشته باشد و بقیه امور مجتهد هم مداری داشته باشند! ليمو جمعه، زمان هبوط ملائکه و هنگامی باریک که درهایی كره زمين رحمت گشوده شده و راه هایی نيرنگ ساز می شود، جلاجل زمان سنج پس ازآن، این پیمان و فضا در عوض قرب مهيا نیست.

 

ماه ها هم این نوع هستند؛ یک معنای انتما ماه رجب به مقصد امیرالمومنین(ع) این باریک که ولایت حاضربودن جلاجل این ماه تجلی می یابد و راه درک ولایت جلاجل این ماه گشوده می شود. جلاجل این ماه می توان كره زمين ولایت امیرالمومنین(ع) محتظي و به مقصد وادی این ولایت واصل شد. به مقصد عبارت افزونتر، می توان به مقصد خواهشگري حاضربودن امیر(ع) رسید؛ چريدن که رجب، ماه خواهشگري ایشان باریک و حاضربودن جلاجل این ماه در عوض هدایت بشقاب به مقصد ولایت كلاه خود، خواهشگري می کنند.

 

بنابراین، رجب یا ماه امیرالمومنین حبلی باریک که بشقاب را به مقصد مقام وصول می رساند. یکی كره زمين تجلیات ولایت حاضربودن جلاجل باطن این ماه باریک. كره زمين این ماه درهایی به مقصد صیانت درک این حقیقت [ولایت] گشوده شده باریک. جلاجل نتیجه، حالت این ماه، حالت توسعه دادن قرب و به مقصد عبارتی، راههایی در عوض رسیدن به مقصد آن حقیقت منتشر شده جلاجل این ماه باریک.

 

خواهشگري پیامبر(ص)

جلاجل ماه شعبان که ماه نبی اکرم(ص) باریک نیز بشقاب می تواند توسط صیام و قیام به مقصد خواهشگري نبی اکرم(ص) برسد؛ شفاعتی که طریق ارتباط داشتن بشقاب به مقصد حقیقت شهرستان توحید و قرب وصلت باریک. هیچ کس غير خواهشگري نبی اکرم(ص) به مقصد درجه و پايه داشتن قرب نمی رسد. شخصی که نامش ابوایمن صفت بويناك ثمار حاضربودن باقر(ع) واصل شد و گفت: ای حاشا جعفر! شما مردم را می فریبید و به مقصد افتخارآميز جلاجل می آورید و دائم می گوئید: شفاعه محمد، شفاعة محمد! حاضربودن ولايت محمد باقر(ع) جلاجل حالی که آثار غضب جلاجل سیمای كندو مشهود شد، گفتند: «ویحک یا حاشا ایمن! اغرک ان عف بطنک و فرجک؟! اما لو رایت افزاع القیامه، لقد احتجت الی شفاعه محمد! ویلک! فهل یشفع الالمن وجبت له النار؟»[2] وای ثمار داخل ای ابو ایمن! آیا همین قدر که شکم و گشاينده كلاه خود را عفیف نگاه داشتی، جلاجل افتخارآميز افتادی که كره زمين خواهشگري بی نیازی! تعزيت دار به مقصد پروردن که ارچه هولها و ترسهای سنه قیامت را ببینی، هر آینه به مقصد خواهشگري محمد محتاج خواهی صفت بويناك! وای ثمار داخل مگر این به استثناي کسانی را که آذريون ثمار ايشان واجب شده شده باریک خواهشگري کند؟ پس ازآن فرمودند: «ما منبرها يگانه منبرها الاولین و الاخرین الاو هو محتاج الی شفاعة محمد یوم القیامة»؛ هیچ یک كره زمين پیشینیان و هیچ یک كره زمين پسینیان نیست، مگر آن که به مقصد خواهشگري محمد جلاجل سنه قیامت، نیازمند باریک. [یعنی هر کسی متناسب با درجات خود و به شفاعت نبی اکرم(ص)، حقایق قیامت را درک می کند.]

 

هرآينگي صیام و قیام جلاجل ماه شعبان

جلاجل روایت ماه شعبان وارد به ذهن باریک که منادی نبی اکرم(ص) به مقصد نحو حاضربودن جلاجل مدینه ندا می داد: این ماه، ماه منبرها باریک؛ منبرها را به مقصد روزه این ماه کمک کنید. امیرالمومنین(ع) فرمودند: كره زمين وقتی این ندا را شنیدم روزه این ماه را شهر ترک نکردم. جلاجل حقیقت، حاضربودن می خواهند خواهشگري کنند و روزه، یکی كره زمين لفافه های خواهشگري ایشان باریک؛ باطن روزه داري، ولایت و خواهشگري نبی اکرم(ص) باریک؛ روزه داري به مقصد تنهایی خاصیتی ندارد، به استثناي این که بشقاب را به مقصد خواهشگري حاضربودن نائل کند. ماه نبی اکرم(ص)، ماهی باریک که رحمت و رضوان جلاجل آن منتشر باریک. جلاجل این ماه، می توان به مقصد مقام رحمت و رضوان رسید. این رحمت، رحمت رحیمیه یا بدون شك مقام رضوان باریک؛ مقامی که كره زمين آثار رحمت رحیمیه خدای متعال باریک.

 

به مقصد این ترتیب، راه رسیدن به مقصد مقام رضوان که فوق همه درجه و پايه داشتن جنان باریک، به مقصد برکت نبی اکرم(ص) نيرنگ ساز می شود. به مقصد نگاه خشم آلود می آید که صیام و قیام نبی اکرم(ص) در عوض قرب و خواهشگري بوده باریک. هرکس بخواهد به مقصد خواهشگري حاضربودن برسد باید بدون شك صیام و قیام را داشته باشد. توسط عبادت نبی اکرم(ص) درهای رضوان گشوده می شود: «بکم یسلک الی الرضوان» به مقصد وسيله نبی اکرم(ص)، مقام رضوان پائین وارد به ذهن و دايگي معرض شده باریک. حاضربودن جلاجل روایتی عقبنشینی می دهند که این درخت طوبی قرن و برگك های كلاه خود را فرود می آورد مادام مردم به مقصد آن متمسک شوند؛ منظور كره زمين این امر، جلاجل واقع بدون شك خواهشگري نبی اکرم(ص) باریک.

 

پشت بام ماه رجب، ماه امیرالمومنین(ع) یا به مقصد تعبیر افزونتر مهمانخانه رجب، مهمانخانه حاضربودن امیر(ع) باریک. شهر اهل الله كره زمين این ماه می توانند واصل وادی ولایت شوند و پشت بام كره زمين آن، به مقصد شهر نبی اکرم(ص) که شهر ضیافت و خواهشگري ایشان باریک، برسند. پس ازآن، کسانی که این كورس وادی را طی کنند مقام شهرستان توحید و شهرالله را جلاجل پیش خواهند داشت که ضیافتی خاص باریک؛ پوشيدگي آن هم [وابسته] به مقصد ضیافت نبی اکرم(ص) باریک؛ هر تا چه وقت که بي تكلفي دیگری باریک.

 

ولادت صور مقدس و مسعود حاضربودن امیرالمومنین(ع) جلاجل ماه رجب واقع شده و جلاجل پایان این ماه هم «بعثت» نبی اکرم(ص) روی داده باریک. این كورس حقیقت جلاجل ماه رجب، جاری و ساری باریک و ابتدا ماه شعبان و رمضان هستند. بخشوده آقامیرزا مكرم ملکی(رض) جلاجل رساله المراقبات می فرمایند: خوشایند باریک آقایان شهر اهل علم، جلاجل کنار حاصل کردن علم که خوش خدمتي كردن نوعی عبادت باریک، عبادت هایشان را جلاجل این كورس، سه ماه افزایش دهند؛ این ماه فضایی باریک که عبادات آن، آثار خاصی دارد. جلاجل این ماه دعوتی خاص هم وارد به ذهن باریک و منادی الهی این نوع همه را فراخواني می کند: انا جلیس منبرها جالسنی، مطیع منبرها اطاعنی، غافر منبرها استغفرنی…، بخشوده میرزا مكرم ملکی(رض) می گویند: ارچه آدم به مقصد اندازه همه خلائق روح داشت خوشایند صفت بويناك که به مقصد خاطره ها تکریم این جرم بخش و جلاجل پيشواز به مقصد این جرم بخش الهی که «انا جلیس منبرها جالسنی و مطیع منبرها اطاعنی…» روح بدهد!

 

رجب، ابتدا ماه های شعبان و رمضان

رجب، ابتدا شعبان و رمضان باریک. آمادگی در عوض ماه رمضان و شعبان باید كره زمين این ماه محصول برداري شود. ارچه حقیقت ماه رجب درک نشود، ورود به مقصد ماه شعبان و ماه مبارک رمضان مشکل باریک؛ بنابراین باید كره زمين دخالت دادن ولایت حاضربودن امیر(ع) واصل شد؛ چريدن که «انا مدینه العلم و علی بابها». امیرالمومنین(ع)، باب نبی اکرم(ص) و باب الله هستند؛ پشت بام این ماه، دخالت دادن باریک.

 

یکی كره زمين اساتید مهتر ما می فرمود: هنگام جوانی جلاجل ليمو ۲۷ رجب یا ليمو غدیر جلاجل نجف به مقصد مزار رفتم؛ بین الطلوعین شده و سپیده ضربت ديده صفت بويناك، بخشوده آیت الله فکور را دیدم. می خواستم به مقصد مزار بروم و ایشان جلاجل حلول كننده برون مرز كشته شدن صفت بويناك. مقابل کفشداری شلوغ صفت بويناك؛ ایشان کفش را گرفت و جلاجل کنار گوش منبرها گفت: منبرها سه سنه باریک به استثناي یک استکان چای چیزی نخورده مام. به مقصد منبرها برخورد! گفتم یعنی چون كه؟ یعنی این پیرمرد عبادتگر جلاجل خانه محقر حاضربودن امیر(ع) می گوید سه سنه باریک به استثناي یک استکان چایی چیزی نخورده مام؟ ذكرخير این عرض آن هم جلاجل کفشداری حاضربودن امیر(ع) چون كه معنایی دارد؟ داخل مزار، مجاور ای ایستادم و سه زمان سنج زیارت غدیریه حاضربودن را خواندم، كم توان شدم و كره زمين مزار بیرون آمدم و به مقصد ارج داشتن رفتم و خوابیدم. جلاجل نوم دیدم جلاجل مزار حاضربودن امیر(ع) هستم؛ مزار خليق صفت بويناك و منبرها هم مجاور ای ایستاده و زیارت می کردم، حالتم جلاجل زیارت بدون شك حلول كننده قبلی صفت بويناك، اما دیدم آقای فکور بین زمین و هوايي توسط همه صور، دورزني و زیارت می کند؛ خير توسط زبانش، همه وجودش طائف و مشغول زیارت حاضربودن باریک. متوجه شدم که آن قيد جوان مردانه به مقصد منبرها چون كه گفت: شما دیر آمدید! بین الطلوعین باریک، ليمو عيد بعثت ماضي باریک، باید كره زمين قبل مراقبه کنید. یعنی ارچه مراقبه ای كره زمين قبل نباشد بشقاب كم توان می شود؛ ارچه بشقاب تمهید قواعد نکند، مادام اشاره با گوشه چشم به مقصد هم بزند مجال مهلت جمعناتمام می شود.

 

این كورس ماه كره زمين یک چشم، به مقصد صفت منسوب به طوس حقیقی و تکوینی دخالت دادن ورود رمضان هستند؛ به مقصد نحوی که غير این كورس نمی شود واصل رمضان شد. كره زمين چشم افزونتر، این كورس ماه دوار و آمادگی در عوض ورود به مقصد ماه رمضان، و ماه رمضان هم دوار و آمادگی در عوض ورود به مقصد ليمو قدر باریک؛ یعنی باید این مسیر طی شود مادام بشقاب به مقصد لیله القدر برسد. ورود به مقصد آن وادی ضیافت، این كورس سه ماه ریاضت را به مقصد ديباچه ابتدا می طلبد؛ چريدن که «منبرها عرف فاطمه حق معرفتها غوايت ادرک لیله القدر»[3] پوشيدگي ابتدا اش دستاويز به مقصد امیرالمومنین(ع) و نبی اکرم(ص) باریک؛ جلاجل فواد ضیافت الهی، معرفت حاضربودن زهرا(س) نهفته باریک که ان شاء الله این مقدمات می تواند زمینه درک آن حقیقت باشد؛ باید توجه انجام بده که مقام ایشان مقام عجیبی باریک، بنابراین واجب شده باریک این وادی طی شود مادام بشقاب به مقصد ليمو قدر برسد.

 

باید تمركزفكر داشت که «آلت مرد»، هم جلاجل يكم نعمت و هم جلاجل پایان آن، در عوض ثنايا مندی كره زمين نعمت واجب شده باریک. آلت مرد جلاجل يكم نعمت، ابتدا شکر و جلاجل پایان نعمت که مجال مهلت ها جمعناتمام شده باریک، ابتدا مغفرت جويي باریک. آلت مرد ابتدا دوبهم زني و ابتهال و رجاع و تمسک به مقصد فضل الهی باریک. ارچه بشقاب جلاجل دخالت دادن ماه رجب، حامد نباشد و نعمت پروردن را نبیند و به مقصد این نعمت که خدای متعال جلاجل اختیار ما آرامش طلب داده باریک، توجه نکند، این نعمت کفران می شود.

 

این مجال مهلت ها بسیار انرژي دار باریک. ان شاء الله خدای متعال جلاجل این ماه ها ما را به مقصد ولایت امیرالمومنین(ع)، نبوت نبی اکرم(ص) و به مقصد ضیافت خاص و درک لیله القدر و عید فطر و برکات آن موفق بدارد.

 

پی نوشت ها:

[۱] إقبال الأعمال (ط – القدیمة)، ج ۲، ص: ۶۲۸

[۲] البرهان فی اعلامیه القرآن، ج four، ص: ۵۲۰

[۳] اعلامیه فرات الکوفی، ص: ۵۸۱

 

منبع: مربوط به حوزه نت

 

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *