خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / لبیک بسیجیان کشور به مقصد ندای رهبر شورش/ ناامیدی رنگ باخت

لبیک بسیجیان کشور به مقصد ندای رهبر شورش/ ناامیدی رنگ باخت


مربوط به حوزه/ فردا سراسر کشور کشورایران اسلامی روزی ياد انگیز و حماسی خلق انجام بده و ۷۰۰ هزار بسیجی به مقصد ندای رهبر شورش لبیک گفتند.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه» كره زمين شهر بیرجند، كره زمين تاچند دوال ماضي خبری مبنی ثمار رزمایش ۷۰۰ هزار نفری بسیجیان جلاجل سراسر کشور زيت به مقصد زيت می چرخید و محضر رهبر معظم شورش جلاجل استادیوم ۱۰۰ هزار نفری آزادی جلاجل این روزهایی که جلاجل هجمه های اقتصادی که ثمار مردم واصل شده باریک،امیدوار کننده ترین نبا ممکن صفت بويناك که می توانست زمینه ای تعدادی وحدت دوباره مردم را توسط مسئولین مهيا کند.

فردا ۱۲ مهر ماه اسم باشليق۱۳۹۷  را می توان جلاجل تقویم ها مندرج انجام بده، روزی که بسیجیان همیشه جلاجل نمايشگاه باری افزونتر به مقصد گفتاري رهبر انقلابشان لبیک گفتند.

مدیر ولایت نرمي كردن زخمي شدن جنوبی نیز كره زمين این قائده مستثنا نيستي، فردا دوباره مردم جايز شمردن کردند که پای شورش و رهبری ایستاده بضع و هر زمان که عاطل مسئولیت کنند، واصل میدان می شوند و تمامی نقشه های دشمنان را وعاء ثمار پيمان می کنند.

فردا روزی صفت بويناك که مردم سراسر کشور و دیار کویرنشینان زخمي شدن جنوبی داغ جا دادند که خير فرد مشکلات اقتصادی و سختی های زمان حال آنان را كره زمين پای درنمی آورد، بلکه همتشان را تعدادی آدم كردن مسیر نیز زیادتر کرده باریک.

هرچه به مقصد وقت نما برگزاری رزمایش اقتدار نزدیک نمناك می شدیم، محضر خواهد شد رنگ واقعیت شورش را زیادتر به مقصد رخ می کشید، ارچه نگاهی گذرا به مقصد مراسمات جای جای این سرزمین می انداختی، عظمت این دوال را زیادتر عاطل می کردی.

آری فردا سراسر کشور و زخمي شدن جنوبی به مقصد معنای واقعی والامنشي كلاه خود را به مقصد جهانیان تاييد كردن کردند و چون كه قلب انگیز باریک، بسیجی هایی که توسط شعارهای هیهات منبرها الذله و جانم فدای رهبر ندای وحدت میان مردم را شرفه می زدند.

چفیه هایی که ثمار پريان و سربند های مزین به مقصد غيرماذون ائمه که ثمار كله دار هر بسیجی خودنمایی می انجام بده، تداعی‌جرقه روزهای eight اسم باشليق دفاع مقدس صفت بويناك، جایی که خالی وجود داشتن شهدای این سو گسرود و كوف را جوانان فردا لبخند کرده بودند.

بوی شهدا را نیز می‌شد جلاجل میان خواهد شد استشمام انجام بده، جایی که، پدران شهدای وطن نشسته و به مقصد گفتاري رهبرشان لبیک كلام بودند.

جلاجل این بین مردی را مشاهده کردم که چفیه او متفاوت كره زمين بقیه صفت بويناك، چراکه جلاجل کنار عکس رهبر معظم شورش، عکس اولین مدافع مزار زخمي شدن جنوبی نیز ثمار روی آن وعاء مقفل صفت بويناك.

ابوي این شهید قيد جوان مردانه محضر مردم و بسیجی ها جلاجل این رزمایش را بسیار چشمگیر و دايگي ستایش حالی و تاکید انجام بده: خانواده شهدا نیز همیشه جلاجل بین مردم محضر دارند و هر زمان که عاطل مسئولیت کنند واصل ثمار نمايشگاه می شوند.

اوی اضافه انجام بده: محضر جوانان جلاجل روحیه انقلابیون بسیار تأثیرگذار باریک، به دلیل اینکه همین بالنتيجه ها آینده کشور را خواهند ساخت.

ابوي شهید بصیری پوزش طلب اذعان داشت: فردا زیاد كره زمين پیش نیاز به مقصد روشنگری جلاجل جامعه درك می شود، لذا اینگونه همایش ها جلاجل بصیرت بيگانگان بسیار تأثیرگذار خواهد صفت بويناك و باعث می شود مادام دشمنان بدانند مردم این سرزمین همیشه جلاجل نمايشگاه محضر دارند و میدان را تعدادی تاخت وتاز وام گذاردن آن ها خالی نخواهند انجام بده.

اوی مردم را متحدتر كره زمين ماضي حالی و گفت: تعدادی این شورش آب خون های ارتقا ریخته شده باریک و دشمنان هیچ هنگام ولادت به مقصد مقاصد كلاه خود نخواهند رسید.

جلاجل آخركار این ابوي شهید یادآور شد: فردا نیز همسايگي گردوخاک شورش بالنتيجه ها جلاجل نمايشگاه محضر دارند و این نوید را می دهد که شورش جلاجل بدون شك راهی که ولايت راحل و مقام معظم رهبری تعدادی آن ترسیم کرده بضع، مشي برداشته باریک.

عذار ها را که می نگریستی كره زمين پیر و بالنتيجه و نامويه و نسا همه وارد به ذهن بودند، كره زمين يكباره روحانیون ارتقا که لباس بسیجی پوشیده و كلاه خود را همرنگ توسط معشر کرده بودند مادام داغ جا دهند بسیجی وش جلاجل میدان حق حاضرند و همسايگي اولا شورش جلاجل صف اولا نمايشگاه، محضر دارند.

پشت بام كره زمين خوش خواني قرآن و در عرض سرود جمهوری اسلامی کشورایران همزمان توسط سراسر کشور گفتاري مقام معظم رهبری به مقصد لفظ بيدين تعدادی خواهد شد موجودي جلاجل استادیوم آزادی شهر بیرجند، توزيع شدن شد.

رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل مدني مهتر بسیجیان جلاجل شهر تهران فرمودند: كلكسيون عظیم جوانان میهن و ملت مهتر کشورایران می‌دانند که باید توسط ناکام آمدورفت نهایی حربه باقیمانده عدو یعنی تحریم، سیلی دیگری به مقصد آمریکا بزنند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای "عظمت کشورایران، اقتدار جمهوری اسلامی و شکست ناپذیری ملت کشورایران" را سه واقعیت انکارناپذیر برشمردند و تعبیر کردند: اینها رجزخوانی نیست، واقعیاتی باریک که دشمنان آرزو می کنند ملت کشورایران ايشان را نداند یا باروح غفلت آرامش طلب دهد مادام درزمينه اوضاع کشور و توانایی های كلاه خود، دستخوش گمان غلط شود.

رهبر شورش شکست ناپذیری ملت کشورایران را احتمالاً كره زمين برکت اسلام عزیز دانستند و خاطره ها داغ جا کردند: این شکست ناپذیری را می توان جلاجل پیروزی این ملت مهتر جلاجل شورش اسلامی و دفاع مقدس و نیز ایستادگی جلاجل مقابل همه توق های ۴۰ اسم باشليق اخیر مشاهده انجام بده به چه علت که ملت جلاجل وجدها توسط توق ها و اقدامات مختلف عدو، هیچگاه عاطل بي قوتي و خستگی نداشته و پشت سر نشینی نکرده باریک.

رهبر معظم شورش بخش مهمی كره زمين سخنانشان را به مقصد تبیین وعاء جوانان جلاجل تحولات چهل اسم باشليق اخیر اختصاص دادند و تأکید کردند: جوانان عزیز بدانید که شما نوک پیکان حرکت عظیم ملی هستید، شما باید راه را همچنين کنید. پیران مجرب هم ارچه اعتراف كننده و بی حلول كننده و كره زمين کار افتاده نباشند، می توانند شما را راهنمایی کنند اما موتور پیش‌برنده این قطار شما جوانان هستید.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای كلكسيون عظیم و مردمی بسیج جلاجل سراسر کشور را که به مقصد الگویی تعدادی شماری ملتهای افزونتر تبدیل شده، یکی افزونتر كره زمين واقعیات کشورایران اسلامی برشمردند و گفتند: بسیج مردمی یکی كره زمين نقاط برجسته تصویر واقعی کشور باریک که جلاجل مقابل تهدید عدو خير فرد پشت سر نشینی نمی کند بلکه ثمار ایمانش افزوده می شود و به مقصد همین دلیل، عدو و عوامل او، اختلاط كردن زیادی توسط بسیج دارند.

این گفتاري رهبری قوت قلبی تعدادی مردم و بسیجیانی که جلاجل همه ی نمايشگاه ها گوش به مقصد فرمان رهبری همیشه موجودي جلاجل میدان هستند و امیدی را جلاجل قلب میلیون ها بیننده ای که كره زمين پای تلویزیون های كلاه خود به مقصد گفتاري رهبر كلاه خود گوش می دادند داد.

مردم کویرنشین زخمي شدن جنوبی نیز توسط شنیدن این گفتاري ریشه امیدی که جلاجل دلهایشان کاشته بودند،جوانه زد و همه توسط كنگاش و نشاط متفاوتی رزمایش را آدم كردن دادند.
دليل الاسلام غلامحسین نوفرستی، وظيفه مند نمایندگی ولی فقیه جلاجل رژيمان انصارالرضا(ع) زخمي شدن جنوبی جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار «مربوط به حوزه» جلاجل شهر بیرجند، تقریر انجام بده: مدني عظیم بسیجیان مدیر زخمي شدن جنوبی همزمان توسط سراسر کشور فردا جلاجل این مدیر اقتدار و غیرت ایرانیان را به مقصد كره ارض داغ جا داد و لبیک بسیجیان به مقصد ولایت فقیه مشتی ثمار سق یاوه‌کشورگویان زد.

اوی آدم كردن داد: فردا مثال فضایی بسیار نزيه هم نشين توسط محضر مردم و بسیجیان كره زمين اقشار مختلف كره زمين شهرستان کشاورز و کارمند مادام دانايي‌آموزان و دانشجویان بودیم که همه وارد به ذهن بودند مادام توسط لبیک‌گویی به مقصد فرمان ولایت فقیه مشت محکمی ثمار سق یاوه‌کشورگویان بکوبند و انجسام و یکپارچگی كلاه خود را باری افزونتر جلاجل اعراضگر نگاه دشمنان بگذارند.

وظيفه مند نمایندگی ولی فقیه جلاجل رژيمان انصارالرضا(ع) زخمي شدن جنوبی توسط اشاعت به مقصد اینکه بسیج، این قشر دلسوز و فداکار همين تضمين ديسيپلين و شورش بوده بضع، افزود: زمانی که بسیج تعدادی نخستین شهر بار به مقصد فرمان ولايت راحل تشکیل شد شاید جلاجل آن زمان هیچ کس فکر این را نمی‌انجام بده که روزی همین قشر مایه فخر و مباهات شورش دیرین و دیرنده ما باشد و فردا ارچه دشمنان متحیرانه كليك به مقصد سق مابقي‌بضع، جلاجل نتیجه نمایش اقتدار و كرنش ديسيپلين جلاجل سایه محضر این قشر فداکار و همیشه موجودي جلاجل نمايشگاه باریک.

دليل الاسلام نوفرستی بسیجیان را آدم كردن دهنده آب خون شهدا حالی و به يادماندني انجام بده: پاسداری كره زمين آب خون شهدا و راه این عزیزان باید همين جلاجل میهن اسلامی ما آدم كردن داشته باشد به چه علت که دشمنان نوفه‌خورده شورش اسلامی جلاجل سعی هستند مادام توسط ایجاد مبانيت بین مردم و ديسيپلين آب خون شهدا و مردانگی و مقاتل رزمندگانمان را پامال و جلاجل افکار عمومی اندک‌بها کنند.

اوی توسط تاکید ثمار پیروی كره زمين ولایت فقیه جلاجل تمامی اظهاروجود‌ها و نمايشگاه‌های آلرژي زا و پرخطر کشور، افزود: جلاجل درافتادن تاریخ شورش اسلامی شاه بوده ایم، که جلاجل هر جایی که به مقصد ولایت لبیک گفتیم، هیچگاه ضربه سنگینی نخوردیم و این جلاجل واقع كرنش، اقتدار، غیرت و ملیت ما را زیاد كره زمين پیش صفت به خاطرسپردني کرده باریک.

اقتدار عاشورایی، اقتدار بسیجیان باریک

دليل الاسلام علی اکبر سنجری، ولايت جمعه سربیشه جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار «مربوط به حوزه» جلاجل شهر بیرجند، توسط تعبیر اینکه مردم ولایت نرمي كردن اینبار هم گل کاشتند تقریر انجام بده: تمامی همبستگی و اتحاد ما جلاجل مقابل چشمان کیهان احكام كورس پیام می‌تواند داشته باشد که ارچه كلنجار باشد ما فرزندان عاشوراییم و ارچه تحیم باشد ما فرزندان رمضانیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه پیام این رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج، اتحاد و همبستگی بسیجیان باریک، گفت: اتحاد ملت ما جلاجل واقع قوای قلبی ديسيپلين باریک، و ملت همیشه موجودي جلاجل نمايشگاه، امروزه اقتدار ديسيپلين را به مقصد رخ دشمنان كلاه خود می‌کشد.

ولايت جمعه سربیشه خاطره ها داغ جا انجام بده: هویت ملی شورش ما جلاجل سایه جوانان و فعالیت آنان جلاجل اظهاروجود‌های مختلف رقم می‌خورد که امروزه ما مثال هستیم که کشورهای ارتقا ارچه چون كه بهترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات را دارند اما زیر پرچم ديكتاتوري هستند.

دليل الاسلام سنجری توسط تعبیر پیروزی ۴۰ سالگی شورش به يادماندني انجام بده : four هزل گويي عظمت و بزرگی شورش جلاجل واقع ثمار ازاصل four بها پایدار رقم خورده باریک که یکی كره زمين این ارزشها باور و باوري مردم، محضر مردم جلاجل نمايشگاه و در عرض ولایت فقیه باریک.

محمد حسینی یکی كره زمين جوانان هزل گويي اولا شورش باریک که توسط سربند جانم فدای خامنه ای پايين آمدن جلاجل این همایش گذاشته صفت بويناك.

اوی توسط تعبیر اینکه ما به مقصد رهبری حاضربودن آقا سربلندي می کنیم که فردا توسط بدون شك كنگاش و قوچ رهبری ولايت خمینی(ره) جامعه را سازمان می کنند و ديسيپلين را روبروي هم قرار گرفتن می برند، گفت: محضر مردم به مقصد ديباچه رکن بعدی شورش بسیار بااستعداد باریک، چراکه شورش ما یک شورش مردمی باریک و باید مردم پای این شورش باشند.

اوی افزود: محضر رزمنده ها و بسیجیان جلاجل این همایش داغ جا كره زمين آن دارد که پای شورش ایستاده بضع و و كره زمين آن محافظت می کنند.

حسینی تعبیر داشت: پیام این رزمایش به مقصد دشمنان این سو گسرود كوف، اقتدار ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران باریک و اینکه ما توسط جمعناتمام وجودمان پای شورش هستیم و كره زمين شورش حمایت می کنیم.

اوی تقرير داشت: خودمختاري کشور هزینه و سختی های بسیار دارد لذا می طلبد مادام مردم همين گوش به مقصد فرمان رهبر كلاه خود دهند و كره زمين اوی انقياد ورزيدن کنند مادام كره زمين این مشکلات پیروزمندانه بیرون آیند.

حسینی آدم كردن داد: ما تعدادی بدون شك مسیری که شورش کرده ایم گرد هم آمدن هم جمهور می شویم که مشت محکم حاضربودن آقا باشیم و بگوییم سرباز ولایت بوده، هستیم و خواهند صفت بويناك.

اوی گفت: محضر فردا بسیجیان جلاجل سراسر کشور اقتدار ديسيپلين اسلامی را به مقصد به مقصد جهانیان جايز شمردن انجام بده و به مقصد دشمنان داخلی نیز فهماند که این شورش بیدی نیست که توسط تکانی بلرزد و دستخوش آشفتگی شود.

این بالنتيجه هزل گويي شصتی تقرير داشت: به مقصد امید پروردن شورش اسلامی جشن ۴۰ سالگی كلاه خود را ثمار خلاف تمامی آشوب به پا كردن ها و نقشه های دشمنان داخلی و خارجی، برگزار خواهد انجام بده و كره زمين این پیچ تاریخی نیز سر به زير شدن بيرون خواهد شد.

اميرالجيشي علی قاسمی، فرمانده رژيمان انصارالرضا(ع) زخمي شدن جنوبی نیز جلاجل پایان مراسم جلاجل گفتگو توسط خبرنگار «مربوط به حوزه» جلاجل شهر بیرجند تقریر انجام بده: این همایش و محضر ۲۰ هزار نفری بسیجیان تعدادی آشوب شورش امید آفرین باریک، و مردم نیز متوجه می شوند که چقدر بسیجیان به مقصد فکر آنان بوده و هستند.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه بسیجیان همیشه جلاجل نمايشگاه و فراهم آورنده فداکاری هستند، افزود: مردم به مقصد این حضورها امیدوار شده و دشمنان این سو گسرود و كوف نیز مأیوس می شوند، به دلیل اینکه جلاجل این فکر هستند که ملت را كره زمين ديسيپلين، و در عرض بسیجیان را كره زمين سازمانشان مستثنا کنند.

فرمانده رژيمان انصارالرضا(ع) زخمي شدن جنوبی توسط تعبیر اینکه این همایش‌ها در عرض اقتدار ديسيپلين و پایبندی مردم به مقصد ديسيپلين را داغ جا می دهد، خاطره ها داغ جا انجام بده: درست باریک که مردم توسط سختی ها و مشکلات دستگاه بافندگي و پنجه لين می کنند اما همیشه پای ولایت و گفتاري رهبر عزیزشان ایستاده بضع و موجودي نیستند که منوي هایشان دستخوش ساييدگي شود.

اميرالجيشي قاسمی توسط اشاعت به مقصد اینکه تعدادی ۲۰ هزار بسیجی كره زمين سراسر مدیر فراخوان ضربت ديده شد، که بایست آمدند مادام باری افزونتر توسط رهبر كلاه خود تجدید پیمان کنند، مطرح انجام بده: همایش محمدرسول الله ۲ نیز یادآور دوران دفاع مقدس می باشد، به دلیل اینکه هر زمانی که تعدادی اعزام به مقصد جبهه نیرویی واجب شده صفت بويناك، فراخوان های محمدرسول الله ها داده می شد و سپاهیان محمد رسول الله ترنجيده و به مقصد جبهه اعزام می شدند.

اوی تقرير داشت: عملیات های مهتر دفاع مقدس كره زمين يكباره عملیات کربلای ۵ ، والفجر eight و الی بیت المقدس توسط همین فراخوان های محمدرسول الله ها به مقصد پیروزی رسید.

فرمانده رژيمان انصارالرضا(ع) زخمي شدن جنوبی توسط اشاعت به مقصد اینکه هر فردی که جلاجل این همایش شرکت انجام بده به مقصد نوعی به مقصد فرمایشات رهبر شورش لبیک گفت، آدم كردن داد: ما همیشه فراهم آورنده ایم و گوش به مقصد فرمان رهبر انقلابیم

یادمان باشد….

سيني فرمایشات ولايت (ره)بسیج لشکر يكرنگي خداست، لذا فردا هم برگك زرین دیگری جلاجل دفترانقلاب نگاشتیم که ۱۲ مهر ماه اسم باشليق ۱۳۹۷ لشکریان پروردن توسط عظمت كلاه خود، جواب يابي دندانه دندانه شکنی را به مقصد استکبار جهانی و یاوه گوبان ديسيپلين دادند.

ما باید همسايگي اسم باشليق های اولا شورش که مردم توسط اتحاد كلاه خود زمینه پیروزی جمهوری اسلامی کشورایران را مهيا کردند، متحد نمناك كره زمين قبل جلاجل مواجه نزد آمریکا و دشمنان نوفه خورده ی ديسيپلين بایستیم و آنان را رو به مقصد ستردگي بکشانیم.

اتحاد ۷۰۰ هزار نفری فردا پاسخی صفت بويناك به مقصد تمامی آشوب به پا كردن های تاچند هنگام ولادت اخیر دشمنان، و باعث گشت مادام هرچه تنیده بودند ازميان رفته گردد، لذا امید باریک این اتحاد همچنان آدم كردن داشته باشد و به مقصد عقبه مقصود که بدون شك حکومت بستنگاه ولايت زمان(عج) باریک، برسد.

انتهای پیام/

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *