خانه / اخبار حوزه و دانشگاه / کسانیکه قصد داشتند غيرماذون شهرستان اهواز را به مقصد الاحواز تغییر دهند جلاجل زباله دان تاریخ دفن شدند /مربوط به حوزه دوشا شب گذشته ملت ایستاده باریک

کسانیکه قصد داشتند غيرماذون شهرستان اهواز را به مقصد الاحواز تغییر دهند جلاجل زباله دان تاریخ دفن شدند /مربوط به حوزه دوشا شب گذشته ملت ایستاده باریک


مربوط به حوزه/ رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین مربوط به حوزه گفت: آن هایی که كنار زدن این بودند غيرماذون شهرستان اهواز را به مقصد الاحواز تغییر دهند جلاجل زباله دان تاریخ دفن شدند و آنچه پسفردا جلاجل دنیای اسلام سر به زير شدن شده باریک رهبری، ولایت و دفاع مقدس ما باریک.

به مقصد شرح احوال خبرنگارخبرگزاری«مربوط به حوزه» دليل الاسلام  والمسلمین احمد فرخ فال چهارشنبه ليمو جلاجل نشست «اظهارداشتن ولایت زرگر و روحانیون مربوط به حوزه علمیه قم» که جلاجل مدرسه فیضیه برگزار شد، تقریر داشت: وعاء محوری ولایت صفت بويناك که این قداست را به مقصد شورش بخشید.

اوی تعبیر انجام بده: آنچه جلاجل دفاع مقدس گذشت به مقصد ديباچه الگو جلاجل کشور های اسلامی جلاجل حلول كننده جریان باریک و آنچه توق های  تکفیری ها را خنثی انجام بده هیبت ما كره زمين دفاع مقدس صفت بويناك.

رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین مربوط به حوزه علمیه توسط تعبیر اینکه وعاء ولایت به مقصد ديباچه وعاء مؤثر و کنترل کننده همه جنبيدن جلاجل دفاع مقدس صفت بويناك افزود: ارچه جلاجل جریان بیداری اسلامی جلاجل کشور هایی چون، کشورمصر و کشورلیبی نتوانستند آنگونه که باید موفق شوند به مقصد دلیل نيستي وعاء ولایت جلاجل آن مكان صفت بويناك.

اوی وعاء ولایت، تفقه و شریعت را جلاجل جامعه اسلامی بسیار بااستعداد خواند و تقرير داشت: بدون شك  تأثیری که گفتاري ولايت جلاجل دانشگاه جلاجل پیروزی شورش داشت جلاجل دوران دفاع مقدس جلاجل دهاتي ها و مربوط به حوزه های علمیه هم داشت.

مشاور عالی مدیر مربوط به حوزه های علمیه تاکید انجام بده: وقتی ایده ولايت راحل، دید ایشان نسبت به مقصد مقاتل و امت و حتی نگاهی که به مقصد عدو داشتند و قسم تعاملشان توسط مباحث مختلف را می دیدند، محصل علوم ديني و دانشجو به مقصد جبهه می رفتند.

اوی آدم كردن داد: وعاء ولایت، رهبری، شریعت و دین جلاجل  دفاع مقدس صفت بويناك که آن را به مقصد ديباچه یک سنبل محافظت اسلام به مقصد کیهان معرفی انجام بده و این درحالی صفت بويناك که ما جلاجل دوران كلنجار كره زمين نگاه خشم آلود امکانات چیزی نداشتیم و همه امکانات جلاجل اختیار عدو صفت بويناك.

دليل الاسلام  والمسلمین فرخ فال گفت: زمانی که جمعناتمام دلسوزان و جوانان مالامال كنگاش ما داشتند جلاجل کردستان تروریست ها و رديف نظامي های شوك را وازدن می کردند، استکبار دفاع مقدس را ثمار ما تحمیل انجام بده و حملات به مقصد سراسر سو گسرود ما را ابتر شدن نمود؛ طلابی بودند که جلاجل اسم باشليق ۵۹ كره زمين همین فیضیه نيكويي كردن و مناقشه را کنار گذاشتند و به مقصد مقاتل و دفاع مقدس اعزام شدند؛ اما انقدر امکانات اندک صفت بويناك که حتی ابزارجنگ در عوض آن ها صور نداشت.

وقايه كره زمين شورش جلاجل دفاع مقدس به مقصد برکت ولایت و مردم صفت بويناك

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه هدایت های مدبرانه ولایت امر صفت بويناك که صفت حرام زاده های سربلندي را ایجاد انجام بده و اندک اندک رزمندگان مستقر شدند و اراضی را گرفتند تقریر انجام بده: جلاجل هشت اسم باشليق دفاع مقدس این وقايه كره زمين کشور به مقصد برکت مردم و ولایت صفت بويناك.

استاد مساحت گرفتن عالی مربوط به حوزه علمیه توسط تعبیر اینکه وعاء ولایت و رهبری یک وعاء تأثیر گذاری باریک و بدون شك تاثیری که جلاجل پیروزی شورش داشت جلاجل دفاع مقدس هم داشت به مقصد يورش تروریستی شهرستان اهواز اشارت انجام بده و افزود: آن هایی که كنار زدن این بودند غيرماذون شهرستان اهواز را به مقصد الاحواز تغییر دهند جلاجل زباله دان تاریخ دفن شدند و آنچه پسفردا جلاجل دنیای اسلام سر به زير شدن شده باریک رهبری، ولایت و دفاع مقدس ما باریک.

اوی ديباچه انجام بده: امیر المؤمنین(ع) جلاجل وعظ سوم نهج البلاغه تعبیر می دارد که وقتی جایگاه ولایت می تواند تأثیر خوش خدمتي كردن را بگذارد که امت هم امت ولایت مداری باشند و  جمعناتمام عیار جلاجل اختیار ولایت باشند.

دليل الاسلام  والمسلمین فرخ فال خاطره ها اثر داغ انجام بده: باید در عوض خودمختاري شهید داد و ص فآرايي موفیت ما جلاجل eight اسم باشليق دفاع مقدس رهبری مدبرانه ولايت راحل، وعاء مؤثر کسانی که به مقصد ديباچه بازوان ولايت(ره) ديسيپلين جمهوری اسلامی را  تشکیل دادند و امت اسلامی صفت بويناك.

اوی تقرير انجام بده: وقتی صدام يورش گسترده ای به مقصد جنوب کشور اعمال داد و اوضاع جبهه بسیار بستوهي صفت بويناك مقام معظم رهبری توسط مسؤلیت ریاست جمهوری که داشتند به مقصد شهرستان اهواز آمدند و جلاجل آن مكان مستقر شدند و جلاجل خطوط جبهه ماندند مادام وازدن کامل حملات اعمال شد و سعيد این شخصیت برجسته جلاجل کنار رهبری ولايت(ره) ظرف تا چه وقت دوال این قائله را ختان انجام بده.

رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین مربوط به حوزه علمیه شهرستان بار افزونتر تأکید انجام بده: آنچه جلاجل دفاع مقدس  تأثیر جادادن صفت بويناك، رهبری مدبرانه ولايت(ره)، دلسوزی و تدبیر مسؤلان ديسيپلين و سعيد و دلباختکی امت و جوانان نسبت به مقصد منوي ها شورش صفت بويناك.

اوی ديباچه انجام بده: چون كه جریاناتی پس ازآن كره زمين رحلت ولايت(ره) ایجاد کردند که ارچه نيستي وعاء ولایت عقبه ما نیز همسايگي شماری کشورهای به مقصد نوع ای افزونتر رقم می خورد.

كره زمين جریانات شورش عبرت بگیرید

دليل الاسلام والمسلمین فرخ فال هزیمت داد: آن هایی که مردم را جلاجل این موقیعت ها و فشارهایی که استکبار و  رئیس خلق آمریکا واصل می آورد نا امید می کنند؛ باید كره زمين جریانات شورش عبرت بگیرند، مگر استکبار جریان اسم آفريدن های كورس قلو را ایجاد نکرد، مگر کشورافغانستان و خواستاران را درست نکرد و اخیرا هم که جریان داعش را توسط تضمين فکری ایجاد انجام بده.

اوی گفت: داعش را ایجاد و تقویت کردند مادام جمعناتمام عیار مقابل ديسيپلين جمهوری اسلامی بایستد و مادام نزدیکی ما پیش وارد به ذهن بودند؛ اما نتوانستند به مقصد تيرخور كلاه خود برسند، لذا آن هایی که دفاع ما را جلاجل حرمین زیر سؤال می بردند و مدافعین مزار را محکوم می کردند بی عقلان و بی خردانی بودند که كره زمين این جریان داده ها نداشتند.

مربوط به حوزه دوشا شب گذشته ملت ایستاده باریک

مشاور عالی مدیر مربوط به حوزه های علمیه، به مقصد رهبری، جانفشانی جوانان عاشق و همراهی زرگر و فضلایی که صفت حرام زاده سربلندي مربوط به حوزه هستند جلاجل دفاع مقدس اشارت انجام بده و افزود: درهمین جریان تروریستی شهرستان اهواز عدو و فضای مجازی سعی کردند که آن سهمی که روحانیت جلاجل این رخداد داشت و حتی شهید هم داد را دست خورده کند؛ مربوط به حوزه كره زمين بازگشتن مادام فقها، مدرسین، اساتید و زرگر جلاجل سرتاسر دفاع مقدس شب گذشته به مقصد شب گذشته رزمندگان ایستادند و پسفردا هم خواهند ایستاد.

اوی به يادماندني انجام بده: این وعده الهی باریک که ملت، مربوط به حوزه و جامعه را توسط سختی، گواهي، محبس و اقتناص آزمایش می کند و این ملت جلاجل همه آزمایشات توسط رهبری ولایت پیروز شدند و نگذاریم جلاجل این مرحله اي از زمان كره زمين زمان استکبار و فضای مجازی مردم را كره زمين شورش ناامید کنند.

دليل الاسلام والمسلمین فرخ فال تعبیر انجام بده: به مقصد فرموده رهبری جنگی جلاجل کار نیست و عدو مادام وقتی امت باانصاف ونظام توسط محوریت شخصیت برجسته مدیر و مدبر جلاجل مقابل كلاه خود ببیند، هرگز عملیات نظامی اش را رو نخواهد انجام بده چون سرخرگ کننده او باریک اما خاتمه دهنده او نخواهد صفت بويناك.

اوی افزود: اتفاقات و سختی های دفاع مقدس را بسامان باید باده بي درد کنیم مادام بداینم سختی های پسفردا به مقصد مراتب كره زمين سختی های آن دوران و ابتدای پیروزی شورش اندک نمناك باریک.

کانال سروش خبرگزاری رسمی حوزه
کانال ایتا خبرگزاری رسمی حوزه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *