خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / نگاهی به مقصد کتاب «جریان‌شناسی تاریخی مدرسه صفت شيرين»

نگاهی به مقصد کتاب «جریان‌شناسی تاریخی مدرسه صفت شيرين»


مربوط به حوزه/ جلاجل کتاب «جریان‌شناسی تاریخی مدرسه صفت شيرين» تألیف محمد حاج‌تقی، به مقصد بررسی ماهیت، دستاورد‌ها و پیامد‌های این مدرسه شیعی تاديه شده شده باریک.

به مقصد شرح احوال خبرگزاری «مربوط به حوزه»کتاب «جریان‌شناسی تاریخی مدرسه صفت شيرين» تألیف محمد حاج‌تقی به مقصد بررسی ماهیت، دستاورد‌ها و پیامد‌های این مدرسه شیعی تاديه شده باریک.

جلاجل مئه ششم هجری قمری، جریان عمومی سیاست جلاجل کشورعراق، به مقصد وصيت و تکامل مربوط به حوزه علمی تشیع امامیه جلاجل شهر صفت شيرين انجامید. یک مئه پس ازآن، تهاجم مغول و صفه اسم آفرينشگر عباسی، مجال مهلت تاریخی تعامل تشیع امامی توسط دولت ایلخانی را جلاجل اظهاروجود سیاست نظری و عملی مهيا آورد که كره زمين نتایج بااستعداد آن، فروغ علمی مدرسه صفت شيرين و سیطره فکری آن ثمار ممالک ایلخانی صفت بويناك. جلاجل پيك بهداشتي عصر ایلخانی، دانايي فقه‌وکلام شیعی تکامل و خودمختاري یافت و فقه سیاسی امامیه امکان جلي یافت. انبوهی كره زمين آثار حدیثی ـ جدلی جلاجل توسعه دادن مفاهیم ولایت و امامت نوشته شد و جلاجل این دوار عرفان شیعی پدیدار شد. همیشگی این پیمان جلاجل عصر پساایلخانی، به مقصد گشايش و تعمیق زیادتر شهر اندیشه تشیع بسیار رساند و بنیان هویت مستقل سیاسی-مذهبی امامیه را جلاجل عصر صفوی مهيا آورد و نیز تاثیری عمیق ثمار باور‌ها و روال‌های سیاسی-فرهنگی شیعیان مادام به مقصد فردا نهادن باریک.

مدرسه صفت شيرين غير غافل كردن یکی كره زمين برجسته‌ترین و پرنفوذترین دبستان ها علمی امامیه جلاجل درافتادن تاریخ تشیع بوده باریک که باید آن را كره زمين مبدا‌های اصلی فرهنگ و معارف کنونی شیعییان به مقصد شمار آورد. این مربوط به حوزه باانسجام علمی امامیه در عوض چادرپوش مئه، تلاشی مكفي جلاجل توسعه دادن معارف شیعی و اشکال معارف دینی داشته باریک. كره زمين این‌رو توسط صور مبارزه‌های محققانه‌ای که مادام کنون جلاجل معرفی این مدرسه اعمال شده باریک، آشنا جریان‌های علمی و ابعاد متنوع فرهنگی این مدرسه و بررسی تاثیر آن‌ها جلاجل افزونتر دبستان ها فکری و فرهنگی شیعی، نیاز به مقصد مطالعه بیشتری دارد.

تکوین و تکامل این مدرسه، جلاجل بستری كره زمين تحولات عمیق تاریخی جلاجل تمدن اسلامی شکل گرفت که زمینه برجستگی و نفوذ فزاینده آن را جلاجل كره ارض اسلام و جوامع شیعی مهيا انجام بده. كره زمين مئه ششم قمری، رشد تشیع و نفوذ فزاینده آن را جلاجل كره ارض اسلام و جوامع شیعی مهيا انجام بده. كره زمين مئه ششم قمری، رشد تشیع جلاجل کشورعراق، اسم آفرينشگر عباسی را متوجه اهمیت سیاسی جوامع شیعیان انجام بده.

این نوشتار سه محب تآميز‌ای باریک؛ جلاجل بخش اولا هم سر عمومی و تاریخ شهر صفت شيرين جلاجل قلمرو زمانی مذکور جلاجل پنج فصل نوشته شده باریک. فصل اولا این بخش به مقصد توصیف عمومی جغرافیای تاریخی صفت شيرين تاديه شده و جلاجل فصل دوم سعی جلاجل بازسازی تحولات سیاسی شهر جلاجل فرآیندی مستمر كره زمين تاسیس این شهر مادام دولت آق‌قویونلو‌ها داشته باریک. فصل سوم نیز اوضاع اجتماعی صفت شيرين جلاجل شکل گوناگوني قومیتی و مذهبی و مرتبه ها این شهر و نیز زیارتگاه‌های آن را بررسی کرده باریک. جلاجل فصل چهارم اوضاع اقتصادی و اداری صفت شيرين كره زمين يكباره راه‌های تجاری خشکی و آبی و ديسيپلين مالیاتی این شهر باروح بررسی آرامش طلب گرفته باریک. فصل پنجم این بخش نیز به مقصد خانقه‌های حلی و وعاء ایشان جلاجل تحولات علمی جلاجل مدرسه صفت شيرين اختصاص یافته باریک و نویسنده مبارزه کرده مادام شجره علمی این خانقه‌ها را مادام حد امکان بازسازی کند.

جلاجل بخش دوم، توسط دورودورنگ‌بندی تاریخ مدرسه صفت شيرين به مقصد سه دورودورنگ «تکوین، شکوفایی و افول» جلاجل سه فصل سعی ثمار آن شده مادام توسط زمان‌بندی و برگيري عالمان هر خن، تصویری كره زمين ماهیت دورودورنگ‌ای مختلف و منهل‌های فکری هر دورودورنگ ترسیم شود. معرفی مرتبه ها عالمان امامی صفت شيرين جلاجل هر سه دورودورنگ تکوین، شکوفایی و افول و در عرض روایت اجمالی فضای تاریخی هر دورودورنگ كره زمين دورنما تباني توسط جوامع شیعه كره زمين يكباره مباحث مطرح جلاجل سه فصل شش؛ هفت و هشت هستند.

بخش سوم کتاب شامل كورس فصل می‌شود که به مقصد روابط مدرسه صفت شيرين توسط مربوط به حوزه‌های علمی نجف و کشورایران و تبادلات گسترده علمی مدرسه صفت شيرين توسط این مربوط به حوزه‌ها و پیامد‌های این تبادلات تاديه شده باریک.

کتاب «جریان‌شناسی تاریخی مدرسه صفت شيرين» تالیف محمد حاج‌تقی جلاجل ۳۷۰ ورقه و شمارگان ۵۰۰ نسخه و به مقصد قیمت ۱۹۰۰۰ ده قران به مقصد والامنشي انتشارات پژوهشگاه مربوط به حوزه و دانشگاه منتشر شده باریک.

۳۱۳/۶۰

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *