خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / فضای مجازی؛ بستری تبلیغی توسط تيرخور تربیت نسل جدید/ زمان شناسی و مستمع شناسی ؛ لازمه تبلیغ كاستن جلاجل فضای مجازی

فضای مجازی؛ بستری تبلیغی توسط تيرخور تربیت نسل جدید/ زمان شناسی و مستمع شناسی ؛ لازمه تبلیغ كاستن جلاجل فضای مجازی


مربوط به حوزه/ احضار كردن بسیجی و صفت تبليغاتچي بالاتر فضای مجازی توسط تاکید ثمار این که یکی كره زمين رموز بااستعداد موفقیت تبلیغی جلاجل فضای مجازی ، زمان شناسی و مستمع شناسی باریک، ثمار لزوم ثنايا گیری حداکثری كره زمين رختخواب فضای مجازی به مقصد منظور تربیت و هدایت نسل جدید تاکید انجام بده.

به مقصد شرح احوال  خبرنگار خبرگزاری مربوط به حوزه، این روزها به مقصد موازات رشد و توسعه روزافزون فعالیت جلاجل فضای مجازی، چندی كره زمين حوزویان دغدغه مند و نيك فکر چون كه به مقصد لفظ خودجوش و چون كه به مقصد لفظ سازماندهی شده، فعالیت های دايگي توجه و ارزشمندی را جلاجل فضای مجازی جلاجل اظهاروجود های تبلیغی و تربیتی اعمال می دهند.

این که تبلیغ آموزه های دینی و به مقصد اسم مورد مباحث اخلاقی جلاجل فضای مجازی چون كه الزامات و اهمیت دارد ما را ثمار آن داشت مادام توسط دليل الاسلام همداستاني مدبری كره زمين زرگر بسیجی مربوط به حوزه علمیه قم و صفت تبليغاتچي بالاتر جلاجل فضای مجازی گفتگویی داشته و درزمينه فعالیت هایش جلاجل تباني توسط نسل بالنتيجه و به مقصد اسم مورد تبلیغ جلاجل دنیای مجازی درستكاري کنیم؛

كره زمين چون كه زمانی واصل دنیای طلبگی شدید و نیز به مقصد عضویت بسیج درآمدید و جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد چون كه فعالیت هایی مشغول هستید؟

اسم باشليق ۸۷ صفت بويناك که توفیق تحصیل جلاجل مربوط به حوزه علمیه قم را پیدا کردم و پوشيدگي چادرپوش اسم باشليق قبل نمناك كره زمين آن یعنی ازسال ۸۳ اندام بسیج هستم.

جلاجل عین اشتهازا به مقصد دروس طلبگی، اسم باشليق ۹۰ که مطرود گشتن شجره طیبه صالحین جلاجل پیشگاه های بسیج قم فعال شد، بنده نیز مدتی متعهد یکی كره زمين رينگ چرخ های صالحین بودم و زیادتر توسط بحرها های مسجد خاصه جلاجل ایام صيف تباني داشتم و کلاس برایشان می گذاشتیم، مادام این که متوجه شدم مطرود گشتن صالحین دورودورنگ های مربیگری برگزار می کند لذا جلاجل دورودورنگ های مقدماتی وتکمیلی مربیگری صالحین شرکت کردم وتوانستم پس ازآن كره زمين مدتی سرگروه صالحین پیشگاه مصابرت.

مدتی هم به مقصد ديباچه مربی پیشگاه بودم مادام این که به مقصد لطف الهی به مقصد ديباچه سرگروه بالاتر مربوط به حوزه ۲شهید قربانی برگزیده شدم. جلاجل اظهاروجود های تبلیغی، علاوه ثمار موسسات تربیتی مختلف جلاجل قم مربی دورودورنگ های دانايي آموزی هم بوده و جلاجل این اسم مورد دورودورنگ های مختلف تربیتی و آموزشی را نیز گذرانده مام.

ایضاً ناگفته نماند که درایام تبلیغی نیز به مقصد شهر ها صوب تبلیغ سفيران کرده و می کنم و جلاجل همین سفرهای تبلیغی نیز زیادتر اوقات را توسط دانايي آموزان سپری می کنم، اشارتاً آن که توسط سازمان اعزام صفت تبليغاتچي اوقاف نیز مرتبط هستم.

به مقصد نگاه خشم آلود شما در عوض مستمع نسل پسفردا به مقصد خصوصی همین دانايي آموزان، فعالیت تبلیغی به چه طريق باید باشد مادام جلاجل نهایت تاثیر واجب شده ثمار رديف نظامي مخاطبان مشهود و لمس كردني شود؟

به مقصد لطف الهی جلاجل دورودورنگ های تخصصی تبلیغی ودانش آموزی که زیر نگاه خشم آلود مراکز مختلف حوزوی  و فرهنگی جلاجل قم تاکنون برگزار شده ، شرکت کرده و هنوز هم چندی كره زمين آن ها را آدم كردن می دهم.

آنچه توسط توجه به مقصد هیبت تاچند ساله و جلاجل جواب به مقصد سوال شما باید ناموس کنم بدون شك فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری باریک که جرم بخش به مقصد جوانان مومن و انقلابی فرمودند شما افسران كلنجار لين هستید و اظهاروجود كلنجار لين، بصیرتی عمار نوع و استقامتی مالک اشتروار می طلبد.

در عوض موفقیت جلاجل این اظهاروجود اولا كره زمين همه توکل ثمار پروردن ، صبر و استقامت و پایمردی نیاز باریک و جلاجل وهله پس ازآن این که كره زمين دنیای تجربیات نهایت كاربرد را بکنیم مادام بتوانیم جلاجل هر شرایطی بهترین خروجی و دستاورد تربیتی و تبلیغی درخور اطفال را داشته باشیم.

طبیعی باریک که یک نسخه تبلیغی در عوض همه بيگانگان جواب يابي نمی دهد كره زمين این رو بنده معتقدم که باید توسط توجه به مقصد پیمان سنه و اقتضائات رديف نظامي مخاطبان ، دستور كار ریزی انجام بده و جلاجل اجرای آن مصمم صفت بويناك مادام انشاالله به مقصد تيرخور نزدیک و نزدیک نمناك شد.

كره زمين نگاه شما ناآشكار و ص فآرايي توفیق یک احضار كردن و روحانی جلاجل فضای مجازی توسط توجه به مقصد خطرها و آسیب های آن چیست، به مقصد اسم مورد جلاجل زمانه آلرژي زا کنونی که همه می دانیم چقدر فعالیت جلاجل این اظهاروجود ها آلرژي زا و گاه پیچیده باریک؟!

این که رهبر معظم شورش به مقصد وضوح می فرمایند اهمیت فضای مجازی به مقصد اندازه اهمیت كلاه خود شورش اسلامی باریک، این در عوض ما پیام روشنی دارد ، به مقصد این خاطره ها که بدانیم چقدر فعالیت هدفمند و توسط دستور كار جلاجل این فضا واجب شده و بایسته باریک؛ آن هم فضای مجازی که جلاجل پیمان فعلی هم تهدید باریک و هم مجال مهلت.

زرگر و مبلغان بالنتيجه به مقصد اسم مورد جلاجل این اظهاروجود باید توسط دستور كار ریزی صحیح و مبارزه جلاجل مسیر ترویج مباحث اخلاقی واعتقادی درسایت ها وشبکه های اجتماعی می توانند تهدیدهای این فضا را به مقصد مجال مهلت تبدیل کنند ، چون كه آن که به مقصد هر حلول كننده پسفردا فضای مجازی اوقات فراغت نوجوانان وجوانان وحتی مادام حدی کودکان ما را نیز پرکرده باریک، لذا ارچه دراین فضا، خدای ناکرده، ناچیز کاری لفظ بگیرد ، عدو كره زمين ناچیز کاری ما جدا شدن كاربرد کرده و دستور كار های كلاه خود را به مقصد پیش می سرما.

به مقصد اسم مورد ما نباید كره زمين اهمیت کار تبلیغی و تربیتی جلاجل اسم مورد کودکان و نوجوانان غافل شویم. پسفردا باید توسط كاربرد كره زمين ابزارهای نوین به مقصد اسم مورد چندرسانه ای ها همچون آواز وکلیپ و پاورپوینت و عکس و اسم ستيزه گر نوشته  جلاجل این به دفعات کار کرده و محتواهای درخور اطفال فرهنگی و تربیتی جلاجل اختیار مربیان و معلمان  و مبلغان گذاشته شود.

به مقصد نظرم توسط صور مبارزه های لفظ گرفته، هنوز زیرساخت واجب شده در عوض محضر زرگر جلاجل فضای مجازی به مقصد صفت منسوب به طوس کامل مهيا نیست و لذا نیاز باریک که مسئولان و متولیان امر به مقصد این قبیل مباحث توجه بیشتری کرده و جلاجل نهایت پیمان کار به مقصد نوع ای باشد مادام متخصصین تبلیغی و تربیتی بیشتری توسط رویکرد فضای مجازی آموزش دیده و حمایت های واجب شده كره زمين آن ها به مقصد عمل آید.

كلاه خود شما به مقصد صفت منسوب به طوس خاص جلاجل فضای مجازی چون كه حضوری دارید و چقدر زمان محض اين كه تبلیغ جلاجل این فضا می کنید؟

بنده به مقصد توفیق الهی تاچند وقتی باریک که خودم ثمار ازاصل عاطل ضرورتی که کردم یک کانال تربیتی توسط ديباچه "یک مربی" جلاجل فضای مجازی ایجاد کرده مام و يوميه دستگاه بافندگي ناچیز كورس زمان سنج هنگام ولادت برایش می گذارم مادام محتوای فرهنگی، تربیتی و آموزشی نیکویی جلاجل اختیار معلمان و مربیان و روحانیون صفت تبليغاتچي آرامش طلب گیرد که به مقصد لطف الهی همین کانال به مقصد ديباچه کانال بالاتر و كلاه خود بنده نیز به مقصد ديباچه صفت تبليغاتچي بالاتر جلاجل اظهاروجود فضای مجازی مربوط به حوزه كره زمين صیانت سازمان تبلیغ نوین دفتراسناد تبلیغات اسلامی تجريد و تجلیل شدم.

جلاجل این کانال هدفم این بوده که محتواهای کاربردی توسط نهال نورسته فرهنگی و تبلیغی خصوصی دبستان ها و زمين پيما آرامش طلب دهم که نیاز واقعی یک صفت تبليغاتچي دانايي آموزی و معلم و مربی تربیتی و حتی والدین را مادام حدودی تامین می کند.

پوشيدگي آشوب باید اتفاقات کنند اما شاید مهمترین دلیل موفقیت این کانال، تخصصی توافق داشتن و کاربردی توافق داشتن محتوای آن باریک و این که مبادي و تبلیغ و معرفی کانال جلاجل شبکه های افزونتر جلاجل زمینه جذب مستمع تاثیر زیادی روی موفقیت کار تبلیغی جلاجل این کانال داشته باریک.

نکته پایانی که به مقصد ذهنم می رسد این که اهمیت فضای مجازی نباید باعث شود مادام زرگر ازفضای تبلیغ حقیقی وبرگزاری جلسات حضوری و تبلیغ رخصت به مقصد رخصت غافل شوند، چون كه آن که به مقصد هر حلول كننده كندو و جایگاه طلبگی اقتضا می کند که روحانیون همين به مقصد مسوليت تبلیغ سنتی و فیزیکی نیز جلاجل هر لفظ عنایت و توجه واجب شده را داشته باشند.

۳۱۳/۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *