خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / «خير » کشورهای عربی مستقل به مقصد عربستان جلاجل دشمنی توسط کشورایران/ ناتو عربی زیادتر یک نمایش و شوی تبلیغاتی باریک

«خير » کشورهای عربی مستقل به مقصد عربستان جلاجل دشمنی توسط کشورایران/ ناتو عربی زیادتر یک نمایش و شوی تبلیغاتی باریک


مربوط به حوزه/ دکتر فجر شهرستان زنگنه کارشناس ارشد هم سر عربستان و شهربان گفت: مناقشه تشکیل ناتو عربی و بركه علیه جمهوری اسلامی کشورایران شكل پذيري عملی پیدا نخواهد انجام بده بلکه احكام جلاجل حد یک پروژه و نمایش تبلیغاتی خواهد صفت بويناك.

سرویس بین الملل خبرگزاری مربوط به حوزه جلاجل گفتگو توسط دکتر فجر شهرستان زنگنه کارشناس هم سر خاورمیانه و امور بین الملل درزمينه تحولات اخیر شهربان و مبارزه کشورعربستان سعودی تعدادی تشکیل بركه کشورهای عربی ايمن سازي کشورایران توسط اوی به مقصد گفت و گو وام گذاري.

شهرستان زنگنه سفیر و نماینده سابق جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل دائم الخمر کنفرانس همپیشگی های  اسلامی باریک که پیش كره زمين این نیز دارای سمت هایی همچون ریاست تين دوستی کشورایران و کشورمصر و اندام مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی بودند. اوی کارشناس و تحلیگر ارشد جلاجل مربوط به حوزه عربستان و کشورهای عربی داشته و  كره زمين اوی آثاری منتشر شده باریک که كره زمين يكباره آن  ترجمه کتاب «بیداری اسلامی» تألیف محمد قطب، نظارت و تنظیم کتاب «گردهم آيي هشتم سران کشورهای اسلامی»، تألیف کتاب «شناسنامه فرهنگی کشورعربستان سعودی»، ترجمه کتاب «فقه خليفگي» تألیف دکتر عبدالرزاق سنهوری باریک.

اسم ستيزه گر گفت و گو به مقصد گزارش ها ذیل باریک: ‌

یکی كره زمين رویدادهای بااستعداد اخیر جلاجل شهربان که چندی پیش رخ داد، جواب جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد انبوه زنندگان ایمنی و ثبت كننده کشورایران صفت بويناك که جلاجل مقابل هجوم بردن تروریستی اخیر جلاجل شهر اهواز چندین موشک به مقصد مكانها حامیان تروریست ها جلاجل کشورسوریه شلیک شد. این جواب چون كه پیام هایی را تعدادی دولت های حامی تروریسم جلاجل شهربان داشت؟

جمهوری اسلامی کشورایران پشت بام كره زمين رويداد بسته تروریستی جلاجل شهر اهواز اعلام انجام بده كين جويي آب خون شهدای هجوم بردن تروریستی رديف نظامي های ايمن سازي بشری را خواهد گرفت. اولین پیام این اقدام این صفت بويناك که جمهوری اسلامی  کشورایران به مقصد وعده خوش خدمتي كردن عمل خواهد انجام بده. این جواب را می توان به مقصد ديباچه جواب مقدماتی قلمداد انجام بده و این شتاب عمل را اثر داغ داد که این عملیات كره زمين تمركزفكر عمل بالایی بهره ور صفت بويناك و پاسخی به مقصد عوامل و ایادی دولت هایی صفت بويناك که مرتکب حمایت كره زمين تروریسم جلاجل  شهربان  می شوند. به مقصد عبارت افزونتر این عملیات که ابتدا عملیات دیگری می تواند باشد به مقصد ديباچه هشداری تعدادی دولت های حامی این نیروها صفت بويناك که ايشان باید متوجه باشند حالت ايمن سازي بشریشان بی جواب يابي نخواهد ماند.

 تمركزفكر عمل و تيرخور گیری این عملیات بسیار فوق صفت بويناك كلاه خود این هم پیام دیگری ثمار این مشکل  باریک که هم توان عملیاتی و فنی بسیار فوق و تمركزفكر به مقصد وقت گذراني می تواند جواب جنایت ها را بدهد. دولت های حامی تروریسم باید بدانند زمان  ضربه نواختن به مقصد بهره ها  ملت  ، روح ، و یا اموال  و املاک مردم کشورایران ماضي و باید انتظاركش جواب لازمش باشند. کشورایران ایضاً فرصتی را به مقصد این دولت ها داده مادام متنبه شوند و حمایت کشورمالی لوجستیک و تبلیغاتی و سیاسی خودشان را كره زمين این رديف نظامي ها بردارند .این ها مجملی كره زمين پیام هایی باریک که كره زمين این عملیات می توان برگيري انجام بده و جلاجل مواجه نزد هرگونه اقدام جواب درخور اطفال و واجب شده به مقصد وقت گذراني جلاجل هرگاه که واجب شده باشد داده خواهد شد.

 

 کشورعربستان سعودی جلاجل طی اسم باشليق های ماضي همين به مقصد كنار زدن تشکیل بركه هایی تعدادی ضربه نواختن به مقصد مقاومت اسلامی و جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل شهربان بوده و جلاجل حلول كننده موجودي نیز به مقصد كنار زدن اجماعی بین کشورهای عربی باریک، اما شاهدیم که شماری كره زمين کشورهای عربی توسط عربستان اختلافاتی پیدا کرده و موجودي نیستند زیر اسم پيش خر عربستان بروند؟

این حقیقت صور دارد که عربستان چندین شهرستان بار اقدام به مقصد تشکیل بركه هایی کرده باریک،  اما هیچ کدام كره زمين این بركه ها لفظ عملی و واقعی پیدا نکرده باریک. به مقصد صفت منسوب به طوس مثال یک شهرستان بار عربستان ائتلافی تشکیل داد به مقصد ديباچه بركه عربی ايمن سازي کشوریمن؛ که دیدیم کشورهای مهتر عربی مثل کشورمصر موجودي نشدند جلاجل آن بركه شرکت کنند یا بركه اسلامی ايمن سازي تروریسم که بازهم گواهي نامه بودیم کشورپاکستان موجودي نشد جلاجل این بركه شرکت کند. بركه های زیادی تعدادی ورورد و محضر جلاجل کشورسوریه تشکیل دادند نيرنگ ساز هم عملی نشد  و نتوانستند گامی به مقصد دیدگاه محضر مستقیم نیروهایشان جلاجل کشورسوریه بردارند و زیادتر توسط اعزام نیروهای نیابتی و تروریست های تربیت شده خودشان اقدام کرده و می کنند.

 

بركه های سعودی زیادتر یک نمایش و شوی تبلیغاتی باریک

 مناقشه تشکیل ناتو عربی و بركه علیه جمهوری اسلامی کشورایران هم درادامه همین قبيله بركه ها باریک که شكل پذيري عملی پیدا نخواهد انجام بده بلکه پروژه و نمایش تبلیغاتی خواهد صفت بويناك هم به مقصد دیدگاه اینکه کشورهای عربی آنهایی که جلاجل مغرب کشورایران قراردارند جلاجل این بركه شرکت نمی کنند خير کشورعراق  و خير کشورسوریه و خير کشورهای طبع ها آفریقا و خير حتی کشورهای شورای همپیشگی خلیج سواره كره زمين وحدت نگاه خشم آلود برخوردارند. بنابراین این بركه ها زیادتر یک نمایش و شوی تبلیغاتی باریک.

 

«خير » کشورهای عربی مستقل به مقصد عربستان جلاجل دشمنی توسط کشورایران

عربستان جلاجل این تا چه وقت اسم باشليق اخیر بسیار به مقصد كنار زدن هژمونی خوش خدمتي كردن ثمار کشورهای شبه جزیره تازي هست و جلاجل این راستا اقدام می کند. این هیمنه و تسلط ثمار کشوربحرین مع الاسف اعمال شد چون کشوربحرین کشور ضعیف و کوچکی باریک و به مقصد دیدگاه کشورمالی و اقتصادی مشکلاتی دارد و عربستان توانست نیروهای خوش خدمتي كردن را واصل کشوربحرین کند و آن را فروسو سیطره خوش خدمتي كردن قرارداد. آرامش طلب صفت بويناك کشورقطر را نیز فروسو سیطره خوش خدمتي كردن جلاجل آورد و ثمار کشورقطر نیز  حالت قسر کند و این کشور را تسلیم خوش خدمتي كردن  کند. اما کشورقطر نپذیرفت و گواهي نامه آن بودیم  که تعدادی عربستان و کشورامارات متحده عربی مشکلات بیشتری ایجاد شد. کشورکویت هم کشور بزرگتر و توسط خرابكاري ای باریک و  یک قسم زندگی پارلمانی و انتخاباتی هم معاشر  دارد و طبعا توسط پذیرش سیطره عربستان پرخيده باریک حتی ارچه دولت هم اختلاط كردن نکند ملتشان مخالفند. اما جلاجل این باروح هم دیدیم دولت کشورکویت پرخيده صفت بويناك.

 

عربستان به مقصد كنار زدن دستورات آمریکا تعدادی کاهش قیمت نفت به مقصد كنار زدن افزایش هرچه زیادتر نفت كره زمين طریق میادین نفتی كلاه خود و سایر کشورهای عربی شهربان كره زمين يكباره آن کشورکویت باریک، اما جلاجل دیدار اخیر میان پي سلمان و مقامات کویتی گواهي نامه اختلاط كردن این کشور توسط مدعا عربستان بودیم. واپسین شما جلاجل این اخبار چیست؟

 عربستان مبارزه کرده سه گوشه نفتی بین عربستان، کشورکویت و کشورعراق را توسط یک نمایش هایی زیر اسم پيش خر خوش خدمتي كردن آرامش طلب دهد، اما توسط ایجاد افراد تا چه وقت سالی باریک  برگيري و نتیجه نفت را كره زمين این پرسپكتيو به دنياآمدن کرده و اخیرا هم رفته به مقصد مفتخرشدن اینکه این میادین را به مقصد عربستان واگذار کنند و مبلغی بگیرند و کناره گیری کنند. مسلما هیچ کشوری موجودي نمی شود چنین تحمیلی را بپذیرد و کشورکویت خوش خدمتي كردن دارای تشخصی بین کشورهای عربی باریک و موجودي نیست زیر هیمنه و اسم پيش خر عربستان آرامش طلب بگیرد و جلاجل كلنجار کشوریمن جلاجل کنار عربستان عملا مشارکت نکرد و جلاجل برخود توسط کشورایران نیز مكانها تندی نگرفت این كلكسيون كره زمين اقدامات تعدادی عربستان سنگین جمعناتمام شد. کشورکویت هم به مقصد بدون شك اندازه که عربستان روابط عمیقی توسط آمریکا دارد کشورکویت هم این روابط را توسط اروپا و آمریکا و کشورچین دارد و اخیرا هم قرارداد  بزرگی را توسط کشورچین مقفل و  بنابراین عاطل تبعیت و نیاز به مقصد عربستان نمی کند این موقعیت جلاجل بقیه بركه ها هم تاثیر جادادن خواهد صفت بويناك.

گفت و گو كره زمين وجیهه سيده ها حسینی

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *